Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 06 - Maticové počty

Termín odevzdání 28.11.2020 23:59 PST
HW06B 09.01.2021 23:59 PST
Povinné zadání 2b kontrola Coding Stylu
Volitelné zadání 3b kontrola Coding Stylu
Bonusové zadání 3b kontrola Coding Stylu
Počet uploadů 20
Podpůrné soubory b0b36prp-hw06.zip
b0b36prp-hw06b.zip
U této úlohy bude cvičící ručně hodnotit dodržení Coding Stylu. Hodnocení je popsáno zde.

V této úloze budete mít za úkol implementovat maticové operace sčítání, odčítání a násobení. Všechny prvky všech matic (i v průběhu výpočtu) se vejdou do 32-bitového znaménkového typu integer.

Pokud nebude vstup ve správném formátu nebo nepůjde provést příslušnou maticovou operaci, tak vypiště “Error: Chybny vstup!” a konec řádku na standardní chybový výstup a ukončete program s návratovou hodnotou 100. Není třeba kontrolovat bílé znaky (mezery a nové řádky); stačí tedy ověřit, že jsou na vstupu dvě celá čísla reprezentující velikost matice a následně správný počet celých čísel odpovídající velikosti matice (například pomocí scanf()).1)

Pokud budete používat dynamickou alokaci paměti (malloc(), calloc()), tak doporučujeme použít program Valgrind ještě před nahráním do odevzdávacího systému pro kontrolu práce s pamětí.
Velikost vstupních matic (povinného a volitelného zadání) je přesně specifikována vstupním formátem, proto je doporučeno načítat vstup postupně po celých číslech a nikoliv po řádcích např. funkcí getline(). V případě bonusového zadání se může použití funkce getline() zdát výhodné, ale ani tady to není nutné. Opět můžete načítat první řádek postupně po celých číslech a tím identifikovat počet sloupců. Následně můžete již alokovat potřebnou velikost paměti, např. funkcí realloc() a postupovat identicky s povinným/volitelným zadáním.
Pro testování funkčnosti program před jeho odevzdáním lze využít přiložené vstupní a referenční výstupní soubory. Dále je možné testovat také generátorem a referečním řešení viz Testování HW programů před odevzdáním. Pro generování volitelného zadání použijte dodatečný přepínač -optional.

Povinné zadání

Na standardním vstupu jsou pouze dvě matice s jednou operací (+,-,*). Vaším úkolem je provést zadanou operaci a vypsat na standardní výstup výslednou matici.

Formát vstupu

Na standardním vstupu jsou dvě nebo i více matic oddělených jedním řádkem se znakem operace (+,-,*). Každá matice má na prvním řádku nejprve svoji velikost ($n$, $m$) a následuje $n$ řádků vždy s $m$ hodnotami matice. Jednotlivé hodnoty jsou oddělené mezerami (whitespaces).

Formát výstupu

Formát výstupu je stejný, ale obsahuje pouze jednu matici. Nezapomeňte, že na konci řádku není mezera a i za posledním řádkem je znak nového řádku.

Příklad 1 - pub01-m

$$ \left( \begin{array}{rr} 76 & 98 & -31 \\ 30 & 30 & 32 \end{array} \right) - \left( \begin{array}{rr} 89 & 25 & 38 \\ 1 & -32 & -38 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{rr} -13 & 73 & -69 \\ 29 & 62 & 70 \end{array} \right) $$

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
2 3
76 98 -31
30 30 32
-
2 3
89 25 38
1 -32 -38
2 3
-13 73 -69
29 62 70
žádný 0

Příklad 2 - pub02-m

$$ \left( \begin{array}{rr} -59 & 78 & -85\end{array} \right) \times \left( \begin{array}{rr} 78 \\ -28 \\ -97\end{array} \right) = \left( \begin{array}{rr} 1459\end{array} \right) $$

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
1 3
-59 78 -85
*
3 1
78
-28
-97
1 1
1459
žádný 0

Příklad 3 - pub03-m

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
2 3
16 41 -98
*
3 1
96
-67
49
žádný
Error: Chybny vstup!
100

Příklad 4 - pub04-m

$$ \left( \begin{array}{rr} 81 & -96 & -56 & -9 \\ -19 & 66 & 37 & -21 \\ 20 & 49 & -71 & -49 \\ 45 & -96 & 20 & 8\end{array} \right) \times \left( \begin{array}{rr} -89 & -96 \\ 76 & 75 \\ 65 & 2\end{array} \right) $$

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
4 4
81 -96 -56 -9
-19 66 37 -21
20 49 -71 -49
45 -96 20 8
*
3 2
-89 -96
76 75
65 2
žádný
Error: Chybny vstup!
100

Volitelné zadání

Na vstupu je sekvence matic o maximální délce 100 spolu se zadanými operacemi. Operace vyhodnocujte podle jejich priority a vypište až výslednou matici. To odpovídá tomu, jako kdyby byl následující výraz s maticemi A až F:

$$ A + B * C + D * E - F$$

ozávorkován následujícím způsobem:

$$ A + (B * C) + (D * E) - F$$

Příklad 1 - pub01-o

$$ \left( \begin{array}{rr} 6 & 4\end{array} \right) + \left( \begin{array}{rr} -6 & 7\end{array} \right) + \left( \begin{array}{rr} -6 & -4\end{array} \right) = \left( \begin{array}{rr} -6 & 7\end{array} \right) $$

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
1 2
6 4
+
1 2
-6 7
+
1 2
-6 -4
1 2
-6 7
žádný 0

Příklad 2 - pub02-o

$$ \left( \begin{array}{rr} 0 & 4 & -9 \\ -9 & 6 & -4 \\ 3 & 5 & -2 \\ -1 & 7 & 5\end{array} \right) \times \left( \begin{array}{rr} -10 & -9 & -8 & 9 \\ -4 & 0 & -9 & 1 \\ 4 & 6 & -9 & 5\end{array} \right) + \left( \begin{array}{rr} 0 & -9 & 3 & -6 \\ 10 & -9 & 8 & -7 \\ -1 & 0 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & -9 & 9\end{array} \right) = \left( \begin{array}{rr} -52 & -63 & 48 & -47 \\ 60 & 48 & 62 & -102 \\ -59 & -39 & -46 & 23 \\ 5 & 41 & -109 & 32\end{array} \right) $$

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
4 3
0 4 -9
-9 6 -4
3 5 -2
-1 7 5
*
3 4
-10 -9 -8 9
-4 0 -9 1
4 6 -9 5
+
4 4
0 -9 3 -6
10 -9 8 -7
-1 0 5 1
3 2 -9 9
4 4
-52 -63 48 -47
60 48 62 -102
-59 -39 -46 23
5 41 -109 32
žádný 0

Příklad 3 - pub03-o

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
2 2
3 x10
-9 5
+
2 2
8 -5
1 8
+
2 2
-4 6
-2 8
žádný
Error: Chybny vstup!
100

Příklad 4 - pub04-o

$$ \left( \begin{array}{rr} -1 \\ 4\end{array} \right) + \left( \begin{array}{rr} -1 \\ 0\end{array} \right) + \left( \begin{array}{rr} 8 & 5 \\ 10 & -8\end{array} \right) \times \left( \begin{array}{rr} 5 \\ 5\end{array} \right) = \left( \begin{array}{rr} 63 \\ 14\end{array} \right) $$

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
2 1
-1
4
+
2 1
-1
0
+
2 2
8 5
10 -8
*
2 1
5
5
2 1
63
14
žádný 0

Bonusové zadání

Na vstupu jsou matice zadány ve formátu $název=[x11 \; x12 \; ... \; x1n; x21 \; x22 \; ... \; x2n; ... ; xm1 \; xm2 \; ... \; xmm]$ a maticová operace je poté zadána pomocí názvů jednotlivých matic.

  • názvy matic jsou velká písmena, přičemž seznam matic předchází zadané operaci
  • definice jedné matice zabírá jeden řádek
  • členy matice se zapisují do hranatých závorek
  • jednotlivé členy na řádku jsou odděleny mezerou, jednotlivé řádky jsou odděleny středníkem
  • výpočet je oddělen od definic matic volným řádkem
  • výpočetní operace se skládá z libovolného množství operandů.
  • operandy jsou pouze +,-,* přičemž operace se vyhodnocují podle priority stejně jako u volitelného zadání
  • výstupem programu je výsledek maticové operace formátovaný podle pravidel popsaných výše
  • počet matic je omezen počtem písmen v abecedě, ale délka výrazu není nijak omezena

Příklad 1 - pub01

$$ B = \left( \begin{array}{rr} 5 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & -5 & -4\end{array} \right),\;\;\; E = \left( \begin{array}{rr} -6 & -5 & -8 \\ -1 & -1 & -10 \\ 10 & 0 & -7\end{array} \right),\;\;\; R = \left( \begin{array}{rr} -1 & -7 & 6 \\ -2 & 9 & -4 \\ 6 & -10 & 2\end{array} \right) $$

$$ R + E + B = \left( \begin{array}{rr} -2 & -10 & 2 \\ -3 & 10 & -15 \\ 19 & -15 & -9\end{array} \right) $$

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
B=[5 2 4; 0 2 -1; 3 -5 -4]
E=[-6 -5 -8; -1 -1 -10; 10 0 -7]
R=[-1 -7 6; -2 9 -4; 6 -10 2]

R+E+B
[-2 -10 2; -3 10 -15; 19 -15 -9]
žádný 0

Příklad 2 - pub02

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
K=[-10 0 2; -6 10 -6; -9 2 0]
D=[0 6 7]
M=[10 -5 -4]

D*K+M
[-89 69 -40]
žádný 0

Příklad 3 - pub03

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
R=[6 9; -3 9; -9 10]
K=[2 -8 8; -1 2 -4]

K+K*R*K
[-96 332 -384; 78 -252 312]
žádný 0

Příklad 4 - pub04

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
M=[-9 5 9; -7 8 7; 10 -3 3]

M*M+M-M
[136 -32 -19; 77 8 14; -39 17 78]
žádný 0

Příklad 10 - pub10

Poslední veřejný příklad je inspirován jedním ze způsobů výpočtu Fibonacciho čísla. Výsledná matice bude obsahovat sumy prvních 24, 25 2) a 26 Fibonacciho čísel.

$$\sum_{i=1}^{25} A^i = \sum_{i=1}^{25}\left( \begin{array}{rr} 1 & 1 \\ 1 & 0\end{array} \right)^i$$

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
A=[1 1; 1 0]

A+A*A+A*A*A+A*A*A*A+A*A*A*A*A+A*A*A*A*A*A+ ...
[317809 196417; 196417 121392]
žádný 0

Odevzdání a hodnocení

Veřejné příklady + Makefile:

Povinné zadání Volitelné zadání Bonusové zadání
Název v BRUTE HW06 HW06B
Odevzdávané soubory main.c
Argumenty při spuštění žádné
Návratová hodnota 0
100; “Error: Chybny vstup!” → stderr
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99
Procvičované oblasti pole variabilní délky
indexování v poli
dynamická alokace paměti dynamická alokace paměti
práce s pointry
1)
Upřesněno 24. 11. 2017 na základě studentského dotazu.
2)
Možno ověřit na WolframAlpha
courses/b0b36prp/hw/hw06.txt · Last modified: 2020/10/04 09:07 by faiglj