Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
domácí úkoly - povinné 38 -
domácí úkoly - volitelné 12 -
Test v semestru 10 0
Minimální počet bodů pro zápočet lze získat až 60 bodů 35
Zápočtový test 35 15
Implementační test 15 -
Součet 1101) 50 2)

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 35, zároveň je nutné odevzdat všechny domácí úkoly (povinné části), které musejí projít testy odevzdávacího systému. Pozdní odevzdání domácích úkolů je penalizováno 0.5 body za každých započatých 72 hodin po deadlinu. Bodové hodnocení nemá žádnou spodní mez a může jít do záporných hodnot!!! Domácí úkoly je nutno odevzdat do 12.1.2020.

Aktivní účast na cvičeních je povinná, akceptovány jsou dvě řádně omluvené absence. V případě, že student nebude na cvičení aktivně pracovat nebo prokáže zásadní neznalosti z přednášek, může cvičící studentovi účast na cvičení klasifikovat jako absenci.
1)
Hodnocení A je možné získt i bez na účastí na implementačním testu.
2)
Splněním požadovaných minimálního počtu bodů ze semestru a ze závěrečného testu lze získat známku E.
courses/b0b99prpa/classification/start.txt · Last modified: 2019/09/22 21:25 by viteks