Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
hw - povinné 25 -
hw - volitelné 20 -
hw - bonusové 10+ -
Test v semestru 5 0
Minimální počet bodů pro zápočet lze získat až 60+ bodů 35
Písemný zkouškový test 20 10
Implementační zkouška 20 10
Součet 100+ 50 1)

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 35 zárovenň je nutné odevzdat všechny domácí úkoly (povinné části), které musejí projít testy odevzdávacího systému.

V případě hodnocení zkoušky F a zisku alespoň 13 bodů z jedné části je opravný termín pouze z druhé části. V takovém případě není nutné explicitně žádat o opravnou zkoušku pouze z jedné části. Studenstvo může projevit zájem opakovat obě části a to dostatečně dopředu přednášejícímu z fakultního e-mailu.
1)
50 bodů odpovídá hodnocení E - dostatečně.
courses/b0b36prp/classification/start.txt · Last modified: 2023/09/08 11:49 by faiglj