Warning
This page is located in archive.

Testové otázky

Test v semestru: 24.listopadu, cca 20-30 minut v systému BRUTE. V testu bude 10 otázek z následujícího seznamu. Z testu lze získat až 10 bodů, minimální počet je 0.
Pokud se testu z nějakého důvodu nemůžete zúčastnit, můžete využít opravný termín. Opravný termín nelze využít ke zlepšení bodového výsledku.
 • Co je to proměnná?
 • Co je to dynamické typování?
 • Vyjmenujte datové typy, které znáte.
 • Lze zjistit v Pythonu datový typ proměnné? Pokud ano, jak?
 • Jak lze v Pythonu rozdělit datové typy?
 • Co je to neměnný datový typ? Uveďte příklad.
 • Co je to explicitní přetypování? Uveďte příklad.
 • Čím se řídí pořadí vyhodnocování výrazů?
 • Uvěďte příklad celočíselného dělení.
 • Uveďte příklad výpočtu zbytku po celočíselném dělení.
 • Uveďtě příklad výpočtu mocniny.
 • Jaký je rozdíl mezi operátory = a ==?
 • Jak lze v Pythonu zajistit čtení celého čísla do proměnné a ze standardního vstupu?
 • Jak lze v Pythonu zajistit výpis třech celých čísel a, b a c oddělených středníkem na standardní výtup?
 • Jaký je tvar cyklu typu while?
 • Jaký je tvar cyklu typu for?
 • K čemu slouží funkce range?
 • K čemu slouží příkaz continue?
 • K čemu slouží příkaz break?
 • Jak vypadá v Pythonu definice funkce?
 • Co je to blok? Jak je v Pythonu řešen?
 • Co je to návratová hodnota funkce?
 • Jak lze z funkce získat více návratových hodnot? Uveďte příklad.
 • Co je to rekurze?
 • Jaká je podmínka správné funkce rekurzivní funkce?
 • Co je to defaultní hodnota parametru funkce? Uveďte příklad.
 • Jaký je rozdíl mezi lokální a globální proměnnou?
 • Co je to zastínění globální proměnné?
 • Jak lze potlačit ve funkci zastínění globální proměnné?
 • Charakterizujte datový typ seznam.
 • Jakých datových typů mohou být prvky seznamu?
 • Jak lze spojit dva seznamy?
 • Jak lze k seznamu připojit další prvek?
 • Co je to řez pole / seznamu?
 • Jak vytvořit dvoudimenzionální seznam?
 • Popište metodu vyhledávání půlením intervalu.
 • Popište funkci algoritmu bubble sort.
 • Popište funkci algoritmu insert sort.
 • Popište funkci algoritmu select sort.
 • Co je to výjimka? Jak ji lze v Pytnonu ošetřit?
 • Jak lze zachytit chybovou zprávu spojenou s výjimkou?
 • Je možné ošetřit všechny výjimky najednou? Uveďte příklad.
 • Co je to objekt?
 • Co je to třída?
 • Jaká je souvislost mezi objektem a třídou?
 • Co je to atribut objektu?
 • Jak vypadá definice třídy?
 • Co je to konstruktor?
 • Co je to abstraktní datový typ?
 • Uveďte příklad abstraktního datového typu a jeho metod.
 • Charakterizujte abstraktní datový typ zásobník
 • Charakterizujte abstraktní datový typ fronta
 • Charakterizujte spojový seznam
courses/bab37zpr/tests.txt · Last modified: 2023/11/19 19:19 by viteks