Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Podmínky pro absolvování předmětu Biometrie 2022/2023

 1. Účast a aktivní činnost na cvičení. Povoleny jsou 2 absence za semestr.
 2. Odevzdání všech úloh zadaných v průběhu semestru.
 3. Zisk dostatečného počtu bodů.
 4. Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení cvičení, t.j. minimálně 30 bodů.
 5. Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení zápočtového testu, t.j. minimálně 20 bodů.

Hodnocení předmětu

 1. Předmět bude bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
 2. V průběhu semestru lze získat 60 bodů za odevzdané úlohy, závěrečný zápočtový test bude hodnocen 40 body.
 3. Hodnocení za cvičení:
  • Cvičení jsou rozdělena do tří logických bloků - rozpoznávání podpisu, otisku prstů a zornice.
  • Za každý blok lze získat 20 bodů
 4. U úloh je bodové hodnocení dáno kvalitou odevzdané práce a včasností odevzdání.
  • Kvalitu úlohy definuje šíře implementace (základní požadavky versus dobrovolná a invenční rozšíření) a úroveň diskuse při prezentaci.
  • Odevzdání úlohy se skládá z odeslání el. verze do systému courseware a následná prezentace cvičícímu na cvičení. Nebude-li řečeno jinak, bude termín odevzdání do systému do půlnoci den před cvičením.
  • Pokud student neodevzdá úlohu v posledním laboratorním cvičení příslušného bloku, snižuje se automaticky maximální dosažitelný bodový zisk na 10 bodů.
  • Pokud student úlohu neodevzdá ani v následujícím laboratorním cvičení (tj. týden po termínu odevzdání), lze za úlohu získat maximálně 5 bodů (úlohu musí stále odevzdat - jde o nutnou podmínku udělení zápočtu).
  • V případě prokazatelného odevzdání plagiátu (viz definice plagiátu) výuka v předmětu pro studenta končí.
 5. Předmět bude zakončen zápočtovým testem. Zápočtový test lze v případě neúspěchu (neúčast, nedostatečný počet bodů) 1x opakovat. Zápočtový test bude obsahovat 20 otázek, každá otázka bude ohodnocena 2 body.
  • Opravný termín bude v průběhu zkouškového období.
 6. Celkové hodnocení dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT s 6 klasifikačními stupni ECTS:
Body z předmětu Stupeň ECTS Známka
100-90 A výborně
89-80 B velmi dobře
79-70 C dobře
69-60 D uspokojivě
59-50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně
courses/a6m33bio/podminky.txt · Last modified: 2022/09/22 16:03 by bakstedu