Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

9. Abstraktní datový typ, zásobník, fronta

Zásobník

LIFO - Last In First Out

Obrázek převzat z https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lifo_stack.svg

class Zasobnik:
  def __init__(self,data=[]):
    self.data = data
 
  def push(self,item):
    self.data += [item]
 
  def pop(self):
    if self.data: # true pokud self.data != [], alternativa len(self.data)
      return self.data.pop(-1)
    else: # pokud self.data == []
      return None
 
  def is_empty(self): # zjisti, jestli je zasobnik prazdny
    return self.data == [] # alternativa return len(self.data)
 

s = Zasobnik()
 
N = 4
for i in range(N):
  print("zapisuji do zasobniku cislo: {}".format(i))
  s.push(i) #
 
for i in range(N+1):
  print("vycitam ze zasobniku cislo: {}".format(s.pop()))

Úloha 1 - Dekódujte zprávu ze standardního vstupu pomocí zásobníku:

* Písmeno znamená *push* znaku (toho písmena) do zásobníku
* Hvězdička znamená *pop* znaku ze zásobníku na výstup
* Pokud je znak malé písmeno, před vložením do zásobníku jej převeďte na velké písmeno
* Jiné znaky se ignorují

 • Dekódujte vstup TE*A*QYS***SEU****ni*O**

zprava = 'TE*A*QYS***SEU****ni*O**'
 
s = Zasobnik()
 
# <vas kod>

Úloha 2 - Napište program, který s využitím zásobníku zkontroluje zda výraz obsahuje párové závorky ().

s = Zasobnik()
 
vyraz = 'asdfdasfdsa)()'
 
# <vas kod>

Úloha 3 - Převod čísla do zvolené číselné soustavy

Pomocí zásobníku realizujte funkci, která převede dekadické číslo do zvolené číselné soustavy

# <vas kod>

Úloha 4 - Napište program, který bude fungovat jako prefixový kalkulátor

 • Ze škol známá infixová notace je například: (4 - 1) x 5
 • V přednáškách máte příklad na postfixovou notaci
 • Prefixovou notací bychom stejný příklad zapsali jako: x - 4 1 5
 • Nejrpve se počítá 4 - 1 a výsledek se zapíše místo trojice znaků - 4 1, čímž dostaneme: x 3 5
 • Nakonec se spočítá 3 x 5 a výsledek je 15
 • K implementaci je možné využít zásobník a postupně procházet sekvenci argumentů od zadu
 • Pokud argument je číslo, vkládáme jej do zásobníku
 • Pokud argument je operátor, vyjmeme dvě naposled vložená čísla ze zásobníku a provedeme matematickou operaci, jejíž výsledek vložíme do zásobníku
 • Po projití všech argumentů zbyde v zásobníku výsledek

# <vas kod>

Fronta

FIFO - First In First Out

Obrázek převzat z https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Data_Queue.svg

class Fronta:
  def __init__(self,data=[]):
    self.data = data
 
  def enque(self,item):
    self.data += [item]
 
  def deque(self):
    if self.data: # true pokud self.data != [], alternativa len(self.data)
      return self.data.pop(0)
    else: # pokud self.data == []
      return None
 
  def is_empty(self): # zjisti, jestli je zasobnik prazdny
    return self.data == [] # alternativa return len(self.data)
 

s = Fronta()
 
N = 4
for i in range(N):
  print("zapisuji do fronty cislo: {}".format(i))
  s.enque(i) #
 
for i in range(N+1):
  print("vycitam z fronty cislo: {}".format(s.deque()))

Úlohy ve zbytku cvičení nebo na doma

Úloha 5 - Rozšiřte program z úlohy 2 tak, aby fungoval také pro další párové závorky (),{},[]

 

courses/bab37zpr/tutorials/lab09.txt · Last modified: 2022/11/14 11:15 by vencovac