Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 8, Fronta, zásobník

náplň cvičení

Úkol 1 Inverzní permutace

 • Pokud pole o délce $N$, obsahuje všechna čísla od $0$ do $N-1$ právě jednou, pak toto pole kóduje permutaci tak, že první prvek se zobrazí na místo, kde se v poli nachází $0$, druhý prvek na místo, kde se v poli nachází $1$, atd.
 • Pole [0, 1, 2, 3] kóduje identickou, tzv. jednotkovou, permutaci o čtyřech prvcích,
 • Pole [3, 2, 1, 0] kóduje otočení prvků v poli.
 • Napište program, který načte z jednoho řádku standardního vstupu vektor reprezentující permutaci a najde a vytiskne inverzní permutaci, tj. permutaci, která převede zadanou permutaci na jednotkovou.
 • Inverzní permutace k permutaci [2, 0, 1], je permutace [1, 2, 0], neboť první permutace zobrazí 0→2 a druhá permutace 2→0, obdobně 1→0, druhá permutace 0→1; první 2→1 a druhá 1→2.

Úkol 2: třídění karet

Uvažujme hrací karty .

 • Máme karty čtyř barev, každá barva má dále karty 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A
 • Kartu budeme reprezentovat 1D polem, kde:
  • první prvek je barva karty (0,1,2,3). Tento prvek bude int
  • druhý prvek je typu string a je to hodnota karty, tedy např. “Q” nebo “1”
  • Příklad karty: [1,“2”], [2,“A”], [0,“K”]
 • Pořadí karet v dané barvě je toto: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A, kde
  • 2 má nejmenší hodnotu
  • A má největší hodnotu
  • platí že $2<3$, $3<4$, … Q $<$ K, J $>$ 10, atd.

Napište funkci, který vzestupně třídí karty podle jejich barvy a podle jejich hodnoty.

 • na vstupu je seznam (pole) karet
 • funkce vrátí setříděné pole tak, že na začátku budou karty barvy 0, pak karty barvy 1,atd., přičemž v každé skupině budou karty setříděny podle jejich hodnot.
 • Využijte bublinkové třídění, nebo Vaše oblíbené třídění z přednášky
 • Příklad:

cards = [ [3,"A"], [3,"Q"], [0,"2"], [1,"10"] ]

výsledek pro setřídění:

[ [0, "2"], [1, "10"], [3, "Q"], [3, "A"] ]

Seřaďte toto pole:

cards = [[0, 'Q'], [2, '6'], [1, 'K'], 
     [1, '8'], [2, '10'], [2, '4'], 
     [3, '4'], [0, '4'], [1, '3'], 
     [2, '5'], [0, 'K'], [3, 'A'], 
     [1, 'J'], [0, '3'], [0, '9']]

Úloha 3 Dekódování zprávy

 • Dekódujde zprávu ze standardního vstupu pomocí zásobníku:
  • Písmeno znamená push znaku na zásobník
  • Hvězdička znamená pop znaku ze zásobníku na výstup
  • Mezery se ignorují
 • Dekódujte následující vstup

TE*A*QYS***SEU****NI*O**

Úloha 4 Flood fill

 • Napište program, který v zadané matici nahradí souvislou oblast 0 ze zadaného bodu hodnotou 2.
 • Matici vezměte jako vnitřní proměnnou:

m=[
[0,0,1,0,0,1,0,0,0,0],
[0,0,1,0,0,1,0,0,0,0],
[0,0,1,1,0,1,0,0,0,1],
[0,0,1,0,0,0,1,0,1,0],
[0,0,1,0,0,0,0,1,0,0],
[0,0,1,1,0,1,0,0,0,0],
[0,0,1,0,1,1,1,1,0,0],
[0,0,1,0,0,1,0,1,1,1],
[0,0,1,0,0,1,0,0,0,0],
[0,0,1,0,0,1,0,0,0,0] ]

 • Program si načte počáteční bod ze standardního vstupu
 • Do zásobníku vložíte vstupní bod
 • Opakuje, dokud není zásobník prázdný:
  • pro každý bod (x,y) ze zásobníku, pokud je hodnota matice v tomto bodu 0 proveďte:
   • pokud jsou body (x-1,y),(x+1,y),(x,y-1),(x,y+1) v matici a jejich hodnota je 0, pak je vložte do zásobníku
 • Vytiskněte výslednou matici
 • Program otestujte pro vstupy: 4,4 a 9,9
 • Co by se stalo, pokud byste na zásobník vložili i body (x-1,y-1),(x+1,y+1),(x+1,y-1),(x-1,y+1)?
 • Jaká je složitost tohoto algoritmu? Uměli byste tento algoritmus zefektivnit, aby nevkládal jedno pole matice do zásobníku vícekrát?

domácí práce

Lehká varianta

 • Vstup:
  • textový řetězec, přes standardní vstup
  • obsahuje pouze celá kladná čísla, kulaté závorky a operace + - * / **
  • mezi dvěma členy je vždy právě jedna mezera
 • Výstup:
  • pokud je vstupní řetězec ve správném formátu, pak je výstup textový řetězec reprezentující vstupní výraz v postfixové notaci. Mezi každými dvěma členy výstupu vytiskněte právě jednu mezeru
  • jinak ERROR
 • priorita operátorů: ** větší než *, /, větší než +, -
 • operátor mocnění je asociativní zprava
 • Příklad 1(a):
  3 + 4 * 2 / ( 1 - 5 )
  výstup
  3 4 2 * 1 5 - / +
 • Příklad 1(b):
  ( 3 + 4 ) * 2 / ( 1 - 5 )
  výstup (všimněte si, jak se oproti předchozímu příkladu projeví přidání závorky)
  3 4 + 2 * 1 5 - /
 • Příklad 2
   
  9 * 3 ** 5 
  Výstup:
  9 3 5 ** *
 • Příklad 3:
  ( 3 * ( 4 - 5 ) ) + ( 8 * ( 10 + 2 ) / 9 )
  výstup
  3 4 5 - * 8 10 2 + * 9 / +
 • Příklady chybných vstupů
  • 2 + ( 4 ( * 5 ) )
  • 3 - * 5
  • ( 2 * ( 1 - 3 )

Těžká varianta

 • Napište program pretoin.py, který převede výraz z prefixové notace do infixového zápisu
 • Vstup
  • textový řetězec přes standardní vstup
  • řetězec obsahuje pouze kladná celá čísla, operátory - + / * **, případně mezeru mezi dvěma členy, pokud je to pro jednoznačnost výrazu nutné ( dvě hvězdičky bez mezery ** je operátor mocnění, dvě hvězdičky oddělené mezerou * * jsou dvě po sobě jdoucí operace násobení), dva numerické členy jsou vždy oddělené mezerou
 • Výstup
  • pokud je na vstupu platný řetězec v prefixové notaci, pak řetězec převedený na infixovou notaci, vytiskněte bez mezer
  • jinak ERROR
 • Operace +,-,*,/ se vyhodnocují zleva, operace ** se vyhodnocuje zprava (stejně jako je to v Pythonu)
 • Složitost této úlohy je ve správném doplnění závorek, které musí zaručit správné vyhodnocení zleva doprava, ale nesmíte závorky používat zbytečně
 • Příklady:
  • Vstup
   *-4 2 3
   převede na výstup:
   (4-2)*3
  • Vstup
   +-4 2 3
   převede na výstup:
   4-2+3
  • Vstup
   *4-2 3
   převede na výstup:
   4*(2-3)
courses/b3b33alp/cviceni/t08.txt · Last modified: 2019/11/18 09:14 by stepan