Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 11 Objekty, Halda, Asociativní pole, Stromy

náplň cvičení

Objekty

Třídy pro komplexní čísla:

 • Třída obsahuje dvě proměnné real a imag
 • Konstruktor (metoda _init_) nastavuje tyto proměnné defaultně na 0
 • Pro přímý výpis funkcí print je vhodné definovat metodu _repr_, která vrací string
 • Pozor: init a repr má v názvu dvě podtržítka!!!

class Complex:
  def __init__(self, real=0, imag=0):
    self.real = real
    self.imag = imag
 
  def amplitude(self):
    return self.real*self.real + self.imag*self.imag
 
  def add(self, rhs):
    self.real += rhs.real
    self.imag += rhs.imag
 
  def sub(self, rhs):
    self.real -= rhs.real
    self.imag -= rhs.imag
 
  def __repr__(self):
    sign = "+";
    if (self.imag < 0):
      sign = "-";
    return str(self.real) + sign + str(abs(self.imag)) + "i"
 
  def mul(self, rhs):
    r = self.real*rhs.real - self.imag*rhs.imag;
    i = self.real*rhs.imag + self.imag*rhs.real;
    self.real = r
    self.imag = i 
 
if __name__=="__main__":
  a = Complex()
  print("a=",a)
 
  b = Complex(1,-1)
  print("b=",b)
 
  a.add(b)
  print("a=",a)
 
  a.mul(b)
  print("a=",a)
 
  print("|a|=",a.amplitude())
  print("|b|=",b.amplitude())

Binární halda

Binární halda je binární stromová datová struktura. Je tvořena uzly, které mají max. dva potomky (levý a pravý potomek) (odtud přídavné jméno binární), pričemž potomek je opět uzel. Její důležitou vlastností je, že:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo menší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje nejmenší prvek mezi všemi prvky.
 • V tomto cvičení budeme předpokládat tuto variantu.
 • Takové haldě se někdy říká min-halda.

Binární haldu lze samozřejmě realizovat i s opačnou vlastností:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo větší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje největší prvek mezi všemi prvky.
 • Takové haldě se říká max-halda.

Použití binární haldy:

 • Pro realizaci prioritní fronty, v důsledku toho např. pro hledání cest v grafech, mapách, plánování pohybu robotů

Binární halda: vyjmutí prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Při vyjmutí prvky stačí vzít prvek v kořeni stromu, neboť ten již z definice obsahuje nejmenší hodnotu mezi všemi uzly. Po odebrání prvku je ale nutné zbylé prvky přeskupit a určit nový kořen haldy. Postup je:

 • Vyjmout prvek z kořene haldy ( prvek s nejmenší hodnotou )
 • Vzít poslední prvek v poslední úrovni a přesunout na pozici kořene.
 • Nyní je třeba nahrat prvky v haldě tak, aby byla splněna vlastnost min-haldy. Jelikož budeme začínat od kořene a procházet strom směrem dolu, říká se tomuto postupu tzv. bubble-down.
Bubble-down:
 • Předpokládejme, že jsme v uzlu $U$.
 • Porovnáme hodnotu $U$, $U$.left a $U$.right. Pokud je splěna vlastnost min-haldy (tj. hodnota $U$ je menší nebo rovna hodnotám jejích potomků), končíme.
 • Pokud ne, vybereme toho potomka, který je menší než $U$. Vyměníme hodnotu $U$ s tímto potomek.
 • Pokračujeme bubble-down z tohoto potomka.
 • Algoritmus končí, pokud už jsme narazili na uzel bez potomka.

Binární halda: vložení prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Vložení prvku se provede takto:

Bubble-up

 • Vložíme prvek na poslední nejpravější místo v poslední úrovni.
 • Porovnáme hodnotu tohoto prvku s jeho rodičem. Pokud je splněna vlastnost haldy (tj. u min-haldy: hodnota prvku je větší nebo rovna hodnotě jeho rodiče), pak končíme.
 • Pokud ne, vyměníme hodnotu prvku za hodnotu rodiče a opakujeme tento postup od změněného rodiče.

Tento algoritmus se nazývá bubble-up, jelikož při něm procházíme haldu ze spodní úrovně nahoru.

Realizace binární haldy na poli

Nejjednodušší realizací binární haldy je implementaci na poli. Použijeme jednoduchý trik:

 • Nechť uzel má v poli index $i$.
 • Jeho levý potomek má v poli index $2i+1$.
 • Jeho pravý potomek má v poli index $2i+2$.

 • Jaký je index rodiče, pokud má potomek index v poli $i$?

Implementace haldy z přednášky

# Implementace haldy
#
# http://interactivepython.org/runestone/static/pythonds/Trees/BinaryHeapImplementation.html
# Jan Kybic, 2016
 
class MinHeap:
 """ binarni halda __init__ konstruktor """
 def __init__(self):
   self.heap = [] # indexujeme od nuly
 
 def bubble_up(self,i):
  """ probubla prvek i nahoru, zajisti splneni podminek haldy """
  while i>0:
   j=(i-1)//2 # index rodice
   if self.heap[i] >= self.heap[j]:
    break
   self.heap[j],self.heap[i]=self.heap[i],self.heap[j]
   i = j
 
 def insert(self,k):
  """ vloz prvek do haldy """  
  self.heap+=[k]
  self.bubble_up(len(self.heap)-1)
 
 def peek(self):
  """ vrati nejmensi prvek """
  return self.heap[0]
 
 def size(self):
  """ vrati pocet prvku v halde """
  return len(self.heap)
 
 def is_empty(self):
  """ je halda prazdna? """
  return self.size()==0 
 
 def bubble_down(self,i):
   """ probublej prvek dolu """
   n=self.size()
   while 2*i+1 < n:
    j=2*i+1 # zjisti index mensiho syna
    if j+1 < n and self.heap[j] > self.heap[j+1]:
     j+=1
    if self.heap[i]>self.heap[j]:
     self.heap[i],self.heap[j]=self.heap[j],self.heap[i]
    i=j
 
 def pop(self):
  """ odebere nejmensi prvek a uprav haldu """
  element=self.heap[0]
  self.heap[0]=self.heap[-1]
  self.heap.pop() # smaz posledni prvek
  self.bubble_down(0)
  return element

Úkol 1: implementace funkce delete

Implementujte metody pro odebrání prvku na pozici i z binární haldy:

 • Metodu pojmenujte delete(i)
 • metoda dále smaže tento prvek z haldy
 • ošetřete tuto metodu tak, aby ji bylo možné volat i na prázdnou haldu, případně pokud je i větší než velikost haldy

Pomocí této funkce smažte z haldy vytvořené z pole všechna sudá čísla (Nejdříve haldu vytvořte se všemi čísly a pak smažte všechna sudá čísla z haldy):

pole=[10,21,7,11,31,6,1,-11,31,42,-12,80,25,-7,-12,9,14]

Úkol 2: Karty v haldě

 • Upravte implementaci haldy tak, aby byla realizována min-halda s kartami ve formátu cvičení 8 příklad 1.
 • Vytvořte hladu z následujících karet:

cards = [[0, 'Q'], [2, '6'], [1, 'K'], 
     [1, '8'], [2, '10'], [2, '4'], 
     [3, '4'], [0, '4'], [1, '3'], 
     [2, '5'], [0, 'K'], [3, 'A'], 
     [1, 'J'], [0, '3'], [0, '9']]

 • V cvičení 8 jsme pro porovnání karet využívali funkci index a dvojího porovnání (nejdříve barvu a pak hodnotu). Nyní definujte pořadí pomocí asociativního pole a operací sčítání a násobení.

Úkol 3: Asociativní pole a římská čísla

 • Využijte následující asociativní pole k převodu římského čísla na dekadické číslo:

conv={'I':1,'V':5,'X':10,'L':50,'C':100,'D':500,'M':1000}

 • Převeďte na číslo např. MCMXCIX

Prémie navíc: zobrazení přes dot format

Uložení načtených dat do ' Dot ' souboru, který lze pak vykreslit do png nástrojem dot z balíku nástrojů Graphviz:

dot -Tpng family.dot > family.png

Příklad family.dot:

digraph G {
Jana[ color=red];
Jana->Martin [label="child"];
Jana->Robert [label="child"];
Jana->Jan[color=blue; penwidth=4];
Jan[ color=green];
Jan->Petra [label="child"];
Jan->Uxana [label="child"];
Jan->Jana[color=blue; penwidth=4];
Martin[ color=green];
Martin->Jiri [label="child"];
Martin->Rudolf [label="child"];
Martin->Jana [style=dashed];
...
}

Domácí úkol

Lehčí varianta:

 • Napište program parcel.py, který implementuje simulaci odbavení zásilek v depu podle priority a dostupných dodávek.
 • Vstup
  • Program čte ze standardního vstupu, na každé řádce je údaj ve tvaru: PRIORITA ID
  • PRIORITA je typu int, ID je typu str
   • je-li první číslo kladné, jedná se o balíček, který zařadíme do prioritní fronty obdržených balíčků
   • je-li první číslo záporne, jedná se o dodávku s kapacitou -PRIORITA, která odváží maximální počet zásilek s nejvyšší prioritou
 • Výstup
  • Obsah dodávek uvedením identifikátoru dodávky a seznamu balíčků (jejich identifikátory oddělené mezerou), které dodávka odváží
   • <ID_dodavka>: <id> <id> …,
   • balíčky jsou v dodávce seřazené podle priority sestupně
  • není-li v depu aktuálně žádný balík, dodávka odjíždí prázdná, tj. vypíše se <ID_dodavka>:
  • Na poslední řádek vypíše program stav depa. Pokud zůstaly v depu balíčky, program vypíše řádek Depo: <id> <id> …, balíčky se vypisují seřazené podle priority sestupně. Je-li depo prázdné, vypíše se pouze Depo:
 • Pro načtení celého vstupu lze použít modul sys a funkci input_str = sys.stdin.read(), která do stringu input_str zapíše všechny řádky ze vstupu
 • Při lokálním testování je potřeba ukončit zadávání vstupu kombinací kláves Ctrl+D, pak bude sys.stdin.read() fungovat i lokálně.

Příklad

 • Vstup:
  24 K
  13 H
  25 R
   1 M
  -4 T0
  15 G
   4 C
  -1 T1
  -3 T2
  12 Y
 • Pozn.: úvodní mezera na 4. a 6. řádku je vložena pouze pro zlepšení čitelnosti, při testování bude na vstupu mezera pouze mezi PRIORITA a ID

T0: R K H M
T1: G
T2: C
Depo: Y

 • Výstup:
  • Dodávka T0 odjíždí plná, balíčky podle priority: R(25) K(24) H(13) M(1)
  • Dodávka T1 má kapacitu 1, odváží pouze jeden balík G, který má nejvyšší prioritu
  • Dodávka T2 odveze balík C, který je jako jediný v depu
  • Na konci v depu zůstal balík Y

Příklad II

 • Vstup:
  -4 T2
  89 KX
  82 OA
  -3 T1
  21 CN
  35 QW
  37 MY
  32 Wg
  -3 T0
  99 SW
  33 Or
 • Výstup
  T2: 
  T1: KX OA
  T0: MY QW Wg
  Depo: SW Or CN

Těžší varianta:

 • Napište program hamming.py, který implementuje kódování a dekódování textu pomocí Hammingova kódu Hamming(8,12) - tedy na 8 bitů kódu znaku, se použijí 4 bity pro opravu.
 • Vstup
  • textové řetězce ze standardního vstupu, může být více řádek
 • Výstup
  • v režimu kódování vypíše Hammingův kód pro danou zprávu na vstupu, bity jednotlivých znaků vstupní zprávy vypsané na jednotlivé řádky
  • v režimu dekódování textový řetězec s dekódovanou zprávou
  • ERROR, pokud během načítání, dekódování došlo k chybě
 • Kódování:
  • První znak vstupního řetězce je 'c'.
  • Pro kódování je řetězec na zakódování hned za písmenem c.
  • Vstup
   cAhoj Hammingu!
   • Řetězec je od písmena c do konce řádky
  • Výstup je na každou novou řádku zakódované jedno písmeno vstupu
   001000010010
   010100100110
   011111100110
   110010100110
   010000010100
   000100110010
   011000000110
   111001100110
   111001100110
   101100100110
   100111100110
   101011000110
   101101011110
   101000010100
 • Dekódování
  • První znak vstupního řetězce je 'd', další znaky na první řádce vstupu nejsou
  • Pro dekódování je na každém dalším řádku zakódováno 12 bity - hodnoty 0/1 jedno písmeno zprávy.
  • Příklad vstupu:
   d
   010001110010
   011111100110
   100110011110
   001101000110
   111001100110
   010000010100
   101100100110
   000000011110
   011110011110
   101101011110
   111001100110
  • Výstup:
   Lorem ipsum
 • Možné zdroje chyb
  • nelze určit, zda je potřeba kódovat nebo dekódovat (chybí 'c' nebo 'd' na začátku)
  • délka některých zakódovaných znaků se liší
  • v zakódovaných bitech jsou čísla mimo dvojkovou soustavu
  • v takovém případě je výstup ERROR
 • Upřesnění charakteristiky kódu:
  • Bity ve zprávě jsou kódovány v pořadí:
   • p1, p2, d1, p4, d2, d3, d4, p8, d5, d6, d7 d8
   • bit d1 je nejméně vyznamný (LSB), bit d8 je nejvíce významný (MSB)
  • Při dekódování mohou některá písmena obsahovat jeden poškozený bit, použijte paritní bity pro verifikaci a případnou opravu poškozeného bitu před dekódováním písmene
  • Znak je kódován svým vnitřním kódem dostupným operací ord(znak), zpět je převeden operací chr(kod)
courses/b3b33alp/cviceni/t11.txt · Last modified: 2019/12/16 09:12 by vonasvoj