Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Základy používání textového editoru VIM

Vim je mocný textový editor, který se vyvíjí již řadu desetiletí a každý UNIX-ový uživatel by měl mít alespoň základní povědomí o jeho použití a možnostech. Pro vim existuje řada užitečných pluginů, které rozšiřují jeho základní funkce a umožňují každému uživateli přizpůsobt si jej k valstním potřebám. Řada programátorů proto vim používá jako plnohodnotnou a efektivní náhradu za rozsáhlá a náročná integrovaná vývojová prostředí (IDE).

Ovládání editoru vim je navrženo tak, aby umožňovalo efektivní a rychlou práci, což může být pro začínajícího uživatele matoucí a zdánlivě komplikované.

Nejdůležitější vlastnost editoru vim, která ho také odlišuje od většiny ostatních editorů je, že má 3 režimy práce:

 • příkazový (normální) režim,
 • vkládací režim a
 • režim příkazové řádky.

Příkazový režim, který je výchozí po spuštění vimu, umožňuje zadávání příkazů. Příkazy jsou reprezentovány jedním znakem, resp. stiskem klávesy. Pro zadávání textu je nutné přepnout vim do vkládacího režimu vhodným příkazem, např. 'i' (insert). Vkládací režim ukončujeme stiskem klávesy ESC. Do režimu příkazové řádky se dostaneme příkazem ':' (dvojtečka). V režimu příkazové řádky je možné zadávat komplikovanější příkazy s parametry. Stiskem klávesy ENTER se příkaz vykoná a vim se vrací do příkazového režimu.

Aktuální režim poznáte podle stavové řádky dole: ve vkládacím režimu tam uvidíte “– INSERT –”, v režimu příkazové řádky tam bude “:” a za ní blikající kurzor.

Editor vim se ukončuje příkazem 'quit' (zkratka 'q') v režimu příkazové řádky (tedy stiskem ':' + 'q' + ENTER).

Základní příkazy v příkazovém režimu

 • i (insert) — vložení textu na aktuální pozici kurzoru
 • a (append) — vložení textu za aktuální pozici kurzoru
 • I — vložit text na začátek aktuálního řádku
 • A — vložit text na konec aktuálního řádku
 • x — smazat znak na pozici kurzoru
 • r — nahraď znak pod kurzorem (následuje nový znak); nepřepíná režim
 • D — smazat vše od kurzoru do konce řádku
 • w — posun kurzoru na začátek dalšího slova
 • b — posun kurzoru na konec předchozího slova
 • { — posun kurzoru na předchozí prázdnou řádku (začátek odstavce)
 • } — posun kurzoru na následující prázdnou řádku
 • gg — navigace na začátek souboru
 • G — navigace na konec souboru
 • % — navigace kurzoru na odpovídající párovou závorku
 • / — hledání textu (po stisku / je nutné zadat hledaný text)
 • n — opakování posledního hledání
 • u — undo — vrácení poslední změny (zrušení posledního příkazu)
 • <CTRL>+r — redo
 • . — zopakování posledního provedeného příkazu

Navigace kurzoru je možná kurzorovými šipkami, ovšem pozor, někdy nemusí fungovat správně (např. při špatném nastavení terminálu při vzdáleném připojení). Proto je dobré znát původní navigační klávesy:

 • h — doleva
 • j — dolů
 • k — nahoru
 • l — doprava

Ve vkládacím režimu je zpravidla možné používat pro navigaci kurzorové šipky podobně jako v jiných editorech. Pokud však vlivem nastavení nefungují, je potřeba se pro změnu pozice kurzoru vrátit do příkazového režimu.

Základní příkazy příkazové řádky

Většinu základních příkazů je možné volat jejich zkratkami — v následujícím seznamu jsou uvedeny v závorce.

 • quit (q) — ukončení editoru. Pokud nechcete ukládat upravený soubor, použijte q!
 • write (w) — uložení aktualního souboru
 • edit (e) — otevření jiného souboru (název souboru následuje za příkazem)
 • !<příkaz> — spuštění systémového příkazu
 • redo — vrácení příkazu zrušeného přes “undo”

Chování vimu je možné změnit řadou jeho nastavení, která je možné změnit příkazem set:

 • set number — zapnutí číslování řádek
 • set nonumber — vypnutí číslování řádek
 • set wrap / set nowrap — zapnutí/vypnutí zalamování dlouhých řádků

Komplikovanější příkazy příkazového režimu

Některé příkazy se vykonávají stiskem více kláves po sobě.

Stiskem čísla před klávesou příkazu se zadává počet opakování příkazu. Např. stiskem kombinace “20a*<ESC>” se za pozici kurzoru vloží 20 znaků “hvězdička”.

 • d — mazání; je nutná další klávesa specifikující co se má smazat:
 • dd — smaž celý aktuální řádek
 • dw — smaž aktuální slovo pod kurzorem
 • dgg — smaž všechny řádky od začátkusouboru po kurzor
 • dG — smaž všechny řádky od kurzoru do konce souboru
 • c — nahraď text; další klávesa říká co se nahrazuje; příkaz přepíná do vkládacího režimu
 • cw — nahraď slovo pod kurzorem

Odkazy

courses/b4b35osy/cviceni/material/vim.txt · Last modified: 2019/09/21 19:23 by stepan