Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

10. Stromové struktury

Strom

 • Rozšíření spojového seznamu: Každý prvek může mít více potomků
 • Ustálená terminologie:
  • Kořen (root node): Základní prvek
  • Uzel (branch node): Má aspoň jednoho předka a jednoho potomka
  • List (leaf node): Mají předka, ale ne potomka

Převzato z https://towardsdatascience.com/8-useful-tree-data-structures-worth-knowing-8532c7231e8c

Binární strom

 • Každý uzel kromě listů má nejvíce dva potomky

Binární vyhledávací strom (binary search tree, BST)

 • hodnoty v levém podstromě jsou vždy menší než hodnota uzlu a hodnoty v pravém podstromě
 • hodnoty v pravém podstromě jsou vždy větší než hodnota uzlu
 • BST umožňuje efektivní vyhledávání

Algoritmus vyhledávání v BST

 • Začni v kořeni
 • Porovnej vyhledávanou hodnotu s hodnotou v uzlu, podle výsledku porovnání pokračuj dále
  • pokud se rovnají, pak ohlaš nalezení hodnoty
  • pokud je vyhledávaná hodnota menší než hodnota uzlu, pokračuj uzlem v levém podstromě
  • pokud je vyhledávaná hodnota větší než hodnota v uzlu, pokračuj dalším uzlem v pravém podstromě

Převzato z https://medium.com/@kenneth.jiang/binary-search-trees-c62d3574884f

# inspirovano: https://runestone.academy/runestone/books/published/pythonds/Trees/SearchTreeImplementation.html    
 
# trida pro strom  
class BinarySearchTree:
 
  def __init__(self):
    ''' konstruktor '''
    self.root = None
    self.size = 0
 
  def length(self):
    ''' vrati pocet uzlu ve strome'''
    return self.size
 
  def put(self,value):
    ''' metoda pro vlozeni prvku do stromu '''
    if self.root: # pokud jiz je koren
      self._put(value,self.root)
    else: # neni koren, vytvor ho
      self.root = TreeNode(value)
    self.size = self.size + 1
 
  def _put(self,value,currentNode):
    '''rekurzivni metoda pro vlozeni prvku do stromu'''
    if value < currentNode.value: # value je mensi nez hodnota daneho uzlu
      if currentNode.left != None: # jestli je levy uzel, volej _put pro nej
        self._put(value,currentNode.left)
      else:
        currentNode.left = TreeNode(value)
    elif value > currentNode.value: # value je vetsi nez hodnota daneho uzlu
      if currentNode.right != None: # jestli je pravy uzel, volej _put pro nej
        self._put(value,currentNode.right)
      else:
        currentNode.right = TreeNode(value)
    else: # pokud je value rovna hodnote daneho uzlu, nedelej nic
      pass
 
  def print_tree(self):
    '''metoda pro tisk stromu'''
    level = 1 # uroven 
    if self.root:
      self._print_tree(self.root,level) 
  {{ :courses:bab37zpr:tutorials:cv12_aplikace_scikit_learn_b221.zip | cv12}}
  def _print_tree(self,uzel,level,branch=''):
    '''rekurzivni privatni metoda pro tisk stromu'''
    if uzel != None:    
      if uzel.value:
        print(" "*(4*level)+branch+str(uzel.value))
      if uzel.left:
        self._print_tree(uzel.left,level=level+1,branch='L:')
      if uzel.right:
        self._print_tree(uzel.right,level=level+1,branch='R:')
 
  def __contains__(self, hodnota):
    pass # misto pass doplne funkci
 
 
# trida pro uzel        
class TreeNode:
  def __init__(self,value,left=None,right=None):
    "konstruktor"
    self.value = value
    self.left = left
    self.right = right

Úloha 1 - __contains__

Napište metodu __contains__ (případně doplňte pomocné metody), která vrátí True v případě, že strom obsahuje danou hodnotu, jinak False. Implementací metody bude možno používat Pythonovský operátor in.

pole=[10,21,7,11,31,6,1,-11,31,42,-12,80,25,-7,-12,9,14]
 
bst = BinarySearchTree()
 
for hodnota in pole:
  bst.put(hodnota)
 
 
100 in bst

Binární min halda (min-heap)

 • Hodnota každého uzlu je rovna nebo menší než hodnoty potomků – kořen obsahuje nejmenší hodnotu (min-halda)
 • Lze implementovat také naopak (max-halda)
 • Níže je provedena jednoduchá implementace pomocí pole

 • Vyjmutí nejmenšího prvku z haldy: Vyjmeme kořen a poté musíme haldu přeskupit a určit nový kořen
  • na místo vyjmutého prvku vložíme prvek nejvíce v pravo (největší)
  • poté postupně od kořene procházíme haldu (bubble-down postup)
   • porovnáme hodnotu uzle a jeho potomků, pokud je menší nebo roven potomkům, pak algoritmus skončí
   • jinak vybereme menšího potomka daného uzlu a prohodíme je spolu a pokračujeme od tohoto potomka
   • konec nastane pokud dojdeme k listu (uzlu bez potomka)
 • Vložení prvku Pokud máme existující bínární haldu, vložení prvku se provede takto:
  • vložíme prvek na poslední nejpravější místo v poslední úrovni
  • poté postupně od tohoto prvku procházíme haldu směrem nahoru (bottom-up postup)
   • porovnáme hodnotu vloženého prvku s jeho rodičem, pokud je větší, pak skončíme
   • pokud ne, pak je prohodíme a postup opakujeme od změněného uzlu rodiče

# Implementace haldy
#
# http://interactivepython.org/runestone/static/pythonds/Trees/BinaryHeapImplementation.html
# Jan Kybic, 2016
 
class MinHeap:
  """ binarni halda __init__ konstruktor """
  def __init__(self):
    self.heap = [] # indexujeme od nuly
 
  def bubble_up(self,i):
    """ probubla prvek i nahoru, zajisti splneni podminek haldy """
    while i>0:
      j=(i-1)//2 # index rodice
      if self.heap[i] >= self.heap[j]:
        break
      self.heap[j],self.heap[i]=self.heap[i],self.heap[j]
      i = j
 
  def insert(self,k):
    """ vloz prvek do haldy """  
    self.heap+=[k]
    self.bubble_up(len(self.heap)-1)
 
  def peek(self):
    """ vrati nejmensi prvek """
    return self.heap[0]
 
  def size(self):
    """ vrati pocet prvku v halde """
    return len(self.heap)
 
  def is_empty(self):
    """ je halda prazdna? """
    return self.size()==0 
 
  def bubble_down(self,i):
    """ probublej prvek dolu """
    n=self.size()
    while 2*i+1 < n:
      j=2*i+1 # zjisti index mensiho syna
      if j+1 < n and self.heap[j] > self.heap[j+1]:
        j+=1
      if self.heap[i]>self.heap[j]:
        self.heap[i],self.heap[j]=self.heap[j],self.heap[i]
      i=j
 
  def pop(self):
    """ odebere nejmensi prvek a uprav haldu """
    element=self.heap[0]
    self.heap[0]=self.heap[-1]
    self.heap.pop() # smaz posledni prvek
    self.bubble_down(0)
    return element
 
  def delete(self, pozice):
    pass # misto pass doplne funkci

Úloha 2 - implementace metody delete

Implementujte metodu delete do třídy MinHeap (haldy). Vstupním argumentem metody delete je index daného prvku.

pole=[10,21,7,11,31,6,1,-11,31,42,-12,80,25,-7,-12,9,14]
 
min_halda = MinHeap()
 
for hodnota in pole:
  min_halda.insert(hodnota)
 
 
print(min_halda.heap)
 
min_halda.pop()
 
print(min_halda.heap)
 
min_halda.delete(10)
 
print(min_halda.heap)
 
 
# výstup be měl vypadat následnovně:
#[-12, -11, -12, 9, 1, 10, -7, 11, 31, 42, 31, 80, 25, 7, 6, 21, 14]
#[-12, -11, -7, 9, 1, 10, 6, 11, 31, 42, 31, 80, 25, 7, 14, 21]
#[-12, -11, -7, 9, 1, 10, 6, 11, 31, 42, 21, 80, 25, 7, 14]

Úloha 3 - Konstrukce Huffmanova stromu

Huffmanův strom umožní stanovit kód podle četnosti výskytů jednotlivých symbolů ve snaze snížit bitový tok https://en.wikipedia.org/wiki/Huffman_coding

Princip je takový, že pokud víme četnost jednotlivých symbolů ve zprávě, např.

a 5 b 9 c 12 d 13 e 16 f 45

Můžeme sestavit strom pomocí kterého je možné stanovit binární kód pro jednotlivé symboly vzhledem k jejich četnosti

Převzato z https://www.geeksforgeeks.org/huffman-coding-greedy-algo-3/

Kód pro jednotlivé symboly pak je:

f 0 c 100 d 101 a 1100 b 1101 e 111

Pro řešení použijeme minimální haldu, kterou jsme si představili výše a třídu pro uzel výsledného Huffmanova stromu

# trida ktera predstavuje uzel Huffmanova stromu
class HTNode:
  def __init__(self,freq,symbol,left=None,right=None):
    "konstruktor"
    self.left = left # reference na levy uzel
    self.right = right # reference na pravy uzel
 
    self.freq = freq  # cetnost vyskytu symbolu
    self.symbol = symbol # symbol (a,b,c...)
 
    self.huff = '' # 0 - left, 1 - right (bude pouzito pro stanoveni kodu)
 
  def __gt__(self, dalsi): # specialni funkce pro operator >= na objekty
    return self.freq > dalsi.freq    
 
  def __ge__(self, dalsi): # specialni funkce pro operator > na objekty
    return self.freq >= dalsi.freq    
 
 
znaky = 'abcdef' # symboly
freq = [5,9,12,13,16,45] # cetnosti
 
freqznak = list(zip(freq,znaky)) # vytvorime pole n-tic (symbol, cetnost)
 
print(freqznak)
 
# zde implementujte reseni

Úlohy na doma

Projděte si opět všechny implementace stromů ze cvičení a také implementace z přednášky, abyste jim dobře porozumněli

courses/bab37zpr/tutorials/lab10.txt · Last modified: 2022/12/11 10:17 by vencovac