Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

8. Objekty

Objektově orientované programování

 • Termíny třída a datový typ označují v jazyku Python stejný pojem
 • V jazyku Python je každá hodnota objekt
 • Na cvičeních jsme se již setkali s řadou tříd, např. int nebo str
 • Termín objekt nebo instance je používán pro označení instance určité třídy: 5 je objekt typu int
 • Můžeme vytvářet vlastní třídy - vhodné pokud máme v programu objekty s podobným chováním (například bod v 2D prostoru, který můžeme charakterizovat jeho souřadnicemi a vzdáleností od počátku).
 • Definice vlastní třídy se provádí pomocí klíčového slova class

class Nazev_tridy:

class Pes:
 
  def zastekej(self):
 
    print('Haf!')

Maxipes = Pes()
Maxipes.zastekej()

Metoda __init__

 • Jedná se o tzv. inicializační metodu (konstruktor).
 • Tato metoda se volá automaticky při vytvoření objektu!
 • Podobných speciálních metod je v Pythonu více. Poznáte je tak, že obsahují dvě podtržítka, jméno metody a dvě podtržítka (viz. metoda __str__ pro převod objektu na textový řetězec)

class Pes:
 
  def __init__(self, jmeno=False, vek=False):
    self.jmeno = jmeno
    self.vek = vek
 
  def zastekej(self):
 
    if self.jmeno:
      print('{}: Haf!'.format(self.jmeno))
    else:
      print('Haf!')

Maxipes = Pes(jmeno='Maxipes')
Maxipes.zastekej()

Metody objektu na sobě můžou záviset

class Pes:
 
  def __init__(self, jmeno=False, vek=False):
    self.jmeno = jmeno
    self.vek = vek
    self.trenink = False
 
  def zastekej(self):
 
    if self.trenink:
      if self.jmeno:
        print('{}: Haf!'.format(self.jmeno))
      else:
        print('Haf!')
    else:
      if self.jmeno:
        print('{} neumí štěkat na povel.'.format(self.jmeno))
      else:
        print('Neumím štěkat na povel!')
 
  def trenuj(self):
 
    if self.trenink:
      if self.jmeno:
        print('{} už je vytrénovaný!'.format(self.jmeno))
      else:
        print('Pes už je trénovaný!')
    else:
      self.trenink = True

Alik = Pes()
Alik.zastekej()

Alik.trenuj()
Alik.zastekej()

Přístup k atributě objektu

Alik.trenink = True
Alik.zastekej()

Alik.jmeno = 'Alik' # přímý přístup k atributě
Alik.zastekej()

Úloha 1. - Trojúhelnik

Napište objekt trojuhelnik, který bude obsahovat metody obvod, obsah, pravouhly. Objekt přijímá parametry buď dvou či tří stran. V případě, že uživatel zadá pouze dvě strany počítáme s tím, že se jedná o trojúhelník pravoúhlý jehož přeponu je potřeba dopočítat.

Metody obvod a obsah vrací vypočítaný obvod a obsah trojúhelníku. Metoda pravouhly vrací True v případě, že je trojúhelník pravoúhlý, jinak False.

class trojuhelnik:
 
  def __init__(self):
 
  def obvod(self):
 
  <vas_kod>

a = trojuhelnik(3,4)
print(a.obvod())
print(a.obsah())
print(a.pravouhly())

Dědění (inheritance)

Odvození nové třídy ze třídy stávající. Odvozená třída přebírá metody třídy stávající.

class Ovcak(Pes): # přímé/jednoduché dědění
 
  def __init__(self, jmeno=False, vek=False):
 
    super().__init__(jmeno, vek) # příkaz super označuje, že chceme použít metodu z objektu Pes
 
  def sedni(self):
 
    if self.jmeno:
      print('{} si sednul.'.format(self.jmeno))
    else:
      print('Pes si sednul.')

Hafan = Ovcak(jmeno='Hafan')
Hafan.zastekej()
Hafan.sedni()

Úloha 2. - Kružnice vepsaná, opsaná

Napište objekt kruznice_vepsana (případně kruznice_opsana), tak, aby tento objekt dědil parametry objektu trojuhelnik. Nově vytvořený objekt by měl obsahovat metodu na výpočet poloměru kružnice vepsané/opsané.

<vas_kod>

kruznice_v = kruznice_vepsana(5,5,5)
kruznice_v.polomer()

kruznice_o = kruznice_opsana(5,5,5)
kruznice_o.polomer()

Úlohy na doma

 • Připravte se na test!
 • Začněte přemýšlet nad tématy semestrálni práce, pokud jste již nějaké téma zvolili, nahlašte tuto informaci cvičícímu.
courses/bab37zpr/tutorials/lab08.txt · Last modified: 2022/11/04 08:37 by zizieada