Warning
This page is located in archive.

Hodnocení předmětu

 • Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.
 • Během semestru může student získat až 115 bodů: 100 bodů za zkoušku a 15 bonusových bodů ze cvičení.
 • Výsledné známky pak budou obvykle udělovány podle standardní tabulky. Při zkoušce má učitel právo udělit jinou známku než odpovídá dosaženým bodům (např. při základní studentově neznalosti).
Známka F E D C B A
Body méně než 50 <50, 60) <60, 70) <70, 80) <80, 90) 90 a více

Hodnocení práce v semestru

Během semestru budete mít možnost získat až 30 bodů, 15 ze statistiky a 15 ze spolehlivosti. Body získáte za

 • domácí úkoly (7 b. stat. + 7 b. spolehlivost) a
 • testy (až 16 bodů).

Během semestru bude 5 testů, každý za 4 body. Jeden nejhorší výsledek (nebo jeden zameškaný test) se do hodnocení nepočítá.

Podmínky pro získání zápočtu

Zápočet bude studentovi udělen po splnění všech následujících podmínek:

 • Aktivní účast studenta na cvičeních. Budou tolerovány 2 absence studenta na cvičeních.
 • Zisk minimálně 15 bodů (ze 30 možných) za práci v semestru, navíc s podmínkou, že v každé části (statistické i spolehlivostní) je nutné získat minimálně 6 bodů.

Body, které student získá během semestru nad požadovaný zápočtový limit 15 b., tvoří bonus, který bude studentovi přičten k výsledku zkoušky (max. 15 bodů).

Zkouška

 • Ke zkoušce budou připuštěni studenti, kteří získali zápočet.
 • Rozsah zkoušené látky: vše, co bylo předneseno.
 • Zkouška bude mít formu písemného testu (teorie + příklady) a je možné za ni získat až 100 bodů.
 • Podmínkou pro úspěšné složení písemné zkoušky je zisk alespoň 50 bodů ze 100, navíc s podmínkou, že v každé části (statistické i spolehlivostní) je nutné získat minimálně 20 bodů.
 • Složil-li student zkoušku, bude k jeho výsledku přičten bonus, který si nese ze cvičení.
 • U zkoušky
 • K ústní zkoušce bude přistoupeno jen v případech nejasností nebo v mezních případech, typicky u těch studentů, jejichž bodové hodnocení je těsně pod hranicí známky, kterou by chtěli dosáhnout. U ústní zkoušky je možné si známku zlepšit, ale i zhoršit.
 • Při ústní zkoušce nebude k dispozici tabulka vzorců, pokud zkoušející nestanoví jinak.
 • Opravené písemky neodnášejte, vraťte je VŽDY OSOBNĚ zkoušejícímu.
courses/a6m33ssl/hodnoceni.txt · Last modified: 2018/02/05 16:24 (external edit)