Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 12: Náhodná čísla, grafický výstup

Quick Testy

V průběhu týdne se zde objeví zadání pro Quick Test Q1 a Q2. Tyto testy nejsou povinné, slouží hlavně jako trénink ke zkoušce. Doporučujeme všem si quick test vyzkoušet, necháváme na Vás, kdy si test zkusíte. Vyčleňte si na test alespoň 1 hodinu a změřte si, jak dlouho Vám bude trvat odevzdat funkční program. Optimálně byste měli quick test vyřešit do 30 minut. Ten kdo nevyřeší quick test ani do 1.5 hodiny tak by zkouškou z ALP neprošel a měl by si zkusit vyřešit před zkouškou ještě více příkladů.

Quick test QT2

Genealogie

 • Využijte následující třídu pro reprezentaci rodinných vztahů

class Person:
  def __init__(self, name, sex):
    self.name = name
    self.sex = sex  
    self.children = [] 
    self.parents = []  # parents of this node
    self.partner = None  # partner (=husband/wife of this node)
 
  def add_child(self, node):
    self.children.append(node)
 
  def add_parent(self, node):
    self.parents.append(node)
 
  def set_partner(self, node):
    self.partner = node
 
  def __str__(self):
    s = "Female" if self.sex == 'F' else "Male" 
    return self.name + " " + s

 • Každá osoba může mít více potomků a max. jednoho partnera (manžela/manželku)
 • Třída by měla obsahovat:
  • Seznam potomků, odkaz na rodiče, a partnera
  • Metody pro manipulaci s těmito prvky (např. addChild, setPartner ..)
 • Vytvořte objekt Tree - genealogický strom, který bude obsahovat seznam všech lidí a bude umět přidávat lidi i vztahy mezi nimi.
 • Objekt Tree otestujte přidáním 4 objekty: dva partnery a dvě děti.
 • Otestujte, zda byly vytvořeny správné vazby, tj. aby objekty děti ukazovaly na rodiče a naopak.
 • Napište funkce pro:
  • nalezení všech vnuků dané osoby
  • nalezení všech vnuček dané osoby
  • nalezení všech babiček dané osoby
 • Rozšiřte předchozí kód o načítání ze souboru:
  • na každém řádku je jeden záznam
  • záznam pro rodiče-děti: 'P name1 name2 sex1 sex2', kde P definuje vztah osoba name1 je rodičem osoby name2 a sex1, sex2 označují pohlaví těchto osob (buď F nebo M)
  • záznam pro partnery: 'M name1 name2 sex1 sex2', name1 a name2 jsou partneri, sex1, sex2 je F/M

Vstupní soubor family.txt:

M Jana Jan F M
P Jana Martin F M
P Jana Robert F M
P Robert Gabriel M M
P Robert Oleg M M
P Robert Ondrej M M
P Martin Jiri M M
P Martin Rudolf M M
P Jan Petra M F
P Jan Uxana M F
P Uxana Klara F F
P Uxana Jakub F M
P Uxana Adam F M
P Petra Alex F M
P A C M M
P A D M F
P D K F F
P C J M M 
P C I M F
P C H M M
P B E F F
P B F F M 
P B G F F

Schéma rodiny ve family.txt:

 • Červeně: females
 • Modrá hrana: partneři

Generování (pseudo)náhodných čísel

 • Co je to “náhodné” číslo?
 • Lze generovat náhodná čísla na deterministickém stroji?
 • Pro generování opravdu náhodný čísel je nutné použít vnější zdroj, např. šum diody, což je ne vždy možné.
 • Jiné řešení spočívá ve výpočtu takové řady čísel, která se na 'dostatečně krátkém' úseku jeví jako náhodná
 • Nejčastěji používané: LCG

Princip LCG

 • Generujeme posloupnost čísel $x_{n+1} = (ax_n + c)\,\, \mathrm{mod}\,\, m $
 • kde $x_n$ je předchozí číslo, $x_{n+1}$ je následující číslo
 • $a,c,m$ jsou konstanty.
 • $m$ určuje periodu posloupnosti.
 • Naprogramujte toto LCG s parametry $a=1$, $c=1$, $m=5$.
 • Pozorujte, co se stane při $m=6$.
 • Prvnímu číslu posloupnosti říkáme seed

Generování náhodných čísel v Pythonu

 • Modul random
 • funkce 'random()': generuje náhodné číslo z rovnoměrného rozdělení v rozsahu $<0,1)$.
 • funkce 'randint(a,b)': náhodné int číslo z rovnoměrného rozdělení v rozsahu $<a,b)$.
 • Uvědomte si, že horní mez není zahrnuta!

import random
 
for i in range(10):
  print(random.random())

import random
 
for i in range(10):
  print(random.randint(-10,10))

 • Python defaultně nastavuje seed tohoto generátoru na aktuální čas.
 • Seed lze nastavit ručně: random.seed( cislo )

Vytváření jednoduché grafiky

 • Existuje mnoho knihoven realizujících grafiku.
 • Knihovna Matplotlib: matplotlib.org
  • podobné ovládání jako příkaz plot v Matlabu

Hlavním objektem je plt z modulu matplotlib.pyplot, který poskytuje spoustu metod ke kreslení různých funkcí.

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
x = np.arange(0.,10.,0.1)
y = np.sin(x)
plt.plot(y)
plt.show()

Všimněte si, ze výsledný graf je na ose 'x' číslován od 0 do 100, neboť to je velikost pole 'y'. Další možností je na zobrazit funkci sinus společně s osou 'x' definovanou dle pole 'x':

plt.plot(x,y)

A pomocí volání funkcí 'x/ylabel' nastavíme popisky jednotlivých os

plt.xlabel('osa x')
plt.ylabel('osa y')

Samostatné úsečky: je třeba zadat pole počátečních x-ových a y-ových souřadnic.

plt.plot([x1,x2],[y1,y2],'k-');

Uložení obrázků do souboru: příkaz: savefig . Pro současné ulozeni obrázků do souboru a zobrazení je třeba volat savefig před příkazem show.

plt.savefig('jmeno.png')

Kreslení histogramu - příkaz hist

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
size = 10000
y = np.random.randn(size)
n, bins, patches = plt.hist(y, 50, normed=0, alpha=0.74)
plt.savefig('histogram1.png', dpi=600)
plt.show()

Poznámka: meze grafu lze určit i ručně příkazem axis

plt.axis([-5,5, 0, 0.5])

zobrazí graf na ose 'x' v rozsahu -5,5 a na ose 'y' v rozsahu 0 až 0.5.

Úkol 4: zobrazení histogramu

 • Vygenerujte náhodná čísla z Gaussova rozdělení se střední hodnotou 5 a $\sigma=15$.
 • Vygenerujte náhodná čísla z Gaussova rozdělení se střední hodnotou 0 a $\sigma=5$.
 • Zobrazte příslušné histogramy do jednoho grafu

Kreslení fraktálů

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
def drawBranch(x, y, length, angle):
 
  # Konec rekurze
  if (length < 0.3):
    return
 
  a1 = 0.15
  a2 = -0.15
 
  s = 0.7
  l2 = s*length
 
  x1 = x + l2 * np.cos(angle)
  y1 = y + l2 * np.sin(angle)
 
  plt.plot([x,x1],[y,y1], 'k-')
  drawBranch(x1, y1, l2, angle+a1)
  drawBranch(x1, y1, l2, angle+a2)
 
if __name__ == '__main__':
 
  drawBranch(5,0,6,1.57)
  plt.show()

courses/b3b33alp/cviceni/t12.txt · Last modified: 2021/12/03 10:31 by stepan