Warning
This page is located in archive.

\[ \def\_#1{\mathbf{#1}} \def\bb#1{\mathbb{#1}} \]

(DÚ4) Optimální proložení bodů kružnicí

Mějme $m$ bodů v rovině, $\_a_1,\ldots,\_a_m\in\bb R^2$. Chceme najít kružnici se středem $\_c\in\bb R^2$ a poloměrem $r\ge 0$ takovou, že součet čtverců vzdáleností bodů od kružnice je nejmenší.

Označme jako $\_x=(\_c,r)\in\bb R^3$ vektor parametrů kružnice. Nechť ${\rm dist}(\_x, \_a)$ je orientovaná vzdálenost bodu $\_a$ od kružnice s parametry $\_x$. Tedy $\lvert{\rm dist}(\_x, \_a)\rvert$ je Eukleidovská vzdálenost bodu $\_a$ od kružnice, přičemž pro $\_a$ vně kružnice je ${\rm dist}(\_x, \_a)>0$ a pro $\_a$ uvnitř kružnice je ${\rm dist}(\_x, \_a)<0$. Chceme minimalizovat funkci \[ f(\_x) = \sum_{i=1}^m {\rm dist}(\_x, \_a_i)^2 \]

Implementační úkoly

 1. Implementujte funkci d = dist(x, A), kde x je vektor $3\times 1$, A je matice $2\times m$ obsahující body $\_a_1, \_a_2, \ldots, \_a_m$, d je vektor $N\times 1$.
 2. Implementujte funkci [x_new] = make_GN_iter(x, A), která provede jednu iteraci čisté (tedy s jednotkovou délkou kroku) Gauss-Newtonovy metody.
 3. Implementujte funkci [x_new, success] = make_LM_iter(x, A, mu), která provede jednu iteraci Levenberg-Marquardtovy metody (bližší popis funkcí je v jejich šablonách.)

Poznámky:

 • Pro práci na úloze máte k dispozici skript main.m a funkci fit_circle.m.
 • Udělejte si v matlabu jednoduchý skript, který vám dovolí naklikat body $\_a_i$ a uložit si je do MAT souboru (pro naklikání se bude hodit funkce ginput.) Takto si připravte několik zajímavých konfigurací bodů, mezi kterými pak můžete snadno přepínat a zkoušet na nich svoje implementace algoritmů.

Teoretické úkoly (do zprávy)

 1. Mějme několik bodů $\_a_1, \ldots, \_a_m$ v obecné konfiguraci. Je funkce $f$ všude diferencovatelná? Má jedno nebo více lokálních minim? Odpovědi zdůvodněte. Navrhujeme (ale nemusíte to dělat), abyste při vyšetřování funkce $f(\_x) = f(\_c, r)$ uvažovali funkci $h(\mathbf{c}) = f(\mathbf{c}, r)$ pro nějaká konstantní $r$, tedy řez funkce $f$ podle $r$. Grafy takových řezů lze snadno vizualizovat.
 2. Diskutujte, jaký algoritmus je vhodný na minimalizaci funkce $f(\_x)$ a proč. Čím více myšlenek a argumentů uvedete, tím lépe. Je možné, aby Gaussův-Newtonův algoritmus na naší úloze divergoval?
 3. Může se zdát, že algoritmy na nelineární nejmenší čtverce bez omezení nejde použít, protože máme omezení $r\ge0$. Vadí to? Co se stane, budeme-li toto omezení ignorovat? Můžou algoritmy konvergovat k řešení se záporným $r$? Své odpovědi odůvodněte.
 4. Najděte nějakou množinu $m\ge 3$ bodů $\{\_a_1, \_a_2, \ldots, \_a_m\}$ a takovou dvojici počátečních parametrů kružnice $\_x^{(1)}_0$ a $\_x^{(2)}_0$, aby algoritmus inicializovaný těmito parametry skončil v různých lokálních minimech. Do zprávy udělejte následující tabulku s obrázky (všechny elementy tabulky jsou obrázky exportované z matlabu, např. pomocí funkce print):
body a kružnice $\_x^{(1)}_0$ body a stav dokonvergovaný z $\_x^{(1)}_0$ graf f_history (kritérium v závislosti na indexu iterace) pro $\_x^{(1)}_0$
body a kružnice $\_x^{(2)}_0$ body a stav dokonvergovaný z $\_x^{(2)}_0$ graf f_history (kritérium v závislosti na indexu iterace) pro $\_x^{(2)}_0$

Co potřebujete udělat:

 • Z gitlabu si stáhněte šablony pro funkce k implementaci a pomocné funkce a skripty.
 • Implementujte funkce popsané výše.
 • Napište PDF zprávu a pojmenujte ji report.pdf
 • Zabalte všechny implementované funkce (plus jakékoli vaše pomocné funkce, které výše čtyři zmíněné používají) a PDF zprávu do ZIP souboru a nahrajte je do upload systému. Udělejte ZIP soubor tak, aby se vaše soubory rozbalily rovnou do aktuálního adresáře, ne do nějakého podadresáře (jinak to nebude fungovat.)
courses/b33opt/cviceni/domaci_ulohy/kruznice/start.txt · Last modified: 2018/11/18 20:44 by wernetom