Warning
This page is located in archive.

6. Pipeline a hazardy

Osnova cvičení

 1. Fibonacciho posloupost
 2. Přepis programu z jazyka C do assembleru
 3. Simulace a ladění programu pro nezřetězený procesor (simulátor Mips)
 4. Simulace a ladění programu pro zřetězený procesor (simulátor MipsPipeS)

Co bych si měl na cvičení zopakovat/připravit

 1. Rozumět předchozí přednášce

Náplň cvičení

Napište program pro výpočet N-tého Fibonacciho čísla pro N>2. Fibonacciho posloupost je definována nasledovně: F(n) = F(n-1) + F(n-2), pro n>2, přičemž F(0) = 0 a F(1) = 1. Prvních několik členů této posloupnosti je: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…

K vypočtenému číslu pak přičtěte konstantu 15. Hodnotu N zvolte 5. K dispozici máte tyto instrukce:

 • add, addi, bne, beq.


Bližší popis instrukcí:

Instrukce Syntax Operace Význam
Add add \$d, \$s, \$t \$d = \$s + \$t; Sečte dva registry \$s + \$t a výsledek uloží do registru \$d
Addi addi \$t, \$s, imm \$t = \$s + imm; Sečte hodnotu v \$s a znaménkově rozšířenou přímou hodnotu, a výsledek uloží do \$t
Bne bne \$s, \$t, offset if \$s != \$t go to PC+4+4*offset; else go to PC+4 Skáče pokud si registry \$s a \$t nejsou rovny
Beq beq \$s, \$t, offset if \$s == \$t go to PC+4+4*offset; else go to PC+4 Skáče pokud si registry \$s a \$t jsou rovnyPoznámka: Nepoužívejte instrukci j (jump). V zřetězeném procesoru (MipsPipelineS) není podporována!

Možný přepis problému do jazyka C:

t0 = 5; // Nastaveni hodnoty N
s0 = 0; // F(0)
s1 = 1; // F(1)
 
for(t1 = 2; t1 <= t0; t1++)
{
	t2 = s0 + s1;
	s0 = s1;
	s1 = t2;
}
s1 += 15;
 
while(1)
	;  // Nekonečná smyčka


Pro přepis programu z jazyka C do assembleru můžete využít následující šablonu:

#define t0 $8
#define t1 $9
#define t2 $10

#define s0 $16
#define s1 $17
#define s2 $18

.globl start
.set noat
.set noreorder
.ent start

start:
// Zde je místo pro Váš vlastní kód...

nop
.end start


Pracujte nejdřív se simulátorem Mips, pak MipsPipeS.

Všimětě si, že o standardní vyplňování delay slotů za instrukcemi skoků se stará přímo assembler. Když není před předchozí instrukcí přítomné návěští, posune ji ve výsledném binárním kódu za instrukci skoku. Jinak doplní NOP. Toto chování assembleru lze vypnout pseudoinstrukcí

.set noreorder

Zkuste se zamyslet nad pravidly pro kompilátor, který by připravoval kód pro procesor MipsPipeS tak, aby vykonával pro předložený kód funkci stejnou jako standardní Mips.

Když zůstane čas, aneb pro ty, kteří by se začínali nudit

Modifikujte předchozí program tak, aby se výsledek (tedy F(N)+15) zapsal do datové paměti na adresu 0x02 (instrukce sw) a následně tuto hodnotu přečtěte (instrukce lw). Vykonávání programu sledujte v simulátoru MipsPipeS, případně i v MipsPipeXL.

Kontrolní otázky:

 • Jak se realizuje instrukce add?
 • Jak se realizuje instrukce addi?
 • Jak se realizuje instrukce lw?
 • Jak se realizuje instrukce sw?
 • Kolik taktů trvá než je známa adresa větvení a jak se zjišťuje? (instrukce beq a bne)
 • Sledujte vykonani programu v simulatoru MipsPipeXL. Ten najdete v /opt/mipsit/bin/MipsPipeXL.exe. Je potreba vybrat program pro otevreni souboru “wine”. Wine se nachazi v /opt/wine-2.3/bin/wine

Lineární kód pro sledování postupu instrukcí pipeline

Adresář s Makefile naleznete na cestě

/opt/apo/pipe-test

Testovací příklad

#define zero	$0
#define AT	$1
#define v0 	$2
#define v1	$3
#define a0	$4
#define a1	$5
#define a2	$6
#define	a3	$7

#define t0	$8
#define t1	$9
#define t2	$10
#define t3	$11
#define t4	$12
#define t5	$13
#define t6	$14
#define t7	$15
#define t8	$24
#define t9	$25
#define k0	$26
#define k1	$27

#define s0	$16
#define s1	$17
#define s2	$18
#define s3	$19
#define s4	$20
#define s5	$21
#define s6	$22
#define s7	$23

#define gp	$28
#define sp	$29
#define fp	$30
#define ra	$31

.globl start
.globl _start
.set noat
.ent start
.set noreorder

start:
_start:
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 addi t0,$0,0
 addi t1,$0,0
 addi t2,$0,0
 addi t3,$0,0
 addi t4,$0,0
 addi t5,$0,0
 addi t6,$0,0
 addi t7,$0,0
 addi t8,$0,0
 addi s1,$0,0x1111
 addi s2,$0,0x2222
 addi s3,$0,0x3333
 addi s4,$0,0x4444
 addi s5,$0,0x5555
 nop
 nop
 nop
_test:
 addi t0,s1,0   // registr t0 bude za čtyři takty nastaven na 0x1111
 // registr s1 změní hodnotu na 0x1133, ale v MipsPipeS tato
 // změna trvá ještě tři hodinové takty, následující dvě instrukce
 // vidí předchozí hodnotu registru
 addi s1,s1,0x22
 add t1,$0,s1  // t1 se nastaví na starou hodnotu 0x1111
 add t2,$0,s1  // t2 bude bez přeposílání také ještě nastaveno na 0x1111
 add t3,$0,s1  // zápis s1 do registru proběhl, t3 bude nastaveno na 0x1133
 beq $0,$0,skip
 // Jedna instrukce za skokem má být provedena - architekturou definovaný
 // delay slot
 add t5,$0,s1  // Provede se a měla se provést
 add t6,$0,s1  // V MipsPipeS se provede, ale neměla by se provést
 add t7,$0,s1  // t7 se také nastaví na 0x1133
 add t8,$0,s1  // tato instrukce již provedena nebude, pc bylo nastavené na skip
skip:
 nop
.end start

courses/b35apo/tutorials/05/start.txt · Last modified: 2018/03/27 10:53 by stepami9