Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Sériový port ve Win API

Pokud je z nějakého důvodu nutné použít sériový port s rozhraním Win API liší se způsob oteření rozhraní, zápis a čtení je však identické až na jméno funkce. Jednoduché příkazy pro uložení/načtení jednoho bajtu lze zapozdřit podobně jako v serial např.

#include "prg_serial_winapi.h"
 
#ifndef BAUD_RATE
#define BAUD_RATE B115200
#endif
 
/// ----------------------------------------------------------------------------
HANDLE serialWinApi_open( LPCTSTR lpszDevice )
{
  DWORD dwInQueue = 16;
  DWORD dwOutQueue = 16;
 
  // Open the device
  HANDLE hFile = CreateFile(lpszDevice,
     GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
     0,
     0,
     OPEN_EXISTING,
     0,
     0);
 
  if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
   return NULL;
  }
 
  if (!SetupComm( hFile, dwInQueue, dwOutQueue))
  {
   // error
   (void)serialWinApi_close( hFile );
   return NULL;
  }
 
  // Obtain the DCB structure for the device
  {
   DCB dcb;
   if (!GetCommState(hFile,&dcb))
   {
     // error
     (void)serialWinApi_close( hFile );
     return NULL;
   }
 
   // Set the new data
   dcb.BaudRate = (DWORD)(CBR_115200);
   dcb.ByteSize = (BYTE)(8);
   dcb.Parity  = (BYTE)(NOPARITY);
   dcb.StopBits = (BYTE)(ONESTOPBIT);
 
   // Set the new DCB structure
   if (!SetCommState(hFile,&dcb))
   {
     // Obtain the error code
     (void)serialWinApi_close( hFile );
     return NULL;
   }
  }
 
  // Return successful
  return hFile;
}
 
/// ----------------------------------------------------------------------------
int serialWinApi_close( HANDLE hSerial )
{
  // Close COM port
  CloseHandle( hSerial );
  return 1;
}
 
/// ----------------------------------------------------------------------------
int serialWinApi_putc( HANDLE hSerial, char c)
{
  DWORD dwWritten;
  DWORD dwRetVal;
  // Write the data
  dwRetVal = WriteFile(hSerial, &c, 1, &dwWritten, 0); 
  return dwWritten;
}
 
/// ----------------------------------------------------------------------------
int serialWinApi_getc( HANDLE hSerial, char * c)
{
 
  DWORD dwRead;
  DWORD dwRetVal;
  // Read the data
  dwRetVal = ReadFile(hSerial, c, 1, &dwRead, 0);
  return dwRetVal;
}

Příklad použít takové knihovny

#include "stdafx.h"
 
#include "windows.h"
#include "prg_serial_winapi.h"
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  char cChar;
  int iRetVal			= 0;
  LPCTSTR lpszDevice	= _T("\\\\.\\COM12");
 
  HANDLE hSerial		= serialWinApi_open( lpszDevice );
 
  iRetVal = serialWinApi_putc( hSerial, 'k' );
 
  while( serialWinApi_getc( hSerial, &cChar ) == 0 );
 
  if( cChar == 't' )
  {
   printf( "receive ok");
  } else {
   printf( "receive failed");
  }
 
  iRetVal = serialWinApi_close( hSerial );
 
  getchar();
  return 0;
}

Zdrojové soubory modulu prg_serial_winapi jsou dostupné v archivu prg_serial_winapi.zip.

courses/b3b36prg/tutorials/serial_winapi.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)