Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
domácí úkoly - povinné 30 -
domácí úkoly - volitelné 15 -
Test v semestru 10 0
Minimální počet bodů pro zápočet lze získat až 55 bodů 30
Zápočtový test 35 15
Implementační test 15 -
Součet 105 1) 45 2)

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 30 zároveň je nutné odevzdat všechny domácí úkoly (povinné části), které musejí projít testy odevzdávacího systému. Pozdní odevzdání domácích úkolů je penalizováno 0.5 body za každých započatých 72 hodin po deadlinu. Bodové hodnocení nemá žádnou spodní mez a může jít do záporných hodnot!!! Domácí úkoly je nutno odevzdat do 13.1.2019.

Aktivní účast na cvičeních je povinná, akceptovány jsou dvě řádně omluvené absence. V případě, že student nebude na cvičení aktivně pracovat nebo prokáže zásadní neznalosti z přednášek, může cvičící studentovi účast na cvičení klasifikovat jako absenci.
1)
Hodnocení A je možné získat pouze plným bodovým ziskem ze semestru, nebo účastí na implementačním testu.
2)
45 bodů odpovídá hodnocení F - nedostatečně. Na známku E je potřeba získat alespoň 50 bodů.
courses/b0b99prpa/classification/start.txt · Last modified: 2018/10/02 18:27 by viteks