Warning
This page is located in archive.

7. úkol - Showroom

Vaším úkolem je vytvořit jednoduchou databázi (dále jen db) aut. K implementaci použijte spojový seznam. Rozhraní databáze aut má funkci na její vytvoření z předem definovaného pole, funkci na vložení automobilu do db, funkci na úpravu názvu již vloženého automobilu, funkci na úpravu značky již vloženého automobilu a funkci na změny stavu již vloženého automobilu. Pro zjednodušení není umožněno měnit cenu automobilu. Dále rozhraní disponuje funkcí, která umí vypočítat celkovou hodnotu aut v showroomu. Rozhraní má také funkci, která vrátí hlavičku spojového seznamu, spojový seznam samotný a funkci, která databázi vymaže. Více informací o funkcích uvádíme níže.

Pro databázi platí následující omezení: V db nejsou žádná ID vícekrát. V db jsou záznamy vždy seřazeny podle ceny od nejnižší po nejvyšší a to v pořadí v jakém byly vkládány.

Pro spojový seznam platí následující omezení: Každý uzel vidí na svého předka a na svého následníka. V každém uzlu jsou uložena všechna data o konkrétním automobilu.

K implementaci použijte tuto šablonu: showroom.py

Datová struktura

Vytvořte soubor showroom.py, která bude obsahovat níže specifikované třídy a funkce.


Car

Třída Car má následující atributy: identification, name, brand, price, active:

 • identification - jednoznačný identifikátor vozu (int)
 • name - název vozu (string)
 • brand - značka (string)
 • price - cena (int)
 • active - příznak, zdali je vůz aktivní (boolean)

Instance třídy Car představují data, jež jsou uložena v každém uzlu (tj. Node).


Node

Třída Node reprezentuje uzel ve spojovém seznamu. V našem případě má následující atributy: nextNode, prevNode, data. Níže je popis jednotlivých proměnných:

 • nextNode - další uzel (typu Node) v cestě, v případě že žádný další uzel neexistuje, pak je hodnota None.
 • prevNode - předchozí uzel (typu Node) v cestě, v případě že předchozí uzel neexistuje, pak je hodnota None.
 • data - data, která jsou uložena v aktuálním uzlu (v našem případě typu Car) Každý uzel musí obsahovat data.

V případě posledního uzlu ve spojovém seznamu je hodnota nextNode = None, v případě prvního uzlu ve spojovém seznamu je hodnota prevNode = None, v případě jednoprvkového seznamu je v proměných hlavy (head) spojového seznamu hodnota nextNode = prevNode = None. V případě prázdného spojového seznamu je hodnota hlavy None.


LinkedList

Třída LinkedList reprezentuje spojový seznam a drží si hlavičku (head) spojového seznamu, pomocí které lze projít celý spojový seznam, to jest prohledat db. Tato třída může obsahovat i metody, které pracují se spojovým seznamem. Spojový seznam tedy implementujete jako třídu s vlastními atributy, a obsluhu db jako funkce v souboru showroom.py.

Funkce

Níže je seznam funkcí, které musí databáze poskytovat (očekáváme je v souboru showroom.py), včetně jejich definice a popisu.

 • init(cars) - příjímá pole objektů typu Car a na jejich základě vytvoří spojový seznam.
 • getDatabase() - vrátí celý spojový seznam (LinkedList).
 • getDatabaseHead() - vrátí hlavičku spojového seznamu (Node).
 • clean() - vyčistí spojový seznam.
 • add(car) - na vstupu přijímá objekt typu Car a vloží ho na správné místo ve spojovém seznamu.
 • updateName(identification, name) - na vstupu přijímá identifikátor vozu (identification typu int) a nové jméno vozu (name typu string). Ve spojovém seznamu najde auto se daným indetifikátorem a nahradí u něj jméno.
 • updateBrand(identification, brand) - na vstupu přijímá identifikátor vozu a novou značku vozu (brand typu string). Ve spojovém seznamu najde auto se daným indentifikátorem a nahradí u něj značku.
 • activateCar(identification) - na vstupu přijímá identifikátor vozu. Ve spojovém seznamu, najde auto se stejným identifikátorem a nastaví jeho atribut active = True.
 • deactivateCar(identification) - na vstupu přijímá identifikátor vozu a ve spojovém seznamu, najde auto se stejným identifikátorem a nastaví jeho atribut active = False.
 • calculateCarPrice() - vrátí aktuální cenu všech vozů ve spojovém seznamu. Cena všech vozů se počítá jako součet cen aktivních vozů (tj. active == True).
V případě, že se funkcím updateName(), updateBrand(), activateCar(), deactivateCar() nepodaří najít vůz podle daného identifikátoru, vrátí None.

Nutné podmínky

 • V seznamu mohou být pouze auta s unikátním ID. Unikátnost tedy není nutné ověřovat.
 • V rámci vaší implementace musíte zajistit aby auta v seznamu byly vždy seřazené podle ceny (vzestupně).
 • Implementace funkcí init() a add() musí zajistit, aby v případě kdy dva vozy mají stejnou pořizovací cenu, byly ve spojovém seznamu v pořadí v jakém byly vkládány.
 • V seznamu nesmí existovat záznam, který nemá data.

Bodování

Za úlohu je možné získat 7 bodů. 4 body jsou za správné vytvoření spojového seznamu funkcí init(), za správnou implementaci funkce clean() a za správné implementace funkcí, které vrací spojový seznam a jeho hlavičku: getDatabase(), getDatabaseHead(). Zbývající 3 body jsou za správnou implementaci ostatních funkcí nad spojovým seznamem.

courses/b6b36zal/zadani/7_showroom.txt · Last modified: 2020/11/02 07:44 by seredlad