Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

13. Aplikace III

Signál v časové a frekvenční oblasti

Úloha 1. - generace harmonického signálu a výpočet spektra

Vygenerujte signál $\cos(2\pi ft)$ a spočítejte a zobrazte jeho spektrum

 

Spontánní otoakustické emise (SOAE)

Akustické signály evokované ve vnitřním uchu bez specifické vnější akustické stimulace. To znamená, že tyto signály je možné nahrát mikrofonem vloženým do zvukovodu, aniž bychom ucho budili nějakým konkrétním signálem.

Podle jedné recenzované studie jsou SOAE přítomny u zhruba 70% normálně slyšících lidí. Kromě lidí jsou přítomny také u řady dalších obratlovců. Jejich frekvence je stabilní. Stejné hodnoty bychom nahráli u daného subjektu při opakovaném měření po jistém čase. Ale u malých dětí bývá největší výskyt emisí zhruba nad 3 kHz, kdežto u dospělých je to na frekvencích přibližně nad 1 kHz. Z toho lze usoudit, že se jejich frekvence s věkem může měnit.

Úloha 2. - V adresáři SOAE jsou wav soubory se signály nahranými sondou vloženou do zvukovodu. Signály obsahují SOAE. Vykreslete spektrum těchto signálů. Použijte funkci rfft(), která počitá pouze spektrum pro kladné frekvence. Použijte průměrovnání ve frekvenci pro potlačení šumu a zvýraznění emisí.

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.io.wavfile import read
 
 
def rfft(x):
  """calculates half of signal spectrum (assumed that signal is real)"""
  if x.ndim==1: # check whether x is 1D
    N = int(np.ceil(len(x)/2)) # half of the spectrum
    xc = np.fft.fft(x)
    X = 2*xc[0:N]/len(x) # take first half of the spectrum and normalize
  else:
    print('Input must be a 1D array')
    X = None
  return X
 
fs, signal = read('SOAE/s015_soae_prave.wav')

Interakce SOAE s rozmítaným sinem (swept-sine)

import scipy.io
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal
 
Sxx = 0
for i in range(21):
  filename = 's037/LSWrec_s037_221020_140227_F2b_1000_F2e_4000_L1_35_L2_50F2F1_120_Left_{:02d}.mat'.format(i+1)
 
  mat = scipy.io.loadmat(filename)
 
  fs = int(mat['fs']) # sampling frequency
  rec_signal = mat['recordedSignal'] # recorded signal by the probe microphone (contains emission)
 
  fx, tx, Sx = signal.spectrogram(rec_signal[:,0],fs,('kaiser',40),2499,600)
  Sxx += Sx
 
 
plt.pcolormesh(tx, fx, 20*np.log10(Sxx), shading='gouraud')
plt.xlabel('Time [sec]')
plt.ylabel('Frequency [Hz]')
plt.ylim((0,4e3))
plt.clim((-240,-200))
 
 
plt.show()

EEG signal

# eeg signal
# nacte signal z wav souboru, provede podvzorkovani (je to zejmena low frequency signal)
# zobrazi casovy prubeh a spektrogram
 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.io.wavfile import read
 
# load wav file
 
file = 'EEG_Alpha_SampleData/TimBrain_VisualCortex_BYB_Recording.wav'
fs, data = read(file)
 
plt.figure('eeg',figsize=(10,10))
plt.plot(data)
 
# resample 
length_data=np.shape(data)
length_new=length_data[0]*0.05
ld_int=int(length_new)
from scipy import signal
data_new=signal.resample(data,ld_int)
 
plt.figure('Spectrogram',figsize=(10,10))
d, f, t, im = plt.specgram(data_new, NFFT= 256, Fs=500, noverlap=250)
plt.ylim(0,90)
plt.colorbar(label= "Power/Frequency")
plt.ylabel('Frequency [Hz]')
plt.xlabel('Time [s]')
plt.show()

import csv
import pandas as pd
 
# ulozi vektor frekvenci do csv souboru
matrixf=np.array(f).T
np.savetxt('Frequencies.csv', matrixf)
df = pd.read_csv("Frequencies.csv", header=None, index_col=None)
df.columns = ["Frequencies"]
df.to_csv("Frequencies.csv", index=False)
 
# Pro vyber dat (frekvenci) se vytvori vektor s pozicemi (pro 7 Hz az 12 Hz).     
 
position_vector=[]
length_f=np.shape(f)
l_row_f=length_f[0]
for i in range(0, l_row_f):
  if f[i]>=7 and f[i]<=12:
    position_vector.append(i)
 
# spocita prumer hodnot spektra pro frekvence mezi 7 a 12 Hz
 
length_d=np.shape(d)
l_col_d=length_d[1]
AlphaRange=[]
for i in range(0,l_col_d):
  AlphaRange.append(np.mean(d[position_vector[0]:max(position_vector)+1,i]))
 
 
# data se pak vyhladi pomoci funkce:  
def smoothTriangle(data, degree):
  triangle=np.concatenate((np.arange(degree + 1), np.arange(degree)[::-1])) # up then down
  smoothed=[]
 
  for i in range(degree, len(data) - degree * 2):
    point=data[i:i + len(triangle)] * triangle
    smoothed.append(np.sum(point)/np.sum(triangle))
  # Handle boundaries
  smoothed=[smoothed[0]]*int(degree + degree/2) + smoothed
  while len(smoothed) < len(data):
    smoothed.append(smoothed[-1])
  return smoothed  
 
 
# vykresleni dat
plt.figure('AlphaRange',figsize=(10,10))
y=smoothTriangle(AlphaRange, 100)
plt.plot(t, y)
plt.xlabel('Time [s]',fontsize=12)
plt.xlim(0,max(t))
plt.show()

courses/bab37zpr/tutorials/lab13.txt · Last modified: 2022/12/11 10:18 by vencovac