Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 05 - Caesarova šifra

Termín odevzdání 1421.11.2020 23:59 PST1)
Povinné zadání 3b kontrola Coding Stylu
Volitelné zadání 2b kontrola Coding Stylu
Bonusové zadání Není
Počet uploadů 20
Podpůrné soubory b0b36prp-hw05.zip

Povinné zadaní

Naším úkolem je rozluštit zprávu zakódovanou Caesarovou šifrou, která funguje na principu záměny písmene z abecedy za písmeno posunuté o pevně určený počet míst. V našem případě máme k dispozici nejen zašifrovaný text, ale také nespolehlivě odposlechnuté originální znění zprávy, tj. některé znaky originální zprávy jsou chybně zapsány. Řešení tak můžeme založit na testování všech možností kódování Caesarovou šifrou a porovnání s odposlechnutým textem. Posun s největší shodou dekódovaného textu s odposlechnutou zprávou budeme považovat za správný a takto dekódovaný text je náš požadovaný výstup. Obecně nemusí tento postup vést na unikátní správné řešení, nicméně v testovaných případech vždy existuje unikátní řešení.

Jedním z cílů tohoto domácího úkolu je procvičení dynamické alokace paměti na základě velikosti vstupu. Proto délka vstupního textu není dopředu známa a je nutné v případě vyčerpání počáteční velikosti (např. 10-100 znaků) dynamicky alokovat prostor větší, např. funkcí realloc() pro dvojnásobnou délku. V programu používejte pouze množství paměti, které řádově odpovídá zadanému vstupu. Odevzdávací systém kontroluje velikost dynamicky alokované paměti.

Použitá abeceda se skládá pouze z malých a velkých písmen bez diakritiky, tj. znaky v rozsahu [a-zA-Z].

Pro načítání vstupu používejte pouze funkci getchar() nebo scanf(“%c”,…) tak, abyste si vyzkoušeli dynamickou alokaci paměti podle aktuálně potřeby odpovídající načítanému vstupu.

Každný řádek na vstupu je zakončen znakem '\n'. Na testovacím serveru běží OS Debian, takže se jedná o jeden znak LF 0x0a. (Na Windows se používají dva znaky CR+LF.)

Použití metody dynamického načítání textového řetězce prostřednictvím rozšíření scanf(“%ms”) nebo scanf(“%as”) není z tohoto důvodu povoleno.

Pro testování funkčnosti program před jeho odevzdáním lze využít přiložené vstupní a referenční výstupní soubory. Dále je možné testovat také generátorem a referečním řešení viz Testování HW programů před odevzdáním. Pro generování volitelného zadání použijte dodatečný přepínač -optional.

Vstup

Na standardním vstupu očekávejte dvě posloupnosti znaků (texty) na samostatných řádcích. První text je zakódovaná zpráva a druhý text je nespolehlivě odposlechnutý text.

  • Pokud vstupní text neodpovídá abecedě [a-zA-Z] vypíše program na standardní chybový výstup “Error: Chybny vstup!” a skončí s návratovou hodnotou 100.
  • V případě povinné části jsou oba vstupní texty stejné délky a pokud mají délku různou, program vypíše na stderrError: Chybna delka vstupu!” a skončí s návratovou hodnotou 101.
  • Pokud nastanou obě chyby 100 a 101 současně, program vypíše pouze chybovou hlášku “Error: Chybny vstup!” a skončí s návratovou hodnotou 100.
  • V případě řešení volitelné části, kdy je program spuštěn s parametrem “-prp-optional”, mohou být délky vstupních textů různé a program tak chybou nekončí.

Výstup

Na standardní výstup vypište dekódovanou zprávu jako posloupnost znaků zakončenou znakem konce řádku. Program končí s návratovou hodnotou 0.

Implementance

Program vhodně dekomponujte na jednotlivé funkce, např. funkce pro dekódování textu o definovaný posun a výpočet vzdálenosti dvou textových řetězců:

void shift(const char *src, char *dst, int offset);
 
int compare(const char *str1, const char *str2);

Dále může být vhodné napsat funkci pro šifrování jednoho písmene, která bude respektovat zadanou abecedu [a-zA-Z]. Například:

char rotate(char original, int offset);

Příklad 1 - pub01-m

V prvním příkladu je zašifrován text “Helloworld”. Posun je zde o 42 písmen. (16 míst je mezi 'h' a 'x'; 26 pak mezi malými a velkými písmeny). Zašifrovaný text je tedy “xUbbemehbT”.

Odposlechnutý text může být například “??lloworld”, kde písmena na místě otazníku špatně odposlechneme a dostaneme jiné náhodné písmeno, například “XYlloworld”.

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
xUbbemehbT
XYlloworld
Helloworld
žádný 0

Příklad vyhodnocení. Největší počet shodných písmen (8/10) má posun o 10, proto jej vyhodnotíme jako správný výsledek.

00: xUbbemehbT ~ XYlloworld > 0 correct letters
01: yVccfnficU ~ XYlloworld > 0 correct letters
02: zWddgogjdV ~ XYlloworld > 0 correct letters
03: AXeehphkeW ~ XYlloworld > 0 correct letters
04: BYffiqilfX ~ XYlloworld > 1 correct letters
05: CZggjrjmgY ~ XYlloworld > 0 correct letters
06: DahhksknhZ ~ XYlloworld > 0 correct letters
07: Ebiiltloia ~ XYlloworld > 0 correct letters
08: Fcjjmumpjb ~ XYlloworld > 0 correct letters
09: Gdkknvnqkc ~ XYlloworld > 0 correct letters
10: Helloworld ~ XYlloworld > 8 correct letters -- result
11: Ifmmpxpsme ~ XYlloworld > 0 correct letters
12: Jgnnqyqtnf ~ XYlloworld > 0 correct letters
...
50: vSZZckcfZR ~ XYlloworld > 0 correct letters
51: wTaadldgaS ~ XYlloworld > 0 correct letters
52: xUbbemehbT ~ XYlloworld > 0 correct letters

Příklad 2 - pub02-m

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
mnoXYhnJLJ
JCudvgtXRi
studentPRP
žádný 0

Příklad 3 - pub03-m

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
fghQRa-CEC
scbdeMKARZ
žádný
Error: Chybny vstup!
100

Příklad 4 - pub04-m

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
fghQRa
scbdeMK
žádný
Error: Chybna delka vstupu!
101
Jednou z častých chyb je zjišťování délky textu v každé iteraci. Výsledný program pak má časovou složitost $\mathcal{O}(n^2)$, viz jedno studentské řešení:
for(int i = 0; i < strlen(text); i++) { ... }

Volitelné zadání (optXX) [-prp-optional]

U volitelné části úlohu rozšiřujeme o možnost úplné ztráty písmene nebo naopak odposlechnutí písmene, které nebylo vůbec vysláno. Vstupní texty tak mohou mít různou délku. V tomto případě věrohodný text určíme na základě Levenštejnovy vzdálenosti vypočtené pomocí Wagner-Fisher algoritmu. Program je ve volitelné části spuštěn s argumentem '-prp-optional'. Vstup pro volitolné zadání může obsahovat dva texty různé délky, a proto při spuštění s argumentem “-prp-optional” nevypisujeme chybu 101. Použití Levenštejnovy vzdálenosti by fungovalo i pro povinné zadání, ale bylo by výrazně pomalejší, používalo více paměti a odevzdávací systém by ho neakceptoval. Používejte proto prosím Levenštejnovu vzdálenost výhradně pro testovací vstupy z volitelného zadání. Používejte dynamickou alokaci paměti.

Příklad 1 - pub01-o

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
xUbbemehbT
Hellwooorld
Helloworld
žádný 0

Příklad vzdálenostní matice při výpočtu vzdálenosti pomocí Wagner-Fisher algoritmu. Matice je vyplňována postupně po řádcích s využitím předchozích hodnot (dynamické programování).

- H e l l o w o o r l d
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
H 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
l 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
l 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7
o 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
w 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
o 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4
r 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 2 3
l 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 2
d 10 9 8 7 6 5 4 3 3 3 2 1

Levenštejnova vzdálenost je zde rovna jedné, protože stačí pouze jedna operace odebrání písmena.

Odevzdání

Veřejné příklady + Makefile: b0b36prp-hw05.zip

Povinné zadání Volitelné zadání
Název v BRUTE HW05
Odevzdávané soubory main.c
Argumenty při spuštění žádné -prp-optional
Návratová hodnota 0; Program skončil úspěšně
100; “Error: Chybny vstup!” → stderr
101; “Error: Chybna delka vstupu!” → stderr
0; Program skončil úspěšně
100; “Error: Chybny vstup!” → stderr
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99
Očekávaná časová složitost 2) $\mathcal{O}(n)$ $\mathcal{O}(n^2)$
Očekávaná paměťová složitost $\mathcal{O}(n)$ $\mathcal{O}(n^2)$
Paměťový limit (stack) [b] 50 000 50 000
Paměťový limit (heap) [b] 3) INPUT * 20 + 20000 INPUT$^2$ * 10 + 10000
Procvičované oblasti práce s textem,
ASCII tabulka,
dynamická alokace paměti
podle velikosti vstupu
dynamické programování
Levenštajnova vzdálenost
2)
V závislosti na počtu písmen $n$ zašifrovaného textu
3)
INPUT vyjadřuje velikost vstupního souboru v bytech.
courses/b0b36prp/hw/hw05.txt · Last modified: 2020/11/05 20:49 by faiglj