Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B2B99PPC – Praktické programování v C/C++

Distanční výuka

Přednášky: úterý 11:00

Cvičení: úterý 12:30 (víceméně se prolíná s přednáškou), čtvrtek 11:00

Online výuka probíhá na platformě MS Teams, souběžně se streamuje na YT - link je předem známý a je možné si přehrát záznam.

'Docházka' není při distanční výuce kontrolována. V PPC je kontrola průběžné práce pomocí domácích úkolů a jsou k dispozici nahrávky online relací přednášek i cvičení, takže studenti mají možnost procvičit látku svým tempem a případně si připravit konkrétní dotazy.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <65, 75> výborně
B <55, 65) velmi dobře
C <45, 55) dobře
D <35, 45) uspokojivě
E <25, 35) dostatečně
F <0, 25) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
Domácí úkoly 45 50 15
Semestrální práce 25 10
Zápočtový test 35 25
Minimální počet bodů pro zápočet lze získat až 75 bodů 25

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 25. Pokud vypracujete a odevzdáte semestrální práci, máte možnost se zúčastnit i zápočtového testu s tím, že se vám z něj započte 10 bodů, pokud je získáte (lze si tedy zlepšit známku o 1 stupeň).

Pozdní odevzdání domácích úkolů je penalizováno 0.5 body za každých započatých 72 hodin po deadlinu. Spodní bodové hodnocení je 0b, pokud by některá úloha byla hodnocena záporným počtem bodů, nebude bude tato úloha v konečném součtu započítána. Povinné části úloha jsou nastaveny formálně, důležitý je celkový počet bodů. Úlohy můžete odevzdávat do té doby, dokud za ně máte možnost získat kladný počet bodů. Bodové hodnocení nemá žádnou spodní mez a může jít do záporných hodnot!!! <del>Domácí úkoly je nutno odevzdat do 24.5.2020.</del>

<note important>Aktivní účast na cvičeních je povinná, akceptovány jsou dvě řádně omluvené absence. V případě, že student nebude na cvičení aktivně pracovat nebo prokáže zásadní neznalosti z přednášek, může cvičící studentovi účast na cvičení klasifikovat jako absenci.</note>

courses/b2b99ppc/start.txt · Last modified: 2020/04/08 17:26 by navrava2