Warning
This page is located in archive.

12. Aplikace I.

# Import modulu
import numpy as np # modul pro praci s vektory/maticemi
import pandas as pd # modul na analyzu dat
import matplotlib.pyplot as plt # modul pro kresleni grafu
 
# magicky vyraz pro vykreslovani dat
%matplotlib inline

NumPy

Numpy logo

 • Knihovna Numpy umožňuje praktické, rychlé a pohodlné řešení matematických úloh
 • Domovská stránka projektu: https://numpy.org/
 • Vhodné zejméma v případě technických výpočtů (zpracování signálů, ale nejen to)
 • Podstatou Numpy je datový typ ndarray (1D a více rozměrná pole prvků stejného typu a stejné dimenzionality v každém směru)
 • Práce s tímto polem je v mnohém velmi odlišná od práce s datovým typem seznam v Pythonu

1D

pole = np.array([1,2,3],dtype=float)
 
print(pole)
print(type(pole))
print('dimenze pole', pole.ndim)
print('tvar pole', pole.shape)
pole.dtype

2D

pole = np.arange(0,10)
matice = pole.reshape(2,5) # pretvaruje 1D pole na 2D pole s 2 radky a 5 sl.
print(matice)
print(matice.transpose()) # transponuje matici, pripadne matice.T

 • Narování pole do 1D: ravel() (vraci odkaz) a flatten() (vraci kopii)

matice2 = matice.copy()
print('Originalni matice:\n', matice2,'\n')
 
pole2 = matice2.flatten() # prevod z matice na vektor
pole2[0] = 10 # uprava prvniho prvku
print('Flatten\nVektor: ',pole2,'\n')
print('Originalni matice:\n', matice2,'\n')
 
pole3 = matice2.ravel()
pole3[0] = 10
print('Ravel\nVektor: ',pole3,'\n')
print('Originalni matice:\n', matice2,'\n')

Indexování

print(matice2[0,0])
print(matice2[0][0])
print(matice2[matice2>5])

Matematické operace

vektor1 = np.array([1,2,3,4])
vektor2 = vektor1.copy() + 2
print(vektor1, vektor2,'\n')
 
# scitani prvek po prvku
print(vektor1+vektor2,'\n')
 
# nasobeni prvek po prvku
print(vektor1*vektor2)
print(np.multiply(vektor1,vektor2),'\n') 
 
print(vektor1@vektor2) # skalarni soucin v pripade dvou vektoru, maticove nasobeni v pripade matic
print(np.dot(vektor1,vektor2)) # skalarni soucin / dot product
print(np.matmul(vektor1,vektor2),'\n') # maticove nasobeni / skalarni soucin
 
print(np.outer(vektor1,vektor2),'\n') # vektorovy soucin / outer product
 
mat = vektor1.reshape(2,2)
print('determinant matice: ', np.linalg.det(mat),'\n') # vsimnete si vysledku (problem s presnosti, vysledek by mel byt -2)
 
print('inversni matice')
inv_m = np.linalg.inv(mat)
print(inv_m,'\n')
 
# problem s presnosti
print(mat@inv_m)
print(np.dot(mat,inv_m)) # skalarni soucin / dot product

Matplotlib a pandas

Matplotlib logo

pandas logo

Načítání dat (csv)

df = pd.read_csv('nfl_2013.csv') # https://gist.github.com/craigmbooth/5a9be04fe72d77fa3cff
 
# mozno specifikovat jaky datovy typ je v kazdem sloupci
#df = pd.read_csv('nfl_2013.csv', dtype={'cislo': int, 'pozice':str, 'jmeno':str, 'vyska_inch':float, 'vaha_lbs':float, 'team':str})
 
df.head() # .head ukaze prvnich N prvku, kde vychozi hodnota N=5
#df.tail() # jako .head, ale ukazuje poslednich N prvku

Dopočet dat

df['vyska_cm'] = df['vyska_inch'] * 2.54
df['vaha_kg'] = df['vaha_lbs'] * 0.4536
 
df['vek'] = (pd.to_datetime('1/1/2013') - pd.to_datetime(df['datum_narozeni'])).astype('<m8[Y]').astype(int) # https://numpy.org/doc/stable/reference/arrays.datetime.html#datetime-units
df.head(10)

Informace o daném dataframu

print(df.columns,'\n') # vypis velicin
print(df.index,'\n') # vypis poctu prvku
print(df.dtypes,'\n') # vypis datovych typu pro jednotlive sloupce

df.info() # podobne jako drive uvedene metody

df.describe()

#import qgrid
 
#widget = qgrid.show_grid(df, show_toolbar=True)
#widget

Vykreslovani dat

osa_x = 'vaha_kg'
osa_y = 'vyska_cm'
 
_= df.plot.scatter(
  x=osa_x, 
  y=osa_y, 
  alpha=0.1,
  #c='b', 
  title='Korelace: {0:.3f}'.format(df[osa_x].corr(df[osa_y]))
)

Korelace

corr = df.corr()
corr.style.background_gradient() #cmap='coolwarm_r'

Vykresleni pomoci Matplotlibu

osa_x = 'vaha_kg'
osa_y = 'vyska_cm'
 
#plt.scatter(x=osa_x,y=osa_y,data=df, alpha=0.1)
#plt.title('Korelace: {0:.3f}'.format(df[osa_x].corr(df[osa_y])))
#plt.show()
 
# dopocet trendu (pomoci polynomu N-teho radu)
deg = 2 # polynom druheho radu
pfit = np.polynomial.polynomial.polyfit(df[osa_x], df[osa_y], deg)
y_fitted = np.polynomial.polynomial.polyval(df[osa_x],pfit)
 
fig, ax = plt.subplots()
ax.scatter(x=osa_x,y=osa_y,data=df, alpha=0.1, color='teal')
ax.plot(df[osa_x],y_fitted,'.', alpha=0.1,color='black') # hodnoty polynomu ziskaneho fitovanim polynomu 2 radu do bodu
ax.set_xlabel(osa_x)
ax.set_ylabel(osa_y)
ax.set_title('Korelace: {0:.3f}'.format(df[osa_x].corr(df[osa_y])))
plt.show()

Histogram

# https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.hist.html
_ = df.hist(layout=(1,6), figsize=(20,3), density=False)

# https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.loc.html
#df.loc[df['pozice']=='C']['vyska_cm'].plot.hist(subplots=False, alpha=0.4)
df.loc[df['vek']>25]['vyska_cm'].plot.hist(subplots=False)

_ = df.groupby(by='pozice')['vyska_cm'].plot.hist(subplots=False, alpha=0.4)

# Histogramy podle pozici
 
fig, ax = plt.subplots(5, 5, figsize=(20, 10))
for id, pozice in enumerate(pd.unique(df['pozice'])):
#for r in range(5):
#   for c in range(5):
  c = id%5
  r = id//5
  _, bins, _ = ax[r, c].hist(df.groupby(by='pozice').get_group(pozice)['vyska_cm'], density=False, bins=10)
  #_, bins, _ = ax[r, c].hist(df.groupby(by='pozice').get_group(pozice)['vek'])
  #ax[r, c].set_xticks(bins)
  ax[r, c].set_title(pozice)
 
plt.subplots_adjust(hspace=.5, wspace=.5)
plt.show()
 

osa_x = 'vaha_kg'
osa_y = 'vyska_cm'
podminka = df['vek']<=25
#podminka = df['pozice']=='RB'
#podminka = df['team']=='ATL'
 
fig, axs = plt.subplots(1,2)
axs[0].hist2d(df.loc[podminka][osa_x], df.loc[podminka][osa_y], bins=20)
axs[1].hist2d(df.loc[~podminka][osa_x], df.loc[~podminka][osa_y], bins=20)
axs[0].set(xlim=(min(df[osa_x]),max(df[osa_x])))
axs[1].set(xlim=(min(df[osa_x]),max(df[osa_x])))
axs[0].set(ylim=(min(df[osa_y]),max(df[osa_y])))
axs[1].set(ylim=(min(df[osa_y]),max(df[osa_y])))
plt.show()

Box plot

_ = df.boxplot(column='vek', by='pozice', figsize=(20,10), grid=False)
#_ = df.boxplot(column='vyska_cm', by='team', figsize=(20,10), grid=False)

Převod do numpy

np_table = df.to_numpy() # prevod do numpy matice
print(type(np_table))
print(np_table.shape)

Rozpoznávání ručně psaných čísel

Příklad je postavený na jednom z ukázkových příkladů dostupných na webu.

scikit-learn

scikit-learn logo

 • Knihovna zaměřená na strojové učení
  • Dá se částečně použít i na neuronové sítě, avšak pouze do malé míry
  • Frameworky zaměřené na návrh neuronových sítí: Tensorflow, PyTorch, aj.

from sklearn import datasets, svm, metrics
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split

digits = datasets.load_digits() # nacteni interniho datasetu
# dataset obsahuje cernobile snimky o velikosti 8x8 pixelu
 
# Vykresleni 4 snimku
_, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=4, figsize=(10, 3))
for ax, image, label in zip(axes, digits.images, digits.target):
  ax.set_axis_off()
  ax.imshow(image, cmap=plt.cm.gray_r, interpolation="nearest")
  ax.set_title("Label: %i" % label)

# dataset obsahuje vice klicu - hlavni jsou images a target
print(digits.keys())

Klasifikace

Rozpoznávání čísel (rostlin, zvířat, lidí, věcí, apod.), patří pod tzv. klasifikaci. Cílem je predikovat co za číslo je na daném vstupním obrázku (rozložení pravděpodobnosti).

Pro správný trénink se z pravidla rozdělí dataset na trénovací a testovací množinu. Cílem je navrhnout takový algoritmus/model, který bude dobře fungovat nejen na známe trénovací množině, ale také na neznáme testovací množině.

SVM

# převod snímků na vektory hodnot
n_samples = len(digits.images)
data = digits.images.reshape((n_samples, -1))
 
# Tvorba klasifikátoru
 
# https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.svm.SVC.html?highlight=svc#sklearn.svm.SVC
clf = svm.SVC()
 
'''
# Uprava vstupnich parametru
clf = svm.SVC(
  C=0.5,
  kernel='poly',
  gamma=0.005,
  verbose=False,
  max_iter=1
)
'''
 
# Rozdeleni dat - dle poctu delime na 50/50, pripadne casteji na 70/30 nebo 80/20
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
  data, digits.target, test_size=0.5, shuffle=False
)
 
# Trenink (s vyuzitim vychozich hodnot pro vstupni parametry)
clf.fit(X_train, y_train)
 
# Predikce na testovacich datech
predicted = clf.predict(X_test)
 
# Hodnoceni uspesnosti predikce na trenovacich a testovacich datech
print("Training set score: %f" % clf.score(X_train, y_train))
print("Test set score: %f" % clf.score(X_test, y_test))

Vizualizace vysledku

_, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=4, figsize=(10, 3))
for ax, image, prediction in zip(axes, X_test, predicted):
  ax.set_axis_off()
  image = image.reshape(8, 8)
  ax.imshow(image, cmap=plt.cm.gray_r, interpolation="nearest")
  ax.set_title(f"Predikce: {prediction}")

Hodnocení navrženého klasifikátoru pomocí metrik

print(
  f"Classification report for classifier {clf}:\n"
  f"{metrics.classification_report(y_test, predicted)}\n"
)

Výpočet tzv. confusion matrix (neboli matice záměn)

disp = metrics.ConfusionMatrixDisplay.from_predictions(y_test, predicted)
disp.figure_.suptitle("Confusion Matrix")
print(f"Confusion matrix:\n{disp.confusion_matrix}")
 
plt.show()

NN

Interaktivní úvod do neuronových sítí dostupný na http://playground.tensorflow.org/, případně na http://www.r2d3.us.

import warnings
from sklearn.exceptions import ConvergenceWarning
 
# https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neural_network.MLPClassifier.html
mlp = MLPClassifier()
 
'''
mlp = MLPClassifier(
  random_state=1, 
  max_iter=200, 
  activation='relu', 
  solver='adam', 
  batch_size=16, 
  alpha=0.5, 
  learning_rate_init=0.0001,
  learning_rate='adaptive', 
  hidden_layer_sizes=(10,)
)
'''
 
 
with warnings.catch_warnings():
  warnings.filterwarnings("ignore", category=ConvergenceWarning, module="sklearn")
  mlp.fit(X_train, y_train)
 
print("Training set score: %f" % mlp.score(X_train, y_train))
print("Test set score: %f" % mlp.score(X_test, y_test))

# Vykresleni (deseti) koeficientu navrzene site
fig, axes = plt.subplots(2, 5)
# use global min / max to ensure all weights are shown on the same scale
vmin, vmax = mlp.coefs_[0].min(), mlp.coefs_[0].max()
for coef, ax in zip(mlp.coefs_[0].T, axes.ravel()):
  ax.matshow(coef.reshape(8, 8), cmap=plt.cm.gray, vmin=0.5 * vmin, vmax=0.5 * vmax)
  ax.set_xticks(())
  ax.set_yticks(())

MNIST_784

# Nacteni dat z https://www.openml.org/d/554
#X, y = datasets.fetch_openml("mnist_784", version=1, return_X_y=True, as_frame=False)
#np.savez_compressed('mnist_784', X=X, y=y) # ulozeni datasetu jako npz
#X = X / 255.0
 
# Nacteni lokalne ulozeneho npz datasetu
data_mnist = np.load('mnist_784.npz',allow_pickle=True)
X_all = data_mnist['X']
X = X_all[:5000] / 255.0
y_all = data_mnist['y']
y = y_all[:5000]

_, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=4, figsize=(10, 3))
for ax, image, label in zip(axes, X, y):
  ax.set_axis_off()
  ax.imshow(image.reshape(28,28), cmap=plt.cm.gray_r, interpolation="nearest")
  ax.set_title("Label: %s" % label)

# vytvoreni klasifikatoru
clf = svm.SVC()
 
'''
# Uprava vstupnich parametru
clf = svm.SVC(
  C=0.5,
  kernel='poly',
  gamma=0.005,
  verbose=False,
  max_iter=1
)
'''
 
# Rozdeleni na trenovaci a testovaci sadu
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
  X, y, test_size=0.5, shuffle=True
)
 
# Trenink
clf.fit(X_train, y_train)
 
# Predikce
predicted = clf.predict(X_test)
 
# Hodnoceni uspesnosti predikce na trenovacich a testovacich datech
print("Training set score: %f" % clf.score(X_train, y_train))
print("Test set score: %f" % clf.score(X_test, y_test))

import warnings
from sklearn.exceptions import ConvergenceWarning
 
'''
mlp = MLPClassifier(
  hidden_layer_sizes=(40,),
  max_iter=100,
  alpha=1e-4,
  solver="sgd",
  verbose=10,
  random_state=1,
  learning_rate_init=0.02,
)
'''
 
'''
mlp = MLPClassifier(
  random_state=1, 
  max_iter=100, 
  activation='relu', 
  solver='adam', 
  batch_size=128, 
  alpha=1, 
  learning_rate_init=0.003,
  learning_rate='adaptive', 
  hidden_layer_sizes=(10,)
)
'''
 
mlp = MLPClassifier(
  random_state=1, 
  max_iter=100, 
  activation='tanh', 
  solver='adam', 
  #batch_size=128, 
  alpha=1e-4, 
  learning_rate_init=0.02,
  learning_rate='adaptive', 
  hidden_layer_sizes=(40,)
)
 
with warnings.catch_warnings():
  warnings.filterwarnings("ignore", category=ConvergenceWarning, module="sklearn")
  mlp.fit(X_train, y_train)
 
print("Training set score: %f" % mlp.score(X_train, y_train))
print("Test set score: %f" % mlp.score(X_test, y_test))

fig, axes = plt.subplots(2, 5)
# use global min / max to ensure all weights are shown on the same scale
vmin, vmax = mlp.coefs_[0].min(), mlp.coefs_[0].max()
for coef, ax in zip(mlp.coefs_[0].T, axes.ravel()):
  ax.matshow(coef.reshape(28, 28), cmap=plt.cm.gray, vmin=0.5 * vmin, vmax=0.5 * vmax)
  ax.set_xticks(())
  ax.set_yticks(())

# predikce na testovacim setu
predicted = mlp.predict(X_test)
 
# nalezeni 10 chybnych klasifikaci
id_wrong = []
for id, pred_num in enumerate(predicted.tolist()):
 
  if y_test[id] != pred_num:
    id_wrong.append(id)
 
  if len(id_wrong) == 10:
    break
 
print(id_wrong)

# Predikce prvnich 10 cisel
pred_list = predicted.tolist()
print('Target: ',y_test[id_wrong])
print('Predicted: ',predicted[id_wrong])

_, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=10, figsize=(50, 5))
for ax, image, prediction, actual in zip(axes, X_test[id_wrong], predicted[id_wrong], y_test[id_wrong]):
  image = image.reshape(28, 28)
  ax.imshow(image, cmap=plt.cm.gray_r, interpolation="nearest")
  ax.set_title(f"Prediction: {prediction}, actual:{actual}")

print(
  f"Classification report for classifier {clf}:\n"
  f"{metrics.classification_report(y_test, predicted)}\n"
)

disp = metrics.ConfusionMatrixDisplay.from_predictions(y_test, predicted)
disp.figure_.suptitle("Confusion Matrix")
 
plt.show()

courses/bab37zpr/tutorials/lab12.txt · Last modified: 2022/12/01 14:05 by zizieada