Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 11: Objekty, Halda, Asociativní pole, Stromy

náplň cvičení

Quick test 1

Objekty

Třídy pro komplexní čísla:

 • Třída obsahuje dvě proměnné real a imag
 • Konstruktor (metoda _init_) nastavuje tyto proměnné defaultně na 0
 • Pro přímý výpis funkcí print je vhodné definovat metodu _repr_, která vrací string
 • Pozor: init a repr má v názvu dvě podtržítka!!!

class Complex:
  def __init__(self, real=0, imag=0):
    self.real = real
    self.imag = imag
 
  def amplitude(self):
    return self.real*self.real + self.imag*self.imag
 
  def add(self, rhs):
    self.real += rhs.real
    self.imag += rhs.imag
 
  def sub(self, rhs):
    self.real -= rhs.real
    self.imag -= rhs.imag
 
  def __repr__(self):
    sign = "+";
    if (self.imag < 0):
      sign = "-";
    return str(self.real) + sign + str(abs(self.imag)) + "i"
 
  def mul(self, rhs):
    r = self.real*rhs.real - self.imag*rhs.imag;
    i = self.real*rhs.imag + self.imag*rhs.real;
    self.real = r
    self.imag = i 
 
if __name__=="__main__":
  a = Complex()
  print("a=",a)
 
  b = Complex(1,-1)
  print("b=",b)
 
  a.add(b)
  print("a=",a)
 
  a.mul(b)
  print("a=",a)
 
  print("|a|=",a.amplitude())
  print("|b|=",b.amplitude())

Binární halda

Binární halda je binární stromová datová struktura. Je tvořena uzly, které mají max. dva potomky (levý a pravý potomek) (odtud přídavné jméno binární), pričemž potomek je opět uzel. Její důležitou vlastností je, že:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo menší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje nejmenší prvek mezi všemi prvky.
 • V tomto cvičení budeme předpokládat tuto variantu.
 • Takové haldě se někdy říká min-halda.

Binární haldu lze samozřejmě realizovat i s opačnou vlastností:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo větší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje největší prvek mezi všemi prvky.
 • Takové haldě se říká max-halda.

Použití binární haldy:

 • Pro realizaci prioritní fronty, v důsledku toho např. pro hledání cest v grafech, mapách, plánování pohybu robotů

Binární halda: vyjmutí prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Při vyjmutí prvky stačí vzít prvek v kořeni stromu, neboť ten již z definice obsahuje nejmenší hodnotu mezi všemi uzly. Po odebrání prvku je ale nutné zbylé prvky přeskupit a určit nový kořen haldy. Postup je:

 • Vyjmout prvek z kořene haldy ( prvek s nejmenší hodnotou )
 • Vzít poslední prvek v poslední úrovni a přesunout na pozici kořene.
 • Nyní je třeba nahrat prvky v haldě tak, aby byla splněna vlastnost min-haldy. Jelikož budeme začínat od kořene a procházet strom směrem dolu, říká se tomuto postupu tzv. bubble-down.
Bubble-down:
 • Předpokládejme, že jsme v uzlu $U$.
 • Porovnáme hodnotu $U$, $U$.left a $U$.right. Pokud je splěna vlastnost min-haldy (tj. hodnota $U$ je menší nebo rovna hodnotám jejích potomků), končíme.
 • Pokud ne, vybereme toho potomka, který je menší než $U$. Vyměníme hodnotu $U$ s tímto potomek.
 • Pokračujeme bubble-down z tohoto potomka.
 • Algoritmus končí, pokud už jsme narazili na uzel bez potomka.

Binární halda: vložení prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Vložení prvku se provede takto:

Bubble-up

 • Vložíme prvek na poslední nejpravější místo v poslední úrovni.
 • Porovnáme hodnotu tohoto prvku s jeho rodičem. Pokud je splněna vlastnost haldy (tj. u min-haldy: hodnota prvku je větší nebo rovna hodnotě jeho rodiče), pak končíme.
 • Pokud ne, vyměníme hodnotu prvku za hodnotu rodiče a opakujeme tento postup od změněného rodiče.

Tento algoritmus se nazývá bubble-up, jelikož při něm procházíme haldu ze spodní úrovně nahoru.

Realizace binární haldy na poli

Nejjednodušší realizací binární haldy je implementaci na poli. Použijeme jednoduchý trik:

 • Nechť uzel má v poli index $i$.
 • Jeho levý potomek má v poli index $2i+1$.
 • Jeho pravý potomek má v poli index $2i+2$.

 • Jaký je index rodiče, pokud má potomek index v poli $i$?

Implementace haldy z přednášky

# Implementace haldy
#
# http://interactivepython.org/runestone/static/pythonds/Trees/BinaryHeapImplementation.html
# Jan Kybic, 2016
 
class MinHeap:
 """ binarni halda __init__ konstruktor """
 def __init__(self):
   self.heap = [] # indexujeme od nuly
 
 def bubble_up(self,i):
  """ probubla prvek i nahoru, zajisti splneni podminek haldy """
  while i>0:
   j=(i-1)//2 # index rodice
   if self.heap[i] >= self.heap[j]:
    break
   self.heap[j],self.heap[i]=self.heap[i],self.heap[j]
   i = j
 
 def insert(self,k):
  """ vloz prvek do haldy """  
  self.heap+=[k]
  self.bubble_up(len(self.heap)-1)
 
 def peek(self):
  """ vrati nejmensi prvek """
  return self.heap[0]
 
 def size(self):
  """ vrati pocet prvku v halde """
  return len(self.heap)
 
 def is_empty(self):
  """ je halda prazdna? """
  return self.size()==0 
 
 def bubble_down(self,i):
   """ probublej prvek dolu """
   n=self.size()
   while 2*i+1 < n:
    j=2*i+1 # zjisti index mensiho syna
    if j+1 < n and self.heap[j] > self.heap[j+1]:
     j+=1
    if self.heap[i]>self.heap[j]:
     self.heap[i],self.heap[j]=self.heap[j],self.heap[i]
    i=j
 
 def pop(self):
  """ odebere nejmensi prvek a uprav haldu """
  element=self.heap[0]
  self.heap[0]=self.heap[-1]
  self.heap.pop() # smaz posledni prvek
  self.bubble_down(0)
  return element

Úkol 1: implementace funkce delete

Implementujte metody pro odebrání prvku na pozici i z binární haldy:

 • Metodu pojmenujte delete(i)
 • metoda dále smaže tento prvek z haldy
 • ošetřete tuto metodu tak, aby ji bylo možné volat i na prázdnou haldu, případně pokud je i větší než velikost haldy

Pomocí této funkce smažte z haldy vytvořené z pole všechna sudá čísla (Nejdříve haldu vytvořte se všemi čísly a pak smažte všechna sudá čísla z haldy):

pole=[10,21,7,11,31,6,1,-11,31,42,-12,80,25,-7,-12,9,14]

Úkol 2: Karty v haldě

 • Upravte implementaci haldy tak, aby byla realizována min-halda s kartami ve formátu cvičení 8 příklad 1.
 • Vytvořte hladu z následujících karet:

cards = [[0, 'Q'], [2, '6'], [1, 'K'], 
     [1, '8'], [2, '10'], [2, '4'], 
     [3, '4'], [0, '4'], [1, '3'], 
     [2, '5'], [0, 'K'], [3, 'A'], 
     [1, 'J'], [0, '3'], [0, '9']]

 • V cvičení 8 jsme pro porovnání karet využívali funkci index a dvojího porovnání (nejdříve barvu a pak hodnotu). Nyní definujte pořadí pomocí asociativního pole a operací sčítání a násobení.

Úkol 3: Asociativní pole a římská čísla

 • Využijte následující asociativní pole k převodu římského čísla na dekadické číslo:

conv={'I':1,'V':5,'X':10,'L':50,'C':100,'D':500,'M':1000}

 • Převeďte na číslo např. MCMXCIX

Prémie navíc: zobrazení přes dot format

Uložení načtených dat do ' Dot ' souboru, který lze pak vykreslit do png nástrojem dot z balíku nástrojů Graphviz:

dot -Tpng family.dot > family.png

Příklad family.dot:

digraph G {
Jana[ color=red];
Jana->Martin [label="child"];
Jana->Robert [label="child"];
Jana->Jan[color=blue; penwidth=4];
Jan[ color=green];
Jan->Petra [label="child"];
Jan->Uxana [label="child"];
Jan->Jana[color=blue; penwidth=4];
Martin[ color=green];
Martin->Jiri [label="child"];
Martin->Rudolf [label="child"];
Martin->Jana [style=dashed];
...
}

Domácí úkol

Lehká varianta:

 • Napište program adam7.py, který podle algoritmu adam7 vykreslí černobílý obrázek přenášený po síti (kódování Adam7 je využito ve formátu obrázků png ).
 • Program čte ze standardního vstupu dvě řádky:
  • první řádka obsahuje dvě čísla oddělená mezerou, počet sloupců a počet řádků obrázku
   • všechny rozměry obrázků budou dělitelné 8
  • druhá řádka obsahuje pole čísel s hodnotou 0 nebo 1 oddělené mezerou
   • zaslaná data mohou být neúplná data o informaci o barvě obrázku
   • data jsou od začátku uspořádaná podle algoritmu Adam7
   • pokud je dat méně než je rozměr obrázku (sloupce*řádky) tak je potřeba doplnit informaci o barvě pixelů podle:
    • 1) barvy nejbližšího definovaného pixelu vlevo
    • 2) pokud na řádce není žádný definovaný pixel pak podle barvy nejbližšího definovaného nebo doplněného pixelu nad zkoumaným pixelem
 • Výstup - program vytiskne mezeru pro číslo 0 nebo znak '*' pro číslo 1 pro každý pixel obrázku, vždy jednu řádku obrázku na jeden řádek standardního výstupu bez mezer mezi tištěnými znaky.
 • Váš program adam7.py odevzdejte do odevzdávacího systému jako HW10.
Příklad

Vstup (1/16 dat)

24 24
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
má výstup:
            
            
            
            
        ****  
        ****  
        ****  
        ****  
            
            
            
            
  ****      ****
  ****      ****
  ****      ****
  ****      ****
****      ****  
****      ****  
****      ****  
****      ****  
****          
****          
****          
****          

Vstup (1/8 dat):

24 24
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
má výstup:
 **     **    
 **     **    
 **     **    
 **     **    
 ** **    **   
 ** **    **   
 ** **    **   
 ** **    **   
 ** **       **
 ** **       **
 ** **       **
 ** **       **
  **      **** 
  **      **** 
  **      **** 
  **      **** 
**       **   
**       **   
**       **   
**       **   
**      **    
**      **    
**      **    
**      **    

Vstup (1/4 dat):

24 24
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
má výstup:
 **     **    
 **     **    
** ** **    **  
** ** **    **  
 ** **    **   
 ** **    **   
  ** **  **    
  ** **  **    
 ** **       **
 ** **       **
         **  
         **  
  **      **** 
  **      **** 
  ****       **
  ****       **
**       **   
**       **   
 **   **** **   
 **   **** **   
**      **    
**      **    
   **     **  
   **     **  

Vstup (1/2 dat):

24 24
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
má výstup:
 *  *  * *  *  
 *  *  * *  *  
*  *  * * *  *   
*  *  * * *  *   
 *  * * * * *  * 
 *  * * * * *  * 
  *  **  **  *  
  *  **  **  *  
 ** *     *  ** 
 ** *     *  ** 
   *      *   
   *      *   
  ***      ***  
  ***      ***  
  ** *     *  **
  ** *     *  **
*  * *    * *  
*  * *    * *  
 **   **** *  * 
 **   **** *  * 
*   *  * * *   *
*   *  * * *   *
   *  *  * *   
   *  *  * *   

Vstup (cela data):

24 24
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
má výstup:
 *  *  * *  *  
  *  *  * *  *  
*  *  * * *  *   
 *  * * * *  *  **
 *  * * * * *  * 
  *  * **** *  *  
  *  **  **  *  
**  * *    * *  *
 ** *     *  ** 
  * *     * **  
   *      *   
*** *      *   
  ***      ***  
   *      * * 
  ** *     *  **
 **  *     **   
*  * *    * *  
  *  **  **  *  
 **   **** *  * 
 *   * * * *  * 
*   *  * * *   *
   *  *  * *   
   *  *  * *   
   *   *  *  *  

Vstup (1/4 data):

24 8
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
má výstup:
   **        
   **        
 ******        
 ******        
 ******        
 ******        
   **        
   **        

Vstup (1/2 data):

24 8
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
má výstup:
   **      * * *
   **      * * *
 *****     * * * 
 *****     * * * 
 *****     * * * 
 *****     * * * 
   **      * * *
   **      * * *

Vstup (cela data):

24 8
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
má výstup:
   **      * * *
  ****     * * * 
 *****     * * * 
************************
 *****     * * * 
  ****     * * * 
   **      * * *
            

Těžká varianta:

Úkolem je implementovat kompresi obrázku pomocí algoritmu LZ77.

 • Program lz77.py buď kóduje, nebo dekóduje v závislosti na zadaném obsahu vstupu
  • Kódování:
   • Vstupní data obsahují pouze znaky ' ' a '*' a čtou se ze standardního vstupu - pro načítání použijte smyčku
    for line in sys.stdin:
   • Nejdříve vstupní data překódujete do Nibble (půl bajt), každý nibble je reprezentován jedním hexadecimálním znakem (tj. čísla od '0' do '9' a písmena od 'A' do 'F')
   • Algoritmus lz77 bude pracovat nad celým obrázkem, začne s prázdným bufferem.
   • Velikost bufferu pro najití opakující se sekvence bude 16 hexadecimálních znaků, maximální délka opakující se sekvence bude 5. Základní jednotka pro vyhledávání opakujících se sekvencí je nibble, jedna hexadecimální hodnota.
   • Výstup je bitový řetězec vytištěný v hexadecimálním formátu
   • Pokud v bufferu nebude nalezena sekvence, pak se na výstup:
    • zapíše bit s hodnotou 0
    • a 4 bity daného hexadecimálního znaku (v pořadí od MSB k LSB)
   • Pokud v bufferu bude nalezena sekvence o délce více než jeden znak, pak se zakóduje následujícím způsobem:
    • zapíše se bit s hodnotu 1
    • a zapíší se 4 bity kódující (offset) od začátku bufferu (v pořadí od MSB k LSB)
    • a zapíší se 2 bity kódující délku sekvence zmenšenou o 2 (length-2) (v pořadí MSB, LSB)
    • pokud je sekvencí o stejné délce více, vybere se ta s nejmenším offsetem
   • Obrázek se na hexadecimální hodnoty převádí tak, že MSB (most significant bit) je vlevo a LSB (least significant bit) je vpravo.
    • Počet sloupců obrázku je vždy dělitelný 4
    • Příklad převodu řetězce na hexa hodnoty probíhá následovně:

84218421
**  * *
 C  5

 • Výstupní bitový řetězec se převádí na hexadecimální hodnoty obdobně jako obrázek, tedy MSB je vlevo (dříve v řetězci) a LSB je vpravo (později v řetězci).
  • Pokud není délka řetězce dělitelná 4, doplní se na konec bitového řetězce 0. Tedy 11011 je haxadecimálně D8
  • Příklad převodu řetězce 11000101 na hexadecimální řetězec 'C5'

84218421
11000101
 C  5

 • Příklad:

Vstupní obrázek šachovnice o velikosti 12×8 bitů:

 ** ** **
 ** ** **
** ** ** 
** ** ** 
 ** ** **
 ** ** **
** ** ** 
** ** ** 
se v prvním kroku zakóduje do hexadecimálních hodnot:
333333CCCCCC333333CCCCCC

Tyto hexadecimální hodnoty se začnou převádět do bitového řetězce podle vyhledávání opakujících se částí v předchozích datech (první pole je buffer posledních maximálně 16 znaků, které již byly zpracovány, druhé pole je aktuálně zpracovávané znaky, jejich prefix hledáme v prvním poli, za bity je výsledek zpracování jednoho znaku, nebo prefixu):

[] [3, 3, 3, 3, 3] - bity 0 0011
[3] [3, 3, 3, 3, 3] - bity 0 0011
[3, 3] [3, 3, 3, 3, 12] - bity 1 0000 00 (offset 0 délka 2 - upravená na 0)
[3, 3, 3, 3] [3, 3, 12, 12, 12] - bity 1 0000 00 (offset 0 délka 2 - upravená na 0)
[3, 3, 3, 3, 3, 3] [12, 12, 12, 12, 12] - bity 0 1100
[3, 3, 3, 3, 3, 3, 12] [12, 12, 12, 12, 12] - bity 0 1100 
[3, 3, 3, 3, 3, 3, 12, 12] [12, 12, 12, 12, 3] - bity 1 0110 00 (offset 6 délka 2 - upravená na 0)
[3, 3, 3, 3, 3, 3, 12, 12, 12, 12] [12, 12, 3, 3, 3] - bity 1 0110 00 (offset 6 délka 2 - upravená na 0)
[3, 3, 3, 3, 3, 3, 12, 12, 12, 12, 12, 12] [3, 3, 3, 3, 3] - bity 1 0000 11 (offset 0 délka 5 - upravená na 3)
[3, 3, 3, 3, 3, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 3, 3, 3, 3, 3] [3, 12, 12, 12, 12] - bity 1 0100 11 (offset 4 délka 5 - upravená na 3)
[12, 12, 12, 12, 12, 12, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 12, 12, 12, 12] [12, 12] - bity 1 0000 00 (offset 0 délka 2 - upravená na 0)
Tento bitový řetězec se převede na hexadecimální symboly jako:
18E040632C58874E00

 • Dekódování
  • Dekódování probíhá, pokud první řádka vstupu obsahuje pouze hexadecimální znaky (znaky nejsou oddělené mezerou) a druhá řádka obsahuje počet sloupců zakódovaného obrázku
  • Celý obrázek je zakódován v jedné řádce vstupu, druhá řádka obsahuje informaci nutnou pro vykreslení obrázku
  • Hexadecimální řetězec si rozdělíte na bitový řetězec podle algoritmu kódování a dekódujete, tedy převedete na originální hexadecimální řetězec a ten zobrazíte pomocí znaků ' ' a '*'
  • Bitový řetězec začnete zpracovávat a pokud je zpracovávaný bit roven:
   • 0 přenesete následující 4 bity do výstupu
   • 1 načtete 4 bity posunutí a 2 bity délky, délku zvětšíte o 2 a na výstup si zkopírujete tolik nibble kolik je délka z offset již zpracovaných hexa hodnot

Příklad

 • K otestování správné činnosti můžete zkusit rozbalit následující řetězec, který jsme získali kompresí úvodního obrázku:

18E040632C58874E00
12

 • Příklad spuštění dekomprese a získání obrázku krysy od Banksyho (odkaz na banksy.txt):

python3 lz77.py <banksy.txt

courses/b3b33alp/cviceni/t11.txt · Last modified: 2021/12/21 13:52 by stepan