Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Cvičení 8 : Systémová volání a inline assembler

Cílem tohoto cvičení je detailně se seznámit s tím, jak aplikace volá služby operačního systému a jak lze systémová volání volat přímo, bez použití knihoven jako libc. Tato znalost se vám bude hodit v dalších cvičeních.

Domácí příprava

Seznamte se se základními instrukcemi architektury x86 a způsobem, jakým vkládat instrukce assembleru přímo do zdrojového kódu v jazyce C/C+ +. Projděte si tuto prezentaci a připomeňte si první a druhou přednášku.

Dále se seznamte s nástroji strace a ltrace. Doporučujeme si oba nástroje vyzkoušet na následujícím programu:

#include <stdio.h>
 
int main(int argc, char *argv[])
{
	printf("Hello world\n");
	return 0;
}

Pokud vás zajímají podrobnosti o kombinovaní assembleru a C, podívejte se do dokumentace překladače GCC. Mimo jiné tam najdete popisy obecných omezení a omezení závislých na architektuře CPU (hledejte sekci “x86 family”).

Zadání

Vytvořte program, který čte ze standardního vstupu celá nezáporná dekadická čísla oddělená mezerami nebo konci řádků a vypíše je na standardní výstup v hexadecimální podobě oddělená koncem řádku. Program nesmí používat žádnou standardní knihovnu jako např. libc. Předpokládejte, že maximální hodnota čísla bude 2^32-1.

Jinými slovy vytvořte program fungující podobně jako program níže, ale tak, aby šel přeložit s přepínači kompilátoru -nostdlib -nostdinc -static -m32 -Wall -g -O2.

#include <stdio.h>
 
int main()
{
	unsigned num;
	while (scanf("%u", &num) == 1)
		printf("0x%x\n", num);
	return 0;
}

Do BRUTE nahrávejte soubor hexconv.c se svou implementací.

Nápověda

 • Pro vyvolání služeb jádra potřebujete znát ABI (application binary interface) jádra OS. To se dočtete v man syscall v řádcích architektury i386.
 • Čísla jednotlivých systémových volání najdete v souboru /usr/include/i386-linux-gnu/asm/unistd_32.h.
 • Pozor! Jak ABI, tak čísla systémových volání se liší mezi 32- a 64-bitových jádrem. 64-bitové jádro je možné volat pomocí obou ABI, ale v této úloze používejte 32-bitové ABI, protože program je kompilován s přepínačem -m32.
 • Můžete vyjít z kódu níže, který již obsahuje náhradu funkce scanf.
 • Pro tisk i načítání můžete použít pole pevné délky např. 20 (maximální výstup má 8 hexadecimálních znaků).

#include <unistd.h> /* TODO: write your own system call wrappers for read, write, exit */
#include <stdio.h> /* TODO: sprintf -- convert number to hex string */
#include <string.h> /* TODO: strlen -- length of output for write */
 
int isnum(char ch)
{
    return ch >= '0' && ch <= '9';
}
 
int isspc(char ch)
{
    return ch == ' ' || ch == '\n';
}
 
static void print(unsigned num)
{
    char buf[20];
    /* TODO: Get rid of sprintf() and strlen() */
    sprintf(buf, "0x%x\n", num);
    int ret = write(STDOUT_FILENO, buf, strlen(buf));
    if (ret == -1)
        _exit(1); // TODO your new exit
}
 
 
/* TODO: main() is called by libc. Real entry point is _start(). */
int main()
{
    char buf[20];
    unsigned num = 0;
    int i;
    int num_digits = 0;
    unsigned chars_in_buffer = 0;
 
    for (/* no init */; /* no end condition */; i++, chars_in_buffer--) {
        if (chars_in_buffer == 0) {
            int ret = read(STDIN_FILENO, buf, sizeof(buf));
            if (ret < 0)
                return 1; // TODO replace by exit
            i = 0;
            chars_in_buffer = ret;
        }
        if (num_digits > 0 && (chars_in_buffer == 0 /* EOF */ || !isnum(buf[i]))) {
            print(num);
            num_digits = 0;
            num = 0;
        }
        if (chars_in_buffer == 0 /* EOF */ || (!isspc(buf[i]) && !isnum(buf[i])))
            return 0; // TODO: replace by exit
 
        if (isnum(buf[i])) {
            num = num * 10 + buf[i] - '0';
            num_digits++;
        }
    }
}

Materiály

courses/b4b35osy/cviceni/cviceni08_asm-syscalls.txt · Last modified: 2019/11/14 12:17 by hubacji1