Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Křížový překladač GNU pro architekturu MIPS-ELF

Simulátorem QtMips simulovaný procesor MIPS přistupuje k paměti v režimu big-endian.

Pro přípravu vývojových nástrojů bylo tedy použito volby MIPS-ELF (architektura MIPS, ELF pak znamená čistý výkonný formát bez specializace na určitý operační systém).

Debian balíčky pro křížový překlad na architekturu MIPS

Připravené balíčky jsou k dispozici na pomocném serveru pisa-virt v rámci podpory vývojových nástrojů pro rozdílné, na Katedře řídicí techniky používané, embedded architektury (již zastaralé informace na stránce Křížové překladače v rámci RTIME HW Wiki, kde jsem pro studenty a bývalé kolegy své znalosti publikoval a archivoval).

Kroky pro instalaci na hostitelský systém Debian GNU/Linux x86

 • Přidat do zdrojů systému APT odkaz na balíčky ze servisního virtuálního serveru:

echo deb http://pisa-virt.felk.cvut.cz/repos/apt/debian unstable main >/etc/apt/sources.list.d/pisa-virt-debs.list

 • Případně přidat klíč

wget -qO - http://pisa-virt.felk.cvut.cz/repos/apt/debian/pisa-virt-reprepro.pub | sudo apt-key add -

 • Aktualizovat seznam dostupných balíčků

apt-get update

 • Instalovat příslušné balíčky ze sekce cross-dev (s použitím apt-get, aptitude nebo synaptic)

apt-get install binutils-mips-elf gcc-mips-elf

Po úspěšné instalaci je možné používat překladač jazyka C mips-elf-gcc, program pro překlad jazyka symbolických adres mips-elf-as a program pro relokaci a skládaní aplikací (linker) mips-elf-ld.

Manuální stažení novější verze balíčků

Balíčky k stažení: binutils-mips-elf_2.34-1_amd64.deb a gcc-mips-elf_10.1.0-1_amd64.deb

Provést instalaci

sudo dpkg -i Downloads/binutils-mips-elf_2.34-1_amd64.deb
sudo dpkg -i Downloads/gcc-mips-elf_10.1.0-1_amd64.deb

Pro distribuce s jiným balíčkovacím systémem než používá Debian

ar x Downloads/binutils-mips-elf_2.34-1_amd64.deb  # Extract Debian package
sudo tar -C / -xvJf data.tar.xz           # Untar data from the package to the filesystem root
ar x Downloads/gcc-mips-elf_10.1.0-1_amd64.deb    # Extract Debian package
sudo tar -C / -xvJf data.tar.xz           # Untar data from the package to the filesystem root

Sestavení křížového překladače GCC na platformu MIPS pro Windows mips-elf-gcc-i686-mingw32.zip.

Sestavení křížového překladače GCC na MIPS pro macOS binutils-mips-elf_2.34_macos.zip a gcc-mips-elf_10.1.0_macos.zip. Archivy je potřeba rozbalit programem ZIP od kořenového adresáře systému.

Parametry pro překlad do prostředí simulátoru QtMips

Překlad z assembleru do relokovaletlného objektového tvaru

mips-elf-gcc -c start-asm.S -o start-asm.o

Určení jazyka zdrojového souboru provádí kompilátor GCC automaticky podle přípony souboru (assembler “.s”, assembler s preprocesorem “.S”, C “.c”, C++ “.C”). Pro kompilaci zdrojových kódů s příponou malé “.s” assemblerem s preprocesorem je možné volbu jazyka vynytit explicitně přepínačem “-x”.

mips-elf-gcc -x assembler-with-cpp -c start-asm.S -o start-asm.o

Překlad z jazyka C

mips-elf-gcc -g -O1 -c pow-cycle.c -o pow-cycle.o

, kde -g specifikuje vložení ladících informací, -O1 míru optimalizace, -c požadavek na překlad bez finálního složení aplikace a -o specifikaci jména výstupního souboru.

Pro vlastní složení binárního programu pak slouží příkaz

mips-elf-gcc -g -nostdlib -nodefaultlibs -nostartfiles -Wl,-Ttext,0x80020000 pow-cycle.o -o pow-cycle

Důležité je specifikovat, na které adrese předpokládá simulátor začátek programu. V případě QtMips se počáteční adresa 0x80020000 a apecifikace -Wl,-Ttext předává tento požadavek na start “textového”/kódového segmentu do linkeru. Pokud je definovaný symbol _start a linker nastaví vstupní bod, tak se bude simulátor QtMips řídit nastavením z linkeru. Další přepínače pak slouží k tomu, aby výsledný program obsahoval pouze specifikovaný kód bez standardních knihoven, sekvencí pro volání konstruktorů a inicializace běhového prostředí. Tímto způsobem získaný kód obsahuje právě jen přeložené funkce z explicitně uvedených zdrojových kódů.

Pro úspěšný přístup ke globálním proměnným je však alespoň minimální část sekvence pro nastavení běhového prostředí nutná. Lze jí nahradit následujícím kódem v assembleru vloženým před ostatní funkce v zdrojovém kódu v jazyce C

asm (
".global _start\n"
"_start:\n"
"  la $gp,_gp\n"
"  j  main\n"
);

Výsledný sputitelný program je však stále ve formátu ELF, který již lze načíst simulátorem QtMips. Soubor je možné převést i do textového zápisu obsahu paměti příkazem

mips-elf-objcopy -O srec pow-cycle pow-cycle.srec

Kompilace vývojového řetězce

Pro kompilaci nástrojů pro práci s objektovým kódem byla použita konfigurace

 CFLAGS=-O2 LDFLAGS=-s \
 ./configure \
    --prefix=/usr \
    --disable-nls \
    --with-gnu-ld \
    --with-gnu-as \
    --with-mmap \
    --enable-64-bit-bfd \
    --target=mips-elf \
    --enable-targets=mips-linux \
    --enable-multilib

Pro kompilaci vlastního překladače GCC doplněného o knihownu NewLib pak

 ./configure -v \
     --enable-languages=c \
     --prefix=/usr \
     --enable-multilib \
     --with-system-zlib \
     --without-included-gettext \
     --disable-nls \
     --disable-lto \
     --disable-threads \
     --enable-sjlj-exceptions \
     --with-gnu-ld \
     --with-gnu-as \
     --with-newlib \
     --enable-checking=release \
     --target=mips-elf \
     --enable-version-specific-runtime-libs \
     --with-float=soft \
     --enable-target-optspace

Pro canadian-cross kompilaci řetězce pro Windows pod GNU/Linuxem pak lze přidat

     --build=x86_64-linux-gnu \
     --host=i686-w64-mingw32 \

Kompilace assembleru pro MipsIt z příkazové řádky

Minimálmí Makefile pro kompilaci z příkazové řádky

CC=mips-elf-gcc
LD=mips-elf-gcc
OBJCOPY=mips-elf-objcopy
CFLAGS=-Wall -ggdb

OBJS=start-asm.o
BIN=start-bin

all: $(BIN) $(BIN).out run

.PHONY: clean run

$(BIN) : $(OBJS)
	mips-elf-gcc -g -nostdlib -nodefaultlibs -nostartfiles -Wl,-Ttext,0x80020000 -o $@ $<

$(BIN).srec : $(BIN)
	$(OBJCOPY) -O srec $< $@

clean :
	rm -f $(BIN) $(OBJS) $(BIN).srec

courses/b35apo/documentation/mips-elf-gnu/start.txt · Last modified: 2021/01/23 09:54 (external edit)