Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Cvičení 12 : Podpora více vláken v OS NOVA

Cílem tohoto cvičení je implementovat do OS NOVA systémové volání thread_create a thread_yield a dosáhnout tím podpory jednoduchých vícevláknových aplikací.

Domácí příprava

Pro toto cvičení budete potřebovat znalosti o:

Zadání úlohy

Implementujte systémová volání s následujícími prototypy:

int thread_create(void *(*start_routine)(void *), void *stack_top);
void thread_yield(void);

Požadavky

ABI:

 • thread_create eax = 4, esi = start_routine, edi = stack_top
 • thread_yield eax = 5

očekávané chování:

 • thread_create vytvoří vlákno a přidá ho do kruhové fronty vytvořených vláken.
 • start_routine je ukazatel na adresu, od které se zahájí vykonávání nového vlákna.
 • stack_top je adresa vrcholu zásobníku nového vlákna.
 • thread_create vrací 0 pokud proběhl bez chyby. V opačném případě vrací libovolné nenulové číslo chyby.
 • thread_yield přepne vykonávání z aktuálního vlákna na následující vlákno ve frontě.
 • Žádné ze systémových volání nesmí končit pádem systému.
 • Postupné volání thread_yield přepíná mezi všemi vlákny ve frontě (žádné vlákno se nesmí vynechat).
 • Běh vlákna se dá přerušit pouze voláním thread_yield.
 • Pokud je zavoláno thread_yield po vytvoření nového vlákna, přepne thread_yield na naposledy vytvořené vlákno. Při dalším volání thread_yield se spustí vlákno, které by bylo spuštěno, pokud by se nové vlákno nevytvořilo.
 • Za správné umístění a alokaci zásobníku pro nové vlákno je zodpovědný uživatelský program, který volá thread_create.

Co se odevzdává:

 • Změněný soubor kern/src/ec_syscall.cc implementující dvě nová systémová volání (implementace volání brk z 10. cvičení tam být nemusí). Archiv můžete vytvořit například pravidlem hw10 v kořenovém souboru Makefile ve zdrojových kódech OS NOVA.

Materiály

#include <stdio.h>
 
static inline unsigned syscall1 (unsigned w0)
{
  asm volatile (
    "  mov %%esp, %%ecx  ;"
    "  mov $1f, %%edx   ;"
    "  sysenter      ;"
    "1:           ;"
    : "+a" (w0) : : "ecx", "edx", "memory");
  return w0;
}
 
static inline unsigned syscall3 (unsigned w0, unsigned w1, unsigned w2)
{
  asm volatile (
    "  mov %%esp, %%ecx  ;"
    "  mov $1f, %%edx   ;"
    "  sysenter      ;"
    "1:           ;"
    : "+a" (w0) : "S" (w1), "D" (w2): "ecx", "edx", "memory");
  return w0;
}
 
int create_thread(void (*start_routine)(void), void * stack)
{
	return syscall3(4, (unsigned long)start_routine, (unsigned long)stack);
}
 
void thread_yield(void)
{
	syscall1(5);
}
 
char stack[0x1000] __attribute__((aligned(16)));
 
void thread1()
{
	while (1) {
		printf("%s running\n", __func__);
		thread_yield();
	}
}
 
int main()
{
  printf("Main thread running\n");
 
  create_thread(thread1, stack + sizeof(stack));
  while (1) {
	  thread_yield();
	  printf("I'm back in the main thread\n");
  }
}

courses/b4b35osy/cviceni/cviceni12_nova-threads.txt · Last modified: 2019/12/10 16:48 by sojkam1