Warning
This page is located in archive.

BIO course requirements / Podmínky pro absolvování předmětu Biometrie 2023/2024

[CZ]

 1. Účast a aktivní činnost na cvičení, zejm. během zadání a odevzdání úloh (vyznačeno v harmonogramu). Povoleny jsou 2 absence za semestr.
 2. Odevzdání všech úloh zadaných v průběhu semestru.
 3. Zisk dostatečného počtu bodů.
 4. Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení cvičení, t.j. minimálně 30 bodů.
 5. Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení zápočtového testu, t.j. minimálně 20 bodů.

[EN]

 1. Participation and activity in the exercise is required at assignment or hand-in labs. 2 absences per semester are allowed.
 2. Submission of all assignments due during the semester.
 3. Obtaining a sufficient number of points.
 4. Earning more than half of the points for the exercise assessment, i.e. a minimum of 30 points.
 5. Earning more than half of the points for the credit assessment, i.e. a minimum of 20 points.

[CZ] Hodnocení předmětu

 1. Předmět bude bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
 2. V průběhu semestru lze získat 60 bodů za odevzdané úlohy, závěrečný zápočtový test bude hodnocen 40 body.
 3. Hodnocení za cvičení:
  • Cvičení jsou rozdělena do tří logických bloků - rozpoznávání podpisu, otisku prstů a zornice.
  • Za každý blok lze získat 20 bodů
 4. U úloh je bodové hodnocení dáno kvalitou odevzdané práce a včasností odevzdání.
  • Kvalitu úlohy definuje šíře implementace (základní požadavky versus dobrovolná a invenční rozšíření) a úroveň diskuse při prezentaci.
  • Odevzdání úlohy se skládá z odeslání el. verze do systému courseware a následná prezentace cvičícímu na cvičení. Nebude-li řečeno jinak, bude termín odevzdání do systému do půlnoci den před cvičením.
  • Pokud student neodevzdá úlohu v posledním laboratorním cvičení příslušného bloku, snižuje se automaticky maximální dosažitelný bodový zisk na 10 bodů.
  • Pokud student úlohu neodevzdá ani v následujícím laboratorním cvičení (tj. týden po termínu odevzdání), lze za úlohu získat maximálně 5 bodů (úlohu musí stále odevzdat - jde o nutnou podmínku udělení zápočtu).
  • V případě prokazatelného odevzdání plagiátu (viz definice plagiátu) výuka v předmětu pro studenta končí.
 5. Předmět bude zakončen zápočtovým testem. Zápočtový test lze v případě neúspěchu (neúčast, nedostatečný počet bodů) 1x opakovat. Zápočtový test bude obsahovat 20 otázek, každá otázka bude ohodnocena 2 body.
  • Opravný termín bude v průběhu zkouškového období.
 6. Celkové hodnocení dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT s 6 klasifikačními stupni ECTS:
Body z předmětu Stupeň ECTS Známka
100-90 A výborně
89-80 B velmi dobře
79-70 C dobře
69-60 D uspokojivě
59-50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně

[EN] Course Evaluation

 1. The course will be scored with a maximum of 100 points.
 2. 60 points can be earned for assignments submitted during the semester; the final credit test will be graded with 40 points.
 3. Assessment for practicals:
  • Exercises are divided into three logical blocks - signature recognition, fingerprint and pupil recognition.
  • 20 points can be obtained for each block.
 4. For the exercises, the score is determined by the quality of the work submitted and the timeliness of submission.
  • The quality of the assignment is defined by the breadth of implementation (basic requirements versus optional and inventive extensions) and the level of discussion during the presentation.
  • Submission of the assignment consists of sending an email to the editor. version into the courseware system and then presenting it to the practitioner at the exercise. Unless otherwise instructed, the deadline for submission to the system will be midnight the day before the exercise.
  • If the student fails to submit the assignment in the last laboratory exercise of the respective block, the maximum points available will automatically be reduced to 10 points.
  • If the student does not submit the assignment in the next laboratory exercise (i.e. one week after the due date), a maximum of 5 points can be earned for the assignment (the assignment must still be submitted - this is a prerequisite for credit).
  • In the case of proven plagiarism (see definition of plagiarism), the course is over for the student.
 5. The course will end with a credit test. The credit test may be repeated once in case of failure (non-attendance, insufficient score). The credit test will contain 20 questions, each question will be marked with 2 points.

* The make-up date will be during the exam period.

 1. Overall assessment according to the Study and Examination Regulations of the CTU with 6 ECTS classification levels:
Course points ECTS grade Grade
100-90 A Excellent
89-80 B Very good
79-70 C Good
69-60 D Satisfactory
59-50 E Sufficient
49 and below F Failed
courses/a6m33bio/podminky.txt · Last modified: 2023/10/03 12:06 by bakstedu