Warning
This page is located in archive.

Prerekvizity

Předmět předpokládá základy matematické analýzy a znalosti z teorie pravděpodobnsti (např. jak se učí v předmětu A0B01PSI) v tomto rozsahu:

  • Pravděpodobnost. Uspořádaný/neuspořádaný výběr s opakováním/bez opakování.
  • Nezávislost jevů. Podmíněná pravděpodobnost. Bayesova věta.
  • Popisy a charakteristiky náhodných veličin: pravděpodobnostní míra, distribuční funkce, kvantilová funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota; střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka; normované náhodné veličiny.
  • Popisy a charakteristiky náhodných vektorů: totéž co pro náhodné veličiny (kromě kvantilové funkce), kovariance, korelace; marginální rozdělení, nezávislost náhodných veličin.
  • Čebyševova nerovnost. Centrální limitní věta.

Tato témata nebudou podrobně vykládána, budou jen stručně zopakována na první přednášce. Jejich znalost si lze doplnit absolvováním předmětu A0B01PSI v zimním semestru, nebo samostudiem, např. materiálu PMS.

courses/a6m33ssl/prerekvizity.txt · Last modified: 2018/02/05 16:24 (external edit)