13. Qt - Osciloskop

Cvičení zaměřené na komunikaci mezi Qt a externím zařízením v podobě Nuclea po sériové lince. Nucleo se zde chová jako generátor signálu posílaný po sériové lince s konfigurací:

 • 115200 baud
 • 8 bitů
 • bez parity

Verze Qt 6 už má v sobě zabudovanou knihovnu sériové linky, kterou lze přidat přes hlavičkový soubor #include <QtSerialPort/QSerialPort>. Nesmíme zapomenout zahrnout knihovnu serialport do překladu, která se přidá do řádku kompilace QT v projektovém souboru .pro, např. QT += core gui serialport.

Jelikož používáme pro vykreslení grafu QtCharts, je třeba zahrnout ještě knihovnu charts, takže výsledný řádek poté bude vypadat QT += core gui serialport charts

Podklady pro cvičení

Qt Template osciloskopu

Zkompilovaný soubor pro Nucleo s procesorem STM32F401RE

Pro nahrání zkompilovaného elf souboru se řiďte podle návodu na konci.

Příkazy pro nastavení

Příkazy, kterými lze nastavit chod jednoduchého osciloskopu je vždy zakončen novým řádkem \n.

 • start - spouští odesílání dat sinusovky
 • adc - spouští odesílání dat z analogového vstupu
 • stop - zastavuje odesílání dat
 • fvz=x - vzorkovací frekvence v Hz, kde x je frekvence od 1 do 100 Hz (víc nestíhá Qt zpracovat bez redukce dat)
 • fper=x - frekvence periodického signálu v Hz, kde x je frekvence od 1 do 10 Hz
 • tim_rst - resetování času

Formát dat

Přijatá data jsou ve tvaru t.tttt, yyyy;\n, kde

 • t.tttt je čas v sekundách od začátku od spuštění zařízení nebo resetu času,
 • yyyy je poté naměřená hodnota nebo hodnota posílaného signálu

Nahrání kódu do STM32F401

Kód pro procesory STM32 můžete nahrát pomocí programu STM32CubeProgrammer, který lze stáhnout z https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html

Pro nahrání kódu postupujte následovně:

 1. Připojit vývojový kit a režim programátoru mít na typ ST-Link (J-link formát STM32CubeProgrammer nepodporuje)
 2. Spustit STM32CubeProgrammer
 3. Vpravo nahoře se připojte k vývojovému kitu
 4. Nalevo vybrat možnost Erasing & Programming
 5. Vybrat příslušný .elf soubor
 6. Stisknout Start Programming a vyčkat, než se program nahraje

Možné řešení pro kity Arduino/ESP32

Možné řešení rozhodně není optimální, protože využívá funkci delay - lépe by bylo využít časovač, který by vracel v přesný časový okamžik hodnotu vzorku. Pro demonstrační účely je ale tato varianta dostatečná.

class Generator
{
 int prodleva, status, f;
 double cas;
public:
 Generator(): status(0), cas(0), f(10), prodleva(100) {}
 void tick()
 {
  cas += prodleva/1000.;
  if (status)
  {
   Serial.print(cas);
   Serial.print(", ");
   Serial.print(int(1000*sin(6.28*cas)));
   Serial.println(";");
  }
  delay(prodleva);
 }
 void start() {status = 1;}
 void stop() {status = 0;}
 void reset() {cas = 0;}
 void setFR(int fr) {f = fr;}
 void setSR(int sr) {prodleva = 1000/sr;}
};
 
void setup() {
 Serial.begin(115200);
}
 
Generator g;
 
void loop() {
 if(Serial.available())
 {
  String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
  int ind = cmd.indexOf('=');
  if (ind > 0)
  {
   String cmd1 = cmd.substring(0, ind);
   int value = cmd.substring(ind+1).toInt();
 
   if (cmd1 == "fvz")
    g.setSR(value);
   else if (cmd1 == "fper") 
    g.setFR(value);
  }
  if (cmd == "start")
   g.start();
  else if (cmd == "stop") 
   g.stop();
  else if (cmd == "tim_rst")
   g.reset();
 }
 g.tick(); 
}

Program je možné otestovat na platformě Wokwi.

courses/b2b99ppc/tutorials/13.txt · Last modified: 2024/05/21 15:39 by viteks