Warning
This page is located in archive.

Task 3 - Iris recognition / Rozpoznávání duhovky

[EN] In this task, you will implement your own iris segmentation. Next, you will search for 3 people, identified by three images assigned to you, in a database of iris codes.

[CZ] V úloze si naimplementujete vlastní segmentaci duhovky a vyhledáte osoby na třech Vám zadaných obrázcích v databázi iris kódů.

Bonus: fake iris

  • eye2-photo-print.jpg - photolab printed photo > IRIS camera
  • eye2-laser-print.jpg - laser printed photo > IRIS camera
  • eye2-real-iris.jpg - genuine eye > IRIS camera (standard iris camera scan)
  • eye2-rgb.jpg - RGB photo of the eye

Related lectures and materials / Související přednášky, materiály

Přiřazení obrázků k vyhledání

[EN] Each student is assigned 3 images to search in the provided database in Task 2. The numbers correspond to the images in the /Images directory in the lab codes. The numbers in column 1 correspond to your number in the participant list of the parallel (see course schedule link on the main page) For example 1 x1 x24 x11 means images x1.jpg, x24.jpg and x11.jpg for the first student on the list.

[CZ] Každý student dostane zadány 3 obrázky, které vyhledá v poskytnuté databázi v rámci úkolu 2. Čísla odpovídají obrázkům v adresáři /Images. Čísla v prvním sloupci odpovídají Vašemu pořadí v seznamu studentů paralelky předmětu BIO (link na rozvrh předmětu na hl. stránce předmětu). Např 1 x1 x24 x11 znamena obrazky x1.jpg, x24.jpg a x11.jpg pro prvního studenta v pořadí.

Student No eye 1 eye 2 eye 3
1 x14 x2 x28
2 x32 x16 x33
3 x12 x29 x33
4 x4 x25 x13
5 x8 x13 x3
6 x5 x31 x30
7 x19 x2 x8
8 x12 x27 x1
9 x2 x6 x21
10 x25 x21 x14
11 x19 x10 x24
12 x7 x22 x6
13 x13 x21 x25
14 x3 x30 x25
15 x17 x14 x32
16 x11 x17 x16
17 x27 x26 x20
18 x13 x26 x17
19 x12 x31 x28
20 x19 x20 x33
21 x7 x10 x15
22 x8 x28 x7
23 x8 x6 x33
24 x15 x10 x29
25 x15 x6 x29
courses/a6m33bio/ulohy/uloha_3_rozpoznavani_duhovky.txt · Last modified: 2023/12/07 15:24 by bakstedu