Warning
This page is located in archive.

Cvičení 11 Objekty, Halda, Asociativní pole, Stromy

náplň cvičení

Objekty

Třídy pro komplexní čísla:

 • Třída obsahuje dvě proměnné real a imag
 • Konstruktor (metoda _init_) nastavuje tyto proměnné defaultně na 0
 • Pro přímý výpis funkcí print je vhodné definovat metodu _repr_, která vrací string
 • Pozor: init a repr má v názvu dvě podtržítka!!!

class Complex:
  def __init__(self, real=0, imag=0):
    self.real = real
    self.imag = imag
 
  def amplitude(self):
    return self.real*self.real + self.imag*self.imag
 
  def add(self, rhs):
    self.real += rhs.real
    self.imag += rhs.imag
 
  def sub(self, rhs):
    self.real -= rhs.real
    self.imag -= rhs.imag
 
  def __repr__(self):
    sign = "+";
    if (self.imag < 0):
      sign = "-";
    return str(self.real) + sign + str(abs(self.imag)) + "i"
 
  def mul(self, rhs):
    r = self.real*rhs.real - self.imag*rhs.imag;
    i = self.real*rhs.imag + self.imag*rhs.real;
    self.real = r
    self.imag = i 
 
if __name__=="__main__":
  a = Complex()
  print("a=",a)
 
  b = Complex(1,-1)
  print("b=",b)
 
  a.add(b)
  print("a=",a)
 
  a.mul(b)
  print("a=",a)
 
  print("|a|=",a.amplitude())
  print("|b|=",b.amplitude())

Binární halda

Binární halda je binární stromová datová struktura. Je tvořena uzly, které mají max. dva potomky (levý a pravý potomek) (odtud přídavné jméno binární), pričemž potomek je opět uzel. Její důležitou vlastností je, že:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo menší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje nejmenší prvek mezi všemi prvky.
 • V tomto cvičení budeme předpokládat tuto variantu.
 • Takové haldě se někdy říká min-halda.

Binární haldu lze samozřejmě realizovat i s opačnou vlastností:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo větší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje největší prvek mezi všemi prvky.
 • Takové haldě se říká max-halda.

Použití binární haldy:

 • Pro realizaci prioritní fronty, v důsledku toho např. pro hledání cest v grafech, mapách, plánování pohybu robotů

Binární halda: vyjmutí prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Při vyjmutí prvky stačí vzít prvek v kořeni stromu, neboť ten již z definice obsahuje nejmenší hodnotu mezi všemi uzly. Po odebrání prvku je ale nutné zbylé prvky přeskupit a určit nový kořen haldy. Postup je:

 • Vyjmout prvek z kořene haldy ( prvek s nejmenší hodnotou )
 • Vzít poslední prvek v poslední úrovni a přesunout na pozici kořene.
 • Nyní je třeba nahrat prvky v haldě tak, aby byla splněna vlastnost min-haldy. Jelikož budeme začínat od kořene a procházet strom směrem dolu, říká se tomuto postupu tzv. bubble-down.
Bubble-down:
 • Předpokládejme, že jsme v uzlu $U$.
 • Porovnáme hodnotu $U$, $U$.left a $U$.right. Pokud je splěna vlastnost min-haldy (tj. hodnota $U$ je menší nebo rovna hodnotám jejích potomků), končíme.
 • Pokud ne, vybereme toho potomka, který je menší než $U$. Vyměníme hodnotu $U$ s tímto potomek.
 • Pokračujeme bubble-down z tohoto potomka.
 • Algoritmus končí, pokud už jsme narazili na uzel bez potomka.

Binární halda: vložení prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Vložení prvku se provede takto:

Bubble-up

 • Vložíme prvek na poslední nejpravější místo v poslední úrovni.
 • Porovnáme hodnotu tohoto prvku s jeho rodičem. Pokud je splněna vlastnost haldy (tj. u min-haldy: hodnota prvku je větší nebo rovna hodnotě jeho rodiče), pak končíme.
 • Pokud ne, vyměníme hodnotu prvku za hodnotu rodiče a opakujeme tento postup od změněného rodiče.

Tento algoritmus se nazývá bubble-up, jelikož při něm procházíme haldu ze spodní úrovně nahoru.

Realizace binární haldy na poli

Nejjednodušší realizací binární haldy je implementaci na poli. Použijeme jednoduchý trik:

 • Nechť uzel má v poli index $i$.
 • Jeho levý potomek má v poli index $2i+1$.
 • Jeho pravý potomek má v poli index $2i+2$.

 • Jaký je index rodiče, pokud má potomek index v poli $i$?

Implementace haldy z přednášky

# Implementace haldy
#
# http://interactivepython.org/runestone/static/pythonds/Trees/BinaryHeapImplementation.html
# Jan Kybic, 2016
 
class MinHeap:
 """ binarni halda __init__ konstruktor """
 def __init__(self):
   self.heap = [] # indexujeme od nuly
 
 def bubble_up(self,i):
  """ probubla prvek i nahoru, zajisti splneni podminek haldy """
  while i>0:
   j=(i-1)//2 # index rodice
   if self.heap[i] >= self.heap[j]:
    break
   self.heap[j],self.heap[i]=self.heap[i],self.heap[j]
   i = j
 
 def insert(self,k):
  """ vloz prvek do haldy """  
  self.heap+=[k]
  self.bubble_up(len(self.heap)-1)
 
 def peek(self):
  """ vrati nejmensi prvek """
  return self.heap[0]
 
 def size(self):
  """ vrati pocet prvku v halde """
  return len(self.heap)
 
 def is_empty(self):
  """ je halda prazdna? """
  return self.size()==0 
 
 def bubble_down(self,i):
   """ probublej prvek dolu """
   n=self.size()
   while 2*i+1 < n:
    j=2*i+1 # zjisti index mensiho syna
    if j+1 < n and self.heap[j] > self.heap[j+1]:
     j+=1
    if self.heap[i]>self.heap[j]:
     self.heap[i],self.heap[j]=self.heap[j],self.heap[i]
    i=j
 
 def pop(self):
  """ odebere nejmensi prvek a uprav haldu """
  element=self.heap[0]
  self.heap[0]=self.heap[-1]
  self.heap.pop() # smaz posledni prvek
  self.bubble_down(0)
  return element

Úkol 1: implementace funkce delete

Implementujte metody pro odebrání prvku na pozici i z binární haldy:

 • Metodu pojmenujte delete(i)
 • metoda dále smaže tento prvek z haldy
 • ošetřete tuto metodu tak, aby ji bylo možné volat i na prázdnou haldu, případně pokud je i větší než velikost haldy

Pomocí této funkce smažte z haldy vytvořené z pole všechna sudá čísla (Nejdříve haldu vytvořte se všemi čísly a pak smažte všechna sudá čísla z haldy):

pole=[10,21,7,11,31,6,1,-11,31,42,-12,80,25,-7,-12,9,14]

Úkol 2: Karty v haldě

 • Upravte implementaci haldy tak, aby byla realizována min-halda s kartami ve formátu cvičení 8 příklad 1.
 • Vytvořte hladu z následujících karet:

cards = [[0, 'Q'], [2, '6'], [1, 'K'], 
     [1, '8'], [2, '10'], [2, '4'], 
     [3, '4'], [0, '4'], [1, '3'], 
     [2, '5'], [0, 'K'], [3, 'A'], 
     [1, 'J'], [0, '3'], [0, '9']]

 • V cvičení 8 jsme pro porovnání karet využívali funkci index a dvojího porovnání (nejdříve barvu a pak hodnotu). Nyní definujte pořadí pomocí asociativního pole a operací sčítání a násobení.

Úkol 3: Asociativní pole a římská čísla

 • Využijte následující asociativní pole k převodu římského čísla na dekadické číslo:

conv={'I':1,'V':5,'X':10,'L':50,'C':100,'D':500,'M':1000}

 • Převeďte na číslo např. MCMXCIX

Prémie navíc: zobrazení přes dot format

Uložení načtených dat do ' Dot ' souboru, který lze pak vykreslit do png nástrojem dot z balíku nástrojů Graphviz:

dot -Tpng family.dot > family.png

Příklad family.dot:

digraph G {
Jana[ color=red];
Jana->Martin [label="child"];
Jana->Robert [label="child"];
Jana->Jan[color=blue; penwidth=4];
Jan[ color=green];
Jan->Petra [label="child"];
Jan->Uxana [label="child"];
Jan->Jana[color=blue; penwidth=4];
Martin[ color=green];
Martin->Jiri [label="child"];
Martin->Rudolf [label="child"];
Martin->Jana [style=dashed];
...
}

Domácí úkol

Lehčí varianta:

 • Napište program parcel.py, který implementuje simulaci odbavení zásilek v depu podle priority a dostupných dodávek.
 • Vstup
  • Program čte ze standardního vstupu, na každé řádce je údaj ve tvaru: PRIORITA ID
  • PRIORITA je typu int, ID je typu str
   • je-li první číslo kladné, jedná se o balíček, který zařadíme do prioritní fronty obdržených balíčků
   • je-li první číslo záporne, jedná se o dodávku s kapacitou -PRIORITA, která odváží maximální počet zásilek s nejvyšší prioritou
 • Výstup
  • Obsah dodávek uvedením identifikátoru dodávky a seznamu balíčků (jejich identifikátory oddělené mezerou), které dodávka odváží
   • <ID_dodavka>: <id> <id> …,
   • balíčky jsou v dodávce seřazené podle priority sestupně
  • není-li v depu aktuálně žádný balík, dodávka odjíždí prázdná, tj. vypíše se <ID_dodavka>:
  • Na poslední řádek vypíše program stav depa. Pokud zůstaly v depu balíčky, program vypíše řádek Depo: <id> <id> …, balíčky se vypisují seřazené podle priority sestupně. Je-li depo prázdné, vypíše se pouze Depo:
 • Pro načtení celého vstupu lze použít modul sys a funkci input_str = sys.stdin.read(), která do stringu input_str zapíše všechny řádky ze vstupu
 • Při lokálním testování je potřeba ukončit zadávání vstupu kombinací kláves Ctrl+D, pak bude sys.stdin.read() fungovat i lokálně.

Příklad

 • Vstup:
  24 K
  13 H
  25 R
   1 M
  -4 T0
  15 G
   4 C
  -1 T1
  -3 T2
  12 Y
 • Pozn.: úvodní mezera na 4. a 6. řádku je vložena pouze pro zlepšení čitelnosti, při testování bude na vstupu mezera pouze mezi PRIORITA a ID

T0: R K H M
T1: G
T2: C
Depo: Y

 • Výstup:
  • Dodávka T0 odjíždí plná, balíčky podle priority: R(25) K(24) H(13) M(1)
  • Dodávka T1 má kapacitu 1, odváží pouze jeden balík G, který má nejvyšší prioritu
  • Dodávka T2 odveze balík C, který je jako jediný v depu
  • Na konci v depu zůstal balík Y

Příklad II

 • Vstup:
  -4 T2
  89 KX
  82 OA
  -3 T1
  21 CN
  35 QW
  37 MY
  32 Wg
  -3 T0
  99 SW
  33 Or
 • Výstup
  T2: 
  T1: KX OA
  T0: MY QW Wg
  Depo: SW Or CN

Těžší varianta:

 • Napište program hamming.py, který implementuje kódování a dekódování textu pomocí Hammingova kódu Hamming(8,12) - tedy na 8 bitů kódu znaku, se použijí 4 bity pro opravu.
 • Vstup
  • textové řetězce ze standardního vstupu, může být více řádek
 • Výstup
  • v režimu kódování vypíše Hammingův kód pro danou zprávu na vstupu, bity jednotlivých znaků vstupní zprávy vypsané na jednotlivé řádky
  • v režimu dekódování textový řetězec s dekódovanou zprávou
  • ERROR, pokud během načítání, dekódování došlo k chybě
 • Kódování:
  • První znak vstupního řetězce je 'c'.
  • Pro kódování je řetězec na zakódování hned za písmenem c.
  • Vstup
   cAhoj Hammingu!
   • Řetězec je od písmena c do konce řádky
  • Výstup je na každou novou řádku zakódované jedno písmeno vstupu
   001000010010
   010100100110
   011111100110
   110010100110
   010000010100
   000100110010
   011000000110
   111001100110
   111001100110
   101100100110
   100111100110
   101011000110
   101101011110
   101000010100
 • Dekódování
  • První znak vstupního řetězce je 'd', další znaky na první řádce vstupu nejsou
  • Pro dekódování je na každém dalším řádku zakódováno 12 bity - hodnoty 0/1 jedno písmeno zprávy.
  • Příklad vstupu:
   d
   010001110010
   011111100110
   100110011110
   001101000110
   111001100110
   010000010100
   101100100110
   000000011110
   011110011110
   101101011110
   111001100110
  • Výstup:
   Lorem ipsum
 • Možné zdroje chyb
  • nelze určit, zda je potřeba kódovat nebo dekódovat (chybí 'c' nebo 'd' na začátku)
  • délka některých zakódovaných znaků se liší
  • v zakódovaných bitech jsou čísla mimo dvojkovou soustavu
  • v takovém případě je výstup ERROR
 • Upřesnění charakteristiky kódu:
  • Bity ve zprávě jsou kódovány v pořadí:
   • p1, p2, d1, p4, d2, d3, d4, p8, d5, d6, d7 d8
   • bit d1 je nejméně vyznamný (LSB), bit d8 je nejvíce významný (MSB)
  • Při dekódování mohou některá písmena obsahovat jeden poškozený bit, použijte paritní bity pro verifikaci a případnou opravu poškozeného bitu před dekódováním písmene
  • Znak je kódován svým vnitřním kódem dostupným operací ord(znak), zpět je převeden operací chr(kod)
courses/b3b33alp/cviceni/t11.txt · Last modified: 2019/12/16 09:12 by vonasvoj