Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Hodnocení předmětu A0M33EOA

 • Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.
 • V průběhu semestru lze získat více než 100 bodů (včetně bonusových).
 • Podle počtu získaných bodů učitel zpravidla určí výslednou známku podle následující tabulky:
Známka F E D C B A
Body méně než 50 <50, 60) <60, 70) <70, 80) <80, 90) 90 a více

Klasifikace

Student v průběhu semestru získává body za následující činnosti:

Za co Možno získat až Nutno získat alespoň
1. domácí úloha 10 5
2. domácí úloha 10 5
Semestrální práce: závěrečná zpráva 30 15
Semestrální práce: prezentace 10 -
Písemný zkouškový test 40 20
Ústní zkouška 5 -
Celkem 105 50

Ústní zkouška je dobrovolná.

Podmínky pro jedntlivé úlohy

 1. Maximální deklarovaný počet bodů lze získat POUZE, pokud byla úloha odevzdána v řádném termínu.
 2. V případě pozdního odevzdání úlohy budou sraženy 2 body za každý započatý týden zpoždění.
 3. Úlohy (archiv se zdrojovými kódy, reporty) se odevzdávají do BRUTE. Termíny odevzdání najdete v BRUTE!!!
 4. Funkčnost programů se prezentuje cvičícím na cvičeních věnovaným sem. práci. U domácích úloh nutnost předvést funkční program závisí na rozhodnutí učitelů.
 5. Student MUSÍ odevzdat všechny úlohy do posledního cvičení (včetně). V případě, že se tak nestane, nemá student nárok na zápočet.

Semestrální práce

Ve druhé půlce semestru studenti vypracují semestrální práci, která se skládá z několika úloh:

 1. Implementace lokálního prohledávacího algoritmu.
 2. Implementace jednoduchého evolučního algoritmu.
 3. Implementace specializovaného evolučního algoritmu, memetického algoritmu, multikriteriálního algoritmu, atd.
 4. Zpráva shrnující postup řešení vybraného problému a porovnávající různé přístupy řešení.
 5. Prezentace řešení problému (nepovinná).

Prezentace

Poslední přednáška a cvičení budou věnovány prezentacím vašich referátů. Jejich cílem je to, aby se všichni studenti dozvěděli něco víc i o ostatních problémech a jejich řešení. Účast na těchto hodinách je proto povinná! Neomluvená neúčast bude hodnocena bodovou srážkou!

Až na výjimky by prezentace měly být skupinové.

 • Skupinová prezentace je společná prezentace 2 a více studentů. Typicky obsahuje:
  • Velmi stručný úvod do problému.
  • Popis navržených metod řešení.
  • Porovnání všech prezentovaných metod.
  • Závěr, diskuse.
 • Individuální prezentace je prezentace 1 studenta a jeho řešení. (Obsah má obdobný jako prezentace skupinová.)

Skupinvé prezentace budou bodově zvýhodněny:

 • Vyžadují domluvu/spolupráci studentů řešících tutéž úlohu, nácvik práce v týmu.
 • Prezentace všech metod řešení najednou, jejich porovnání na jednom místě.
 • Jedna skupinová prezentace zabere méně času než N individuálních.

Podmínky udělení zápočtu

 1. Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou 2 absence za semestr.
 2. Předvedení funkčních programů pro semestrální úlohu.
 3. Odevzdání závěrečné zprávy.
 4. Získání alespoň 30 bodů v předepsané skladbě (získání minimálního počtu bodů za jednotlivé aktivity).

Zkouška

Zkouška se skládá z povinného písemného testu a nepovinné ústní zkoušky. Po absolvování testu se student může rozhodnout, zda půjde k ústní zkoušce.

Zpět na hlavní stránku

courses/a0m33eoa/hodnoceni.txt · Last modified: 2018/10/23 09:47 by xposik