Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Celkové hodnocení 2020/21

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Hodnocení ze semestru a zápočet

Během semestru budou studenti hodnoceni za domácí úkoly, aktivitu a týmový projekt. Zápočet obdržíte, pokud získáte alespoň nutné minimum bodů v každé kategorii. Nesplnění některé části hodnocení (např. neodevzdaný týmový projekt) bude mít za následek neudělení zápočtu.

Kategorie Body Nutné
minimum
Poznámky
4 domácí úkoly 36 12 alespoň 3 ze 4
Aktivita ve cvičení 8 0
Týmový projekt 24 5
Celkem 60 (68) 30

Pro zvládnutí a plynulost výuky během cvičení je potřeba, aby se studenti připravovali a minimálně si zopakovali znalosti uvedené v přípravě na cvičení. Příprava vychází z předchozích přednášek nebo předmětů z předchozího semestru. Výraznější nedostatky přípravy mohou být hodnoceny až dvěma zápornými body za cvičení. Naopak aktivita může být ohodnocena až dvěma kladnými body za cvičení.

Pozn.

  • Minimum znamená, že příslušná kategorie se uzná, pokud se v ní dosáhnete alespoň minima.

V běhu LS 2019/2020 jsou naplánované následující domácí úkoly

Číslo Popis Maximum bodů Minimum pro uznání
1 Reprezentace čísel 6 3
2 Cache - ostření obrazu 14 5
3 Pipeline 6 3
4 Analýza kódu 10 5

Pro splnění kategorie domácí úkoly je kromě dosažení minimálního součtu nutné alespoň 3 ze 4 úloh vypracovat na minimum bodů z výše uvedené tabulky.

Podrobný přehled bodů za jednotlivé úkoly https://dcenet.felk.cvut.cz/apo/

Zkouška

Zkouška se skládá ze dvou částí:

Kategorie Body Nutné
minimum
Písemná část zkoušky 30 15
Ústní část zkoušky +/- 10 0
  • Nedosáhne-li student na 15 bodů, písemná zkouška bude automaticky hodnocena jako nevyhovující a nelze ji opravit ústním zkoušením.

Písemná část zkoušky

Písemná část je organizována formou testu. Student musí získat alespoň požadované minimum bodů. Poté se může rozhodnout, zda chce známku, která mu náleží na základě doposud získaných bodů (body ze cvičení + body z písemné části zkoušky), či půjde k ústní zkoušce. Zkoušející, v případě, že student souhlasí s „přiřazenou“ známkou, může krátce ověřit, zda student rozumí svým výsledkům v testu. V případě zásadních pochybností může být známka v plném rozsahu klasifikační stupnice.

Ústní část zkoušky

Pokud se student rozhodne, že přistoupí k ústní zkoušce, je mu automaticky odečteno 5 bodů a za prokázání znalostí může získat až o 10 bodů. Tento postup může ještě jednou zopakovat. U ústní zkoušky tak může získat až 10 bodů do celkového součtu. Zkoušející si vyhrazuje právo při zjištění závažných nedostatků hodnotit zkoušku výsledkem nedostatečně a naopak, v případě zjištění nedoceněných kvalit studenta, původně „přiřazenou“ známku studentovi vylepšit.

courses/b35apo/classification/start.txt · Last modified: 2021/07/23 10:24 by pisa