Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Nástroje pro zpracování textu a regulární výrazy

Regulární výrazy

Regulární výraz je textový vzor reprezentující množinu řetězců, využitý pro vyhledávání, extrakci, nebo nahrazení v textu.

Regulární výraz je řetězec skládající se z běžných znaků (např. písmena a číslice) a tzv. metaznaků. Metaznaky jsou znaky se zvláštním významem, umožňující reprezentovat množinu znaků. Jedná se o znaky

^ $ . + ? * { [ () | \

Používá se více různých specifikací regulárních výrazů, přičemž často používané jsou

 • regulární výrazy podle normy POSIX a
 • regulární výrazy jazyka Perl.

Dále jsou popsány regulární výrazy dle normy POSIX, běžně používané nástroji dostupnými v unixových systémech.

Pokud má být metaznak interpretován jako běžný znak (bez zvláštního významu), musí být uveden za znakem zpětného lomítka (\).

fel\.cvut\.cz    # odpovídá řetězci "fel.cvut.cz"

Nejobecnějším metaznakem je tečka (.), reprezentující jeden libovolný znak. Regulární výraz

a.c
tedy reprezentuje jakýkoliv řetězec délky 3 začínající “a” a končící “c”, např. “aac”, “abc”, “a3c”, nebo “a_c”.

Metaznak . je v mnoha případech příliš obecný a potřebovali bychom omezit množinu reprezentovaných znaků. Množinu reprezentovaných znaků zapisujeme do hranatých závorek. Následující výraz reprezentuje řetězce “ade”, “bde” a “cde”.

[abc]de
Hranaté závorky (a jejich obsah) tedy reprezentují jeden znak z množiny. Při specifikaci množiny je možné použít rozsahy zapsané jako počáteční a koncový znak rozsahu oddělené pomlčkou (-). V rámci jedné množiny je možné kombinovat více rozsahů.
[a-z]     # jakékoliv malé písmeno anglické abecedy
[0-9]     # jakákoliv číslice
[A-Za-z0-9]  # jakýkoliv alfanumerický znak (kromě znaků národních abeced)
Pokud má být součástí množiny znak “-”, musí být zapsán na takovém místě, aby nemohl být považován za specifikaci rozsahu (např. jako poslední znak množiny). Znak stříšky “^” zapsaný na začátku množiny mění význam závorky na doplněk k uvedené množině.
[^A-Za-z]  # jakýkoliv znak kromě písmen anglické abecedy

Pro často používané množiny znaků jsou připraveny třídy znaků, zapsané jako [[:classname:]], např.

[[:blank:]] mezera nebo tabulátor
[[:space:]] mezery specifikované v "C locale" (space, tab, new line, form feed, carriage return)
[[:alpha:]] všechna písmena (včetně znaků národní abecedy)
[[:alnum:]] alfanumerické znaky
[[:digit:]] číslice (stejné jako [0-9])
[[:lower:]] malá písmena

Kvantifikátory umožňují reprezentovat opakující se výrazy. Jedná se o postfixové operátory, které mají vliv na předcházející znak:

a*   libovolné opakování znaku "a" (vč. prázdného řetězce)
a\+  libovolné opakování znaku "a" (alespoň 1 výskyt)
a\?  znak "a" nebo prázdný řetězec
a\{3\}  znak "a" opakující se 3x
a\{3,5\} znak "a" opakující se 3-5x
Všimněte si, že kvantifikátory +, ? a { } je nutné zapsat za zpětné lomítko. Důvodem je zachování kompatibility se starší specifikací regulárních výrazů v době přidání těchto nových metaznaků. Zpětné lomítko tedy zapíná zvláštní význam znaků. Je zřejmé, že hojné používání těchto kvantifikátorů (a dalších později přidaných metaznaků) vede na výrazy s mnoha zpětnými lomítky, které jsou nepřehledné a složitěji se vytváří. Proto byla později vytvořena specifikace tzv. rozšířených regulárních výrazů (angl. Extended regular expressions), které interpretují nově přidané znaky jako metaznaky bez zpětných lomítek před nimi. Mnoho nástrojů využívajících regulární výrazy umožňují změnu režimu mezi základními a rozšířenými výrazy.

Kvantifikátory mají vliv na bezprostředně předcházející znak. Pokud mají být aplikovány na delší výraz, je možné uzavřít tento podvýraz do závorek:

[0-9]\+\(,[0-9]\+\)*   libovolně dlouhý seznam čísel oddělených čárkou (bez jakýchkoliv mezer)
Závorky musí být v základních regulárních výrazech také zapsány za zpětné lomítko. Uvedený výraz může být zapsán jako rozšířený regulární výraz následovně:
[0-9]+(,[0-9]+)*

Závorky mohou mít další význam, podle použitého nástroje. Nástroje pro vyhledávání a náhradu textu umožňují vložit část původního textu, odpovídající výrazu v závorce do výsledného nahrazujícího textu, vložením zpětného lomítka a pořadového čísla příslušné závorky v hledaném výrazu. Některé nástroje pro vyhledávání textu umožňují extrahovat části textu odpovídající závorkám pro další využití (např. přiřadit je do samostatných proměnných).

Znakem roura (|) je možné specifikovat alternativy. V základních výrazech je nutné znak | psát za zpětné lomítko.

color\|colour
colo\(r\|ur\)
Oba uvedené výrazy reprezentují řetězce “color” a “colour”. Všimněte si, že alternativy zahrnují celé řetězce nalevo a napravo od znaku |. Omezení rozsahu alternativ je možné kulatými závorkami.

Kotvy je možné použít ke specifikaci začátku nebo konce slova nebo řádky uvnitř výrazu. Tyto metaznaky nezastupují žádný konkrétní znak, ale pouze označují rozhraní mezi znaky slova a jinými znaky. Kotvy definované specifikací POSIX zahrnují:

\<  začátek slova
\>  konec slova
^   začátek řádky
$   konec řádky

Příklady použití:

\<word\>  reprezentuje "word", ale ne "words"
\<a[a-z]*  reprezentuje jakékoliv slovo začínající na "a" napsané malými písmeny
^From:   reprezentuje začátek řádky začínající řetězcem "From:"
^[a-zA-Z0-9_]\+$ reprezentuje pouze text složený z alfanumerických znaků a podtržítek, žádné jiné znaky nesmí být před ani za korespondujícím textem

Specifikace regulárních výrazů podle normy POSIX je dostupná v manuálových stránkách:

man 7 regex

Regex tutorial by Mira Bursa

Standardní nástroje pro zpracování textu

bash

Skriptovací jazyk bash umožňuje ověřovat, zda řetězec obsahuje podřetězec odpovídající regulárnímu výrazu, následující konstrukcí:

if [[ "$var" =~ a[0-9] ]] ; then ...

if [[ "$a" =~ ^[[:digit:]]+$ ]] ; then
	echo "${a} is a number"
fi

Povšimněte si použití dvojitých hranatých závorek (narozdíl od volání příkazu test). Dále pamatujte na to že regulární výrazy se neuzavírají do uvozovek (od bashe ver. 3.2, uvozovky by byly chápány jako součást výrazu).

V proměnné BASH_REMATCH navíc bash poskytuje text odpovídající zadanému výrazu.

perl

Pokud potřebujete napsat skript zaměřený na zpracování textu, zvažte použití skriptovacího jazyka Perl, který má řadu vestavěných funkcí pro zpracování textu a podporu regulárních výrazů.

https://www.perl.org/

grep – tisk řádků obsahující hledaný výraz

Nástroj grep prohledává vstupní text a hledá řádky odpovídající zadanému regulárnímu výrazu a tyto řádky tiskne na výstup. Ostatní řádky jsou zahozeny. Grep zpracovává text ze souboru, který je zadán jako parametr, nebo text ze standardního vstupu.

Příklad: (nalezení řádků obsahujících direktivu #include ve zdrojovém souboru jazyka C)

grep '^[[:space:]]*#include[[:space:]]*[<"][^>"]*[>"]' source_file.c

Příklad: (nalezení všech souborů v adresáři se jménem délky alespoň 3 znaky)

ls | grep '^....*$'

Grep podporuje jak základní tak rozšířené regulární výrazy (pokud je použit přepínač -E). Další užitečné přepínače jsou:

-i (ignorace velikosti písmen při vyhledávání)
-v (vyhledávání řetězců, které neodpovídají výrazu)
-c (tisk počtu odpovídajících řádek, místo obsahu řádek)
-o (tisk pouze částí řádek odpovídajících výrazu)
-n (tisk čísla řádky před každou nalezenou řádku)

Jediným voláním příkazu je možné prohledat více souborů, nebo celou adresářovou strukturu.

awk – jazyk pro hledání a zpracování textových vzorů

AWK je interpretovaný programovací jazyk navržený pro zpracování textu. Program v jazyce AWK sestává z dvojic vzor-akce, zapsaných jako

vzor { akce }
přičemž vzor je typicky výraz a akce je posloupnost příkazů. Vstupní řádky textu jsou vyhodnocovány podmínkou danou vzorem a na odpovídající řádky jsou aplikovány akce. Pokud je vzor nebo akce vynechána, je použit výchozí vzor (odpovídající libovolnému řádku) nebo akce (tisk celé řádky na výstup). Každá řádka je rozdělena na sloupce podle zadaného oddělovače, což umožňuje jednodušší a pohodlnější zpracování textu. Řetězce jednotlivých sloupců jsou přístupné přes vnitřní proměnné AWK \$1, \$2, $3, atd., odpovídající 1., 2., 3. … sloupci.

Příklad: tisk vlastníků souborů v pracovním adresáři

ls -l | awk '{ print $3 }'
Proměnná $0 obsahuje celou vstupní řádku.

Jazyk AWK poskytuje další vnitřní proměnné:

NR (number of records) -- číslo aktuálně zpracovávaného řádku
NF (number of fields) -- počet sloupců aktuálního řádku
FS (field separator) -- znak použitý jako oddělovač sloupců

Vzory mohou mít podobu regulárního výrazu:

/pattern/ { action }   # všechny řádky odpovídající výrazu "pattern"
podmínky:
NR=10 { action }  # akce se vykoná pro 10. řádku
složené výrazy:
( $3 == "string" && NR>10 ) || NR == 1 { action }
! /pattern/ { action }   # negace -- všechny řádky neodpovídající výrazu "pattern"
Dále je možné použít vzory BEGIN a END, umožňující vykonání akcí před zpracováním první řádky vstupu, nebo po zpracování poslední řádky.
END { print NR }  # tisk počtu řádek vstupního textu

Nejčastěji používaným příkazem v akcích je příkaz print. Alternativně je možné použít příkaz printf pro formátovaný výstup, jehož syntaxe je podobná jako u stejnojmenné funkce jazyka C.

V rámci vzorů i akcí mohou být použity vestavěné funkce. K dispozici jsou numerické funkce (např. sqrt, sin, exp), nebo řetězcové funkce, např.

length(str)  # délka řetězce
index(string, substring)  # poloha podřetězce v řetězci
substr(string, position [, length])  # extrakce podřetězce z řetězce
match(string,regex)  # test zda řetězec odpovídá regulárnímu výrazu
tolower(string)  # konverze řetězce na malá písmena

AWK podporuje řetězcové a numerické proměnné a asociativní pole. Umožňuje také definovat uživatelské funkce.

Výchozí oddělovač sloupců (sekvence mezer a podobných znaků) může být změněn přepínačem -F:

awk -F':' '{ print $1 " " $3 }' /etc/passwd

Program v jazyce AWK může být napsán v samostatném souboru, nebo jako argument příkazu awk:

awk -f script.awk input_file.txt
awk '/pattern/ { print $0 }' input_file.txt

awk čte text ze souboru zadaného jako parametr, nebo ze standardního vstupu, není-li soubor zadán.

awk '/pattern/ { print $0 }' input_file.txt
cat input_file.txt | awk '/pattern/ { print $0 }'

GNU awk User's Guide

sed – stream editor

sed je mocný a efektivní nástroj pro transformaci textu, který na řádky vstupního textu aplikuje příkazy ve vlastním jazyce. Vstupní text je načítán ze zadaného souboru, nebo ze standardního vstupu.

Mezi základní příkazy sedu patří

a  append - vložení textu za zpracovávaný blok textu
i  insert - vložení textu před zpracovávaný blok textu
q  quit - ukončení skriptu a zpracování
r  připojení textu z externího souboru
c  change - přepsání zpracovávaného bloku jiným textem
d  delete - mazání řádek textu
h  hold - uložení řádek do odkládací paměti (hold space)
g  vložení řádek z odkládací paměti na aktuální pozici

s/regexp/replacement/  nahrazení řetězců odpovídajících regulárnímu výrazu jiným řetězcem

V praxi se nejčastěji používá příkaz s, tedy nahrazení textu jiným textem.

Většina příkazů může mít specifikovanou adresu určující na které řádky se má příkaz aplikovat. Adresa se píše bezprostředně před příkaz. Příkazy bez adresy jsou aplikovány na všechny vstupní řádky. Adresa může mít podobu

 • číslo – číslo konkrétní řádky
 • číslo,číslo – rozsah řádek mezi zadanými čísly řádek
 • $ – poslední řádka
 • /regexp/ – řádka odpovídající regulárnímu výrazu

Vykřičník (!) mezi adresou a příkazem invertuje vzor, tzn. aplikuje příkaz na všechny řádky, které vzoru/adrese neodpovídají.

Skript v jazyce sed je možné číst ze samostatného souboru, nebo z argumentu:

sed -f sed_script input_data.txt
sed -e '1d' input_data.txt

Příklady použití:

1,3d    # smaž první 3 řádky
25h 36g  # zkopíruj řádku 25 do paměti a vlož ji na pozici řádky 36
/[0-9]/d  # smaž všechny řádky obsahující číslice
3a hello  # vlož řádku "hello" za třetí řádku
s/[^a-zA-Z0-9 ]*/_/g   # zaměň všechny sekvence nealfanumerických znaků podtržítkem

sed, a stream editor

tr – translate or delete characters

tr je jednoduchý program, který čte ze standardního vstupu a zapistuje na standardní výstup a umí změnit jednotlivé znaky za jiné či je mazat. Příkaz

tr abc def

zamění a za d, b za e atd. Příkaz

tr -d '\n'

smaže všechny znaky konec řádky.

courses/b4b35osy/cviceni/material/text.txt · Last modified: 2019/10/09 13:50 by chudobj