Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 03 - Caesarova šifra

Termín odevzdání 21.03.2020 23:59 PDT 1)
Povinné zadání 2b kontrola Coding Stylu
Volitelné zadání 2b
Bonusové zadání Není
Počet uploadů 20

Povinné zadaní

Naším úkolem je rozluštit zprávu zakódovanou Caesarovou šifrou, která funguje na principu záměny písmene z abecedy za písmeno posunuté o pevně určený počet míst. V našem případě máme k dispozici nejen zašifrovaný text, ale také nespolehlivě odposlechnuté originální znění zprávy, tj. některé znaky originální zprávy jsou chybně zapsány. Řešení tak můžeme založit na testování všech možností kódování Caesarovou šifrou a porovnání s odposlechnutým textem. Posun s největší shodou dekódovaného textu s odposlechnutou zprávu budeme považovat za správný a takto dekódovaný text je náš požadovaný výstup. Obecně nemusí tento postup vést na unikátní správné řešení, nicméně v testovaných případech vždy existuje unikátní řešení.

Jedním z cílů tohoto domácího úkolu je procvičení dynamické alokace paměti na základě velikosti vstupu. Proto délka vstupního textu není dopředu známa a je nutné v případě vyčerpání počáteční velikost (např. 10-100 znaků) dynamicky alokovat prostor větší, např. funkcí realloc() pro dvojnásobnou délku. V programu používejte pouze množství paměti, které řádově odpovídá zadanému vstupu. Odevzdávací systém kontroluje velikost dynamicky alokované paměti.

Použitá abeceda se skládá pouze z malých a velkých písmen bez diakritiky, tj. znaky v rozsahu [a-zA-Z].

Pro načítání vstupu používejte pouze funkci getchar() nebo scanf(“%c”,…) tak, abyste si vyzkoušeli dynamickou alokaci paměti podle aktuálně potřeby odpovídající načítanému vstupu.

Použití metody dynamického načítání textového řetězce prostřednictvím rozšíření scanf(“%ms”) nebo scanf(“%as”) není z tohoto důvodu povoleno.

Vstup

Na standardním vstupu očekávejte dvě posloupnosti znaků (texty) na samostatných řádcích. První text je zakódovaná zpráva a druhý text je nespolehlivě odposlechnutý text.

  • Pokud vstupní text neodpovídá abecedě [a-zA-Z] vypíše program na standardní chybový výstup “Error: Chybny vstup!” a skončí s návratovou hodnotou 100.
  • V případě povinné části jsou oba vstupní texty stejné délky a pokud mají délku různou, program vypíše na stderrError: Chybna delka vstupu!” a skončí s návratovou hodnotou 101.
  • Pokud nastanou obě chyby 100 a 101 současně, program vypíše pouze chybovou hlášku “Error: Chybny vstup!” a skončí s návratovou hodnotou 100.
  • V případě řešení volitelné části, kdy je program spuštěn s parametrem “-prg-optional”, mohou být délky vstupních textů různé a program tak chybou nekončí.

Výstup

Na standardní výstup vypište dekódovanou zprávu jako posloupnost znaků zakončenou znakem konce řádku. Program končí s návratovou hodnotou 0.

Implementance

Program vhodně dekomponujte na jednotlivé funkce, např. funkce pro dekódování textu o definovaný posun a výpočet vzdálenosti dvou textových řetězců:

void shift(const char *src, char *dst, int offset);
 
int compare(const char *str1, const char *str2);

Dále může být vhodné napsat funkci pro šifrování jednoho písmene, která bude respektovat zadanou abecedu [a-zA-Z]. Například:

char rotate(char original, int offset);

Příklad 1 - pub01-m

V prvním příkladu je zašifrován text “Helloworld”. Posun je zde o 42 písmen. (16 míst je mezi 'h' a 'x'; 26 pak mezi malými a velkými písmeny). Zašifrovaný text je tedy “xUbbemehbT”.

Odposlechnutý text může být například “??lloworld”, kde písmena na místě otazníku špatně odposlechneme a dostaneme jiné náhodné písmeno, například “XYlloworld”.

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
xUbbemehbT
XYlloworld
Helloworld
žádný 0

Příklad vyhodnocení. Největší počet shodných písmen (8/10) má posun o 10, proto jej vyhodnotíme jako správný výsledek.

00: xUbbemehbT ~ XYlloworld > correct letters: 0
01: yVccfnficU ~ XYlloworld > correct letters: 0
02: zWddgogjdV ~ XYlloworld > correct letters: 0
03: AXeehphkeW ~ XYlloworld > correct letters: 0
04: BYffiqilfX ~ XYlloworld > correct letters: 1
05: CZggjrjmgY ~ XYlloworld > correct letters: 0
06: DahhksknhZ ~ XYlloworld > correct letters: 0
07: Ebiiltloia ~ XYlloworld > correct letters: 0
08: Fcjjmumpjb ~ XYlloworld > correct letters: 0
09: Gdkknvnqkc ~ XYlloworld > correct letters: 0
10: Helloworld ~ XYlloworld > correct letters: 8 -- result
11: Ifmmpxpsme ~ XYlloworld > correct letters: 0
12: Jgnnqyqtnf ~ XYlloworld > correct letters: 0
...
50: vSZZckcfZR ~ XYlloworld > correct letters: 0
51: wTaadldgaS ~ XYlloworld > correct letters: 0
52: xUbbemehbT ~ XYlloworld > correct letters: 0

Příklad 2 - pub02-m

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
mnoXYhnJLA
JCudvgtXRi
studentPRG
žádný 0

Příklad 3 - pub03-m

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
fghQRa-CEC
scbdeMKARZ
žádný
Error: Chybny vstup!
100

Příklad 4 - pub04-m

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
fghQRa
scbdeMK
žádný
Error: Chybna delka vstupu!
101
Jednou z častých chyb je zjišťování délky textu v každé iteraci. Výsledný program pak má časovou složitost $\mathcal{O}(n^2)$, viz jedno studentské řešení:
for (int i = 0; i < strlen(text); i++) { ... }

Volitelné zadání (optXX) [-prg-optional]

U volitelné části úlohu rozšiřujeme o možnost úplné ztráty písmene nebo naopak odposlechnutí písmene, které nebylo vůbec vysláno. Vstupní texty tak mohou mít různou délku. V tomto případě věrohodný text určíme na základě Levenštejnovy vzdálenosti vypočtené pomocí Wagner-Fisher algoritmu. Program je ve volitelné části spuštěn s argumentem '-prg-optional'. Vstup pro volitelné zadání může obsahovat dva texty různé délky, a proto při spuštění s argumentem “-prg-optional” nevypisujeme chybu 101. Použití Levenštejnovy vzdálenosti by fungovalo i pro povinné zadání, ale bylo by výrazně pomalejší, používalo více paměti a odevzdávací systém by ho neakceptoval. Používejte proto prosím Levenštejnovu vzdálenost výhradně pro testovací vstupy z volitelného zadání. Používejte dynamickou alokaci paměti.

Příklad 1 - pub01-o

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
xUbbemehbT
Hellwooorld
Helloworld
žádný 0

Příklad vzdálenostní macite při výpočtu vzdálenosti pomocí Wagner-Fisher algoritmu. Matice je vyplňována postupně po řádcích s využitím předchozích hodnot (dynamické programování).

- H e l l o w o o r l d
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
H 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
l 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
l 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7
o 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
w 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
o 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4
r 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 2 3
l 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 2
d 10 9 8 7 6 5 4 3 3 3 2 1

Levenštejnova vzdálenost je zde rovna jedné, protože stačí pouze jedna operace odebrání písmena.

Odevzdání

Veřejné příklady + Makefile: b3b36prg-hw03.zip

Povinné zadání Volitelné zadání
Název v BRUTE HW03
Odevzdávané soubory main.c, *.h 2)
Argumenty při spuštění žádné -prg-optional
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99
Očekávaná časová složitost 3) $\mathcal{O}(n)$ $\mathcal{O}(n^2)$
Očekávaná paměťová složitost $\mathcal{O}(n)$ $\mathcal{O}(n^2)$
Paměťový limit (stack) [b] 50 000 50 000
Paměťový limit (heap) [b] INPUT * 20 + 200004) INPUT$^2$ * 10 + 10000
Procvičované oblasti práce s textem,
ASCII tabulka,
dynamická alokace paměti
podle velikosti vstupu
dynamické programování
Levenštajnova vzdálenost
2)
Jeden soubor main.c může používat více hlavičkových souborů. Nevytvářejte žádné složky.
3)
V závislosti na počtu písmen $n$ zašifrovaného textu
4)
INPUT vyjadřuje velikost vstupního souboru v bytech. Doplněno 18. 11. 2017 v reakci na studentský dotaz. Limit byl také trochu navýšen.
courses/b3b36prg/hw/hw03.txt · Last modified: 2020/02/12 14:04 by faiglj