Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

6 - Funkce, ukazatele, pole

  • pro vyučující: 06

Procvičovaná témata

  • funkce - prototyp, volání hodnotou, volání odkazem, formální proměnná
  • 1D pole variabilní délky
  • ukazatele

Úkoly na cvičení

  1. Napište program, který provede inicializaci 1D pole. Velikost pole zadá uživatel ze standardního vstupu. Protože se jedná o inicializaci za běhu programu, je třeba zkompilovat program s podporou standardu C99.
  2. Pole naplňte celými čísly ze standardního vstupu.
  3. Doplňte program tak, aby prošel pole pomocí cyklu a vypsal jednotlivé prvky pole. Zkuste napsat cyklus tak, aby program vypsal pole ve více sloupcích.
  4. Napište funkci, která vypíše prvky pole, které je jejím argumentem. Funkci implementujte v přechozím programu.

Další úkol

  1. Napište program, který převede číslo typu unsigned char do číselné soustavy o základu 2 - 16. Vypište koeficienty reprezentace čísla v cílové číselné soustavě ve správném pořadí.

Úkol pro pokročilé

  1. Napište funkci, která setřídí pole metodou counting-sort. Nesetříděné pole je argumentem funkce, návratovou hodnotou funkce je pole setříděné.
courses/b0b99prpa/labs/lab06.txt · Last modified: 2018/07/09 12:34 (external edit)