Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Domácí úkoly

Na vybraných cvičeních budou zadány domácí úkoly. Na vypracování máte vždy jeden týden do začátku následujícího cvičení, viž. časy nastavené v Odevzdávacím systému.

Číslo úkolu a název Povinné zadání Volitelné zadání Bonusové zadání Termín odevzdání Počet uploadů
HW 00 Upload do BRUTE 0b - - - 100
HW 01 - Kreslení (ASCII art) 2b - - so 07.03. 10
HW 02 - Prvočíselný rozklad 2b 4b - so 14.03. 20
HW 03 - Caesarova šifra 2b 2b - so 21.03. 20
HW 04 - Hledání textu v souborech 2b 3b - so 28.03. 20
HW 05 - Maticové počty 2b 2b 5b so 04.04.
Bonus 16.05.
20
HW 06 - Kruhová fronta v poli 2b 2b - so 11.04. 20
HW 07 - Fronta spojovým seznamem s řazením 2b 2b - so 18.04 20
HW 08a - Interaktivní aplikace s meziprocesorou komunikací (PRGA) 3b - - Časný termín 27.04.
so 02.05.
Finální termín 9.5.
bez omezení
HW 08 (Nucleo) - LED a tlačítko
HW 09 (Nucleo) - Jednobajtová komunikace
HW 10 (Nucleo) - Interaktivní aplikace s komunikací s nadřazeným počítačem
- 3b - Termín 16.5.
Finální termín 31.5.
Celkem bodů za úlohy 20b17b 15b18b 5b

Pro získání zápočtu je nutné odevzdat řešení všech domácích úkolů (kladně hodnoceny odevzdávacím systémem). Uvedené maximální počty body za úlohy platí pro včasné odevzdání úloh před uplynutím termínu a při maximálním počtu pokusů odevzdat funkční řešení. V případě překročení maximálního počtu se body snižují uměrně počtu dalších pokusů. Za pozdní odevzdání řešení úlohy jsou strhávány body úměrně době prodlení a to včetně záporných hodnot.

Pro získání zápočtu je potřeba úspěšně odevzdat všechny povinné úlohy do 31.5.2020 23:59 CET!

Bodová penalizace za překročení maximálního počtu pokusů odevzdání řešení úlohy

Maximální počet pokusů $upload_{max}$ je stanoven pro každou úlohu. Při překročení této hranice větším počtem odevzdání $uploads$ vám bude stržena část bodů plného počtu $points _{max}$ podle následujícího vzorce:

$$ points = points_{max} \cdot \min\left(1, \dfrac{upload_{max}}{uploads}\right) $$

Příklad hodnocení pro úlohy s 5 a 10 pokusy:

Bodová penalizace za pozdní odevzdání úlohy

Penalizace za případné pozdní odevzdání je stanovana na 1 bod za 3 dny (72 h). Body budou odečítány až do úspěšného splnění volitelné části. Může se tedy stát, že bude celkové hodnocení úlohy záporné.

Příklad časové penalizace pro úkoly HW03, kdy povinné i volitolné zadání je za 3 body:

Bonusová zadání není možné odevzdávat po termínu.

Bodová penalizace za nedodržení kódovacího stylu (Coding Style)

U HW02, HW03, HW09 a HW10 je manuálně hodnoceno dodržení kódovacího stylu (Coding Style). Penále se mohou sčítat až do -100%, kde 100% je dosažený počet bodů za úlohu bez kontroly stylů (tedy za úlohu lze ztratit až všechny body). Kontrola proběhne po uplynutí termínu odevzdání.

Příklady hodnocení:

 1. Pokud nejsou použité žádné funkce: -100% bodů.
 2. Proměnné nazvané zkratkou (q, nc), nicneříkajícím slovem (cislo, promenna_1): až -75% bodů.
 3. Kopírování kódu: až -75% bodů.
 4. Chybějící dokumentace u funkcí: až -50% bodů.
 5. Opakovaný přesah 80ti znaků na řádek: až -50% bodů.
 6. Přílišné zanoření (např. 4 cykly v sobě) a nepřehledná logika (není hned jasné, zda cyklus skončí): až -50% bodu.
 7. Opakované nekonzistentní formátování (např. náhodná odsazení, náhodné umístění složených závorek): -50% bodů.
 8. Používání jiných ne-ASCII znaků a používání jiného jazyka než angličtina a čeština: až -50% bodů.

Úlohy HW08, HW09 a HW10

Úlohy

kombinují program pro Nucleo s programem pro ovládací počítač a tvoří základní bloky pro realizaci semestrální práce. U těchto úloh není prováděna automatická evaluace, neboť jsou cíleny na realizaci funkční aplikace dle zdání a je očekáváno, že si studenti dostatečně osvojili přístup řešení programovacích úloh a odpovídají řešení praktického úkolu. Z hlediska odevzdání úkolu jsou definovány tři následující termíny

 • Časný termín je 1 týden před termínen odevzdání, v rámci kterého cvičící poskytne zpětnou vazbu pro odevzdaný program v případně, že není ohodnocen plným počtem bodů (2 body) a to do termínu odevzdání.
 • Termín odevzdání odpovídá standardnímu termínu odevzdání, po kterém začíná běžet bodová penalizace za pozdní odevzdání úlohy. V případě HW08-HW10 je však penalizace virtuální a úlohu je možné odevzdat do následujících 72 hodin, které odpovídají penalizaci menší než 2 body.
 • Finální termín odevzdání je termínem, po kterém by bodová penalizace za pozdní odevzdání byla vyšší než body získatelné za úlohu, tj. -2 body. Úloha je ohodnocena podle funkčnosti až plným počtem bodů, ale v případě nefunkční úlohy (či jen prázdného souboru) je ohodnocen úkol 0 body. Odevzdaný (třeba i prázdný soubor) se tak započítá do podmínek zápočtu odevzdaných úkolů, i když s nulovým bodovým ziskem.

Hlavní motivace úkolů HW08 až HW10 je se dostatečně včas seznámit s problematikou a případně být připraven a mít dotazy na cvičení (přednášce), neboť tvoří podklad pro přímačarou realizaci semestrální práce. I za cenu nulového bodového zisku je užitečné úlohy realizovat. Jejich implementace přináší zásadní výhodu pro semestrálku pokud jsou realizovány dostatečně dopředu, neboť pouze tak je možné získat čas na hlubší pochopení souvislostí. Bodové hodnocení za tyto úlohy je tak zamýšleno jako motivace pro včasné řešení úkolů.

Termíny definují tři časové úseky, ve kterých je možné úlohu odevzdat

 • Úloha odevzdaná před časným termínem je ohodnocena a pokud není hodnocena plným počtem bodů, cvičící poskytne zpětnou vazbu pro zlepšení úlohy a to před termínem odevzdání.
 • Úloha odevzdaná po časném termínu, ale do finálního termínu je ohodnocena 0 až 2 body. Pokud to je možné, hodnotitel poskytne zpětnou vazbu. Lze využít kontaktních hodin pro konzultaci řešení a odevzdání opravené až do finálního termínu odevzdání.
 • Po finálním termínu již nedává z hlediska získatelných bodů úlohu odevzdávat a je ohodnocena 0 body. Nicméně lze využít konzultačních cvičení pro pochopení problematiky a realizaci semestrální práce.

Pravidla

Toto jsou obecná pravidla uplatňovaná v mnoha předmětech, které používají tento CourseWare a UploadSystem. V případě nejasností se obraťte na svého cvičícího.

 1. Kód či text (dále jen kód) každé domácí úlohy musí být vypracován samostatně. Je běžné v programátorské praxi, že autor pro větší efektivitu své práce cizí kód přejímá a/nebo přizpůsobuje. Niceméně, pro studijní účely je takový postup nežádoucí1). Případné použítí cizího kódu je obvykle explicitně v zadání úlohy povoleno.
 2. Odevzdané práce jsou proto kontrolovány na přítomnost plagiátů. Za plagiát je pokládán každý kód, který se doslovně nebo po zřejmé mechanické syntaktické modifikaci shoduje s kódem jiného autora řešícího tutéž úlohu.
 3. V případě prvního odevzdaného plagiátu musí autor vypracovat úlohu znovu a samostatně. Řešení musí být funkční. I přesto bude řešení hodnoceno nulovým bodovým (procentuálním) ziskem. Bodové (procentuální) podmínky zápočtu jakož i termín odevzdání řešení se přitom nemění.
 4. V případě opakovaného2) odevzdaného plagiátu neudělí cvičící jeho autorovi zápočet a přednášející bez odkladu klasifikuje autora stupněm F - nedostatečně z celého předmětu.
 5. Vyučující nezaručují, že v případě shody více odevzdaných prací dokáží rozlišit původního autora a plagiátora.
 6. Posluchač, který se svým hodnocením nebo klasifikací nesouhlasí, se může obrátit na vedoucího katedry, která předmět zajišťuje, a dále postupovat podle Studijním a zkušebním řádem ČVUT, zejména podle článku 10, odstavce 3. nebo článku 10, odstavce 9.

Co je plagiát

Plagiátem je převzatý text, ilustrace, část počítačového kódu, metoda, i myšlenka (i část téhož) bez uvedení citace pramene.

Každý, kdo ve svém řešení použije výsledky jiného autora, musí tyto převzaté výsledky zřetelně označit a odkázat na původního autora. Jinak se dopouští plagiátorství. Z výukových důvodů dále také není možné používat cizí výsledky v konkrétních předmětech a úlohách, kde se výslovně požaduje samostatná práce, a to i v případě, že by byly převzaté výsledky řádně označeny.

Tato definice plagiátorství nijak nezužuje obvyklé chápání opisování na této univerzitě.

Praktické poznámky

Ve většině úloh je potřeba se především vyhnout opisování. Pro zabránění opisování použijte zapomínací test. Pokud narazíte na kód (například od kolegy nebo na webu), který odpovídá zadání, nechte si před tím, než začnete sami kódovat, dvoudenní pauzu. Tak zamezíte přílišné inspiraci cizím dílem.

Kolegové studenti, apelujeme na vaši profesionální čest. Opisování a podvádění jsou závažné přečiny proti akademické etice. Pokud si s úlohou nevíte rady, obraťte se na kolegy cvičící/přednášející. Rádi vám poradí a poskytnete jim cennou zpětnou vazbu k výkladu a tématu.

Technické informace o Odevzdávacím systému

Operační systém (cat /etc/os-release):

PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/

Použitý kompilátor (clang –version):

clang version 3.8.1-24 (tags/RELEASE_381/final)
Target: x86_64-pc-linux-gnu
Thread model: posix

1)
V případě studia cizího kódu zkuste zapomínací test. Poté, co kódu porozumíte, počkejte minimálně 24, ale raději 48 hodin, než začnete s vlastní implementací.
2)
Toto opakování je míněno napříč předměty v celém studiu, nikoli pouze v rámci jednoho předmětu. Prohřešky jsou v databázi zaznamenány.
courses/b3b36prg/hw/start.txt · Last modified: 2020/04/21 22:20 by faiglj