Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B2B99PPC – Praktické programování v C/C++

Distanční výuka

Přednášky a cvičení: podle rozvrhu

Online výuka probíhá na platformě MS Teams, vše je nahráváno, přednáška a vybrané cvičení uloženo v Google Drive.

Loňské přednášky, cvičení a záznamy jsou k dispozici zde.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
Domácí úkoly 40 20
Semestrální práce 35 15
Závěrečný test 35 15
Minimální počet bodů pro zápočet lze získat až 110 bodů 50

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 50.

Pozdní odevzdání domácích úkolů je penalizováno 0.5 body za každých započatých 72 hodin po deadlinu. Spodní bodové hodnocení je 0b, pokud by některá úloha byla hodnocena záporným počtem bodů, nebude bude tato úloha v konečném součtu započítána. Povinné části úloha jsou nastaveny formálně, důležitý je celkový počet bodů. Úlohy můžete odevzdávat do té doby, dokud za ně máte možnost získat kladný počet bodů. Domácí úkoly je nutno odevzdat do 22.5.2022.

<note important>Aktivní účast na cvičeních je povinná, akceptovány jsou dvě řádně omluvené absence. V případě, že student nebude na cvičení aktivně pracovat nebo prokáže zásadní neznalosti z přednášek, může cvičící studentovi účast na cvičení klasifikovat jako absenci.</note>

courses/b2b99ppc/start.txt · Last modified: 2022/02/17 16:03 by nentvond