Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Spam filter - krok 3

Vytvořte sadu tříd a funkcí potřebných k posouzení kvality filtru.

Testy ke kroku 3:

Příprava

Prostudujte si:

Na kus papíru napište:

 • co podle vás tyto zkratky znamenají pro problém filtrování spamu
 • co budeme potřebovat, abychom tyto statistiky mohli napočítat

Matice záměn

Úkol:

 • V modulu confmat.py vytvořte třídu BinaryConfusionMatrix.
 • Třída bude obalovat čtveřici statistik TP, TN, FP, FN nutných pro hodnocení filtru.
 • Při vytváření třídy bude nutné specifikovat parametry pos_tag a neg_tag, tedy jaké hodnoty se mají považovat za pozitivní a jaké za negativní (bude tedy použitelná obecně, nikoli jen pro kódy 'SPAM' a 'OK').
 • Při testování spam filtru bude pos_tag=“SPAM” a neg_tag=“OK”
 • Po vytvoření instance budou všechny čtyři hodnoty nastaveny na 0.
 • Třída bude mít metodu as_dict(), která vrátí matici záměn ve formě slovníku s položkami tp, tn, fp, fn.
 • Třída bude mít metodu update(truth, prediction), která zvýší hodnotu příslušného čítače (TP, TN, FP, nebo FN) o 1 na základě porovnání hodnot proměnných truth a prediction s hodnotami pos_tag a neg_tag. Bude-li hodnota některého z parametrů truth nebo prediction různá od pos_tag i neg_tag, metoda vyhodí výjimku ValueError.
 • Třída bude mít metodu compute_from_dicts(truth_dict, pred_dict), která napočítá statistiky TP, TN, FP a FN ze dvou slovníků: v prvním bude správná klasifikace emailů, ve druhém klasifikace emailů predikovaná filtrem.

K čemu nám to bude:

 • Třída BinaryConfusionMatrix bude tvořit základ pro hodnocení úspěšnosti filtru.
 • Třídu bude možno používat následujícim způsobem:
    >>> cm1 = BinaryConfusionMatrix(pos_tag=True, neg_tag=False)
    >>> cm1.as_dict()
    {'tp': 0, 'tn': 0, 'fp': 0, 'fn': 0}
    >>> cm1.update(True, True)
    >>> cm1.as_dict()
    {'tp': 1, 'tn': 0, 'fp': 0, 'fn': 0}
    >>> truth_dict = {'em1': 'SPAM', 'em2': 'SPAM', 'em3': 'OK', 'em4':'OK'}
    >>> pred_dict = {'em1': 'SPAM', 'em2': 'OK', 'em3': 'OK', 'em4':'SPAM'}
    >>> cm2 = BinaryConfusionMatrix(pos_tag='SPAM', neg_tag='OK')
    >>> cm2.compute_from_dicts(truth_dict, pred_dict)
    >>> cm2.as_dict()
    {'tp': 1, 'tn': 1, 'fp': 1, 'fn': 1}

Třída tedy bude mit alespoň 3 veřejné metody: as_dict(), update() a compute_from_dicts().

as_dict() Vrátí matici záměn ve formě slovníku.
Vstup: Nic.
Výstup: Slovník obsahující klíče tp, tn, fp, fn a jejich hodnoty.
Efekty: Nic.
update(truth, pred) Zvyš hodnotu jednoho ze 4 čítačů podle hodnot truth a pred.
Vstup: Skutečná a predikovaná třída.
Výstup: Nic.
Efekty: Zvýšení hodnoty jednoho z čítačů TP, TN, FP, FN, nebo výjimka ValueError.
compute_from_dicts(truth_dict, pred_dict) Napočítej celou matici záměn na základě hodnot uložených ve slovnících.
Vstup: Slovníky obsahující skutečné a predikované třídy pro množinu objektů (emailů).
Výstup: Nic.
Efekty: Prvky matice se nastaví na počty pozorovaných TP, TN, FP, FN.

Pozn.: Můžete očekávat, že slovníky budou mít stejnou množinu klíčů. Rozmyslete si ale, jak byste chtěli, aby se metoda chovala v případě, že bychom jí předali slovníky s různými množinami klíčů.

Funkce ''quality_score()''

Úkol:

 • Vytvořte funkci quality_score(tp, tn, fp, fn) v modulu quality.py.
 • Funkce spočte skóre kvality z předaných hodnot matice záměn (viz Spam filter: Specifikace).
quality_score(tp, tn, fp, fn) Vypočti skóre kvality pro danou matici záměn.
Vstupy Čtveřice hodnot TP, TN, FP, FN.
Výstupy Číslo mezi 0 a 1 udávající naši míru kvality predikce.

Funkce ''compute_quality_for_corpus()''

Náseldující specifikace pro funkci compute_quality_for_corpus() jsou povinné a musíte jim vyhovět!

Úkol:

 • V modulu quality.py vytvořte funkci compute_quality_for_corpus(corpus_dir), která ohodnotí kvalitu predikcí (filtru) na základě údajů v souborech !truth.txt a !prediction.txt v zadaném korpusu.
 • Skutečnou i predikovanou klasifikaci umíte načíst ve formě slovníků pomocí read_classification_from_file().
 • Matici záměn pro daný korpus z načtených slovníků umíte vytvořit pomocí metody compute_from_dicts() třídy BinaryConfusionMatrix.
 • Skóre kvality z prvků matice záměn umíte spočítat funkcí quality_score().

K čemu nám to bude:

 • Funkce bude sloužit k hodnocení úspěšnosti filtru.
 • unit test k této funkci přepokládá nastavení pos_tag=“SPAM” a neg_tag=“OK”, které odpovídá finálnímu spam filtru.
compute_quality_for_corpus(corpus_dir) Vypočti kvalitu predikcí v korpusu.
Vstupy Adresář ohodnoceného korpusu (obsahující soubory !truth.txt a !prediction.txt).
Výstupy Číslo mezi 0 a 1 udávající naši míru kvality predikce.
courses/b4b33rph/cviceni/spam/krok3.txt · Last modified: 2019/11/27 12:56 by xposik