Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

Zkouška

Přihlášení na zkoušku a termíny

Teoretická část zkoušky - standardně v KOS-u

Praktická část zkoušky - rozpis na Google Sheets

Individuální požadavky - rozpis

Okolnosti zkoušky

Teoretická část zkoušky - prezenční ve škole

Ukázkové příklady (předtermín) pdf

 • Písemka prezenčně ve škole, začátek nejdříve v 11:30, nejpozději v 16:45.
 • Trvání písemky cca 90 min., nelze požívat žádné papírové nebo elektronické zdroje.
 • V posluchárně, kde se píše písemka, max 9 posluchačů + pedagog.
 • Po napsání a odevzdání písemky posluchač/ka odchází ze zkoušky.
 • Oprava a vyhodnocení písemky bez účasti posluchačů, foto/scan opravené a oznámkované písemky obdrží posluchači e-mailem týž a nebo další den.
 • Případné nejasnosti v odevzdané písemce nebo v opravě/hodnocení řeší zkoušející s jednotlivci individuálně online, tj. e-mailem nebo videokonferencí.

Praktická část zkoušky - online řešení z domova bez návštěvy školy

Programovací úloha analogická domácím úlohám semestru, zadaná online. Kód řešení nutno nahrát do brute, podmínky vyhodnocení analogické úlohám v semestru.

HW/SW požadavky na počítač a domácí prostředí posluchače:

 • Nepřetržité rychlé a spolehlivé připojení k Internetu po celou dobu zkoušky.
 • Funkční kamera , mikrofon, reproduktor, protože předpokládáme občasnou povinnou komunikaci se zkoušejícím během zkoušky.
 • Počítač umožňuje provoz některého konferenčního SW (BBB, MS teams, Zoom apod) po celou dobu zkoušky.
 • Místo pro řešení zkoušky není rušeno přítomností dalších osob, hlukem nebo jinými okolnostmi, které brání soustředit se na řešení zkoušky.
 • Další podmínky a upřesnění viz níže v oddílu [Distanční zkoušení].

Tlf spojení pro případ výpadku sítě: 732 976 749, 776 266 241.

Nezávislost praktické a teoretické části
Splnění jedné části zkoušky není podmínkou pro účast ve druhé části. Na každou část lze chodit v různých termínech. Při neúspěchu každý musí opakovat jen tu část, v níž neuspěl. Kdo některou část splnil a chce si ji dodatečně zlepšit, může, počítá se pak vždy lepší výsledek a další pokusy se nepovažují za opravný termín.

Opravné termíny
Počet opravných termínů jednotlivce se řídí aktuálními pravidly fakulty a katedry.

Individuální podmínky
Posluchač, který má závažný důvod pro to, aby absolvoval zkoušku za jiných okolností než zde uvedených, se musí domluvit v dostatečném předstihu s examinátory.

Klasifikační schéma
Po úspěšném absolvování praktické a teoretické části zkoušky je adeptovi navržena klasifikace. Sečtením bodů z programovacích úloh v semestru, bodů z praktické části zkoušky a bodů z teoretické části vychází součet, jemuž podle uvedené tabulky odpovídá určitá známka:

Bodování a klasifikace

Sčítají se body získané za řešení domácích úloh v semestru, za teoretickou část a za programovací část zkoušky.
1. Ze semestru je nutno získat alespoň 13 bodů za domácí programovací úlohy.
2. Z teoretické části zkoušky je nutno získat alespoň 8 bodů z maximálně možných 16, examinátor jednotlivé otázky interně ohodnotí vhodným počtem bodů a podle toho ocení výkon adepta.
3. Z programovací části zkoušky je nutno získat alespoň 5 bodů z maximálně možných 10, počet bodů odpovídá počtu správně zpracovaných testovacích souborů.

 
Výsledné body  Známka 
=============  ======
 0 b. - 25.99 b.  F 
26 b. - 30.99 b.  E 
31 b. - 35.99 b.  D 
36 b. - 40.99 b.  C 
41 b. - 45.99 b.  B 
46 b. - 50 b.    A

Dodatečná minimální náprava

Kdo neuspěje v praktické části zkoušky a potom dodatečně zjistí, že nezdar byl způsoben malou chybou, ať už v logice postupu nebo v inplementaci, může dodatečně uspět, pokud zkoušející shledá, že splnil následující podmínky.

(A) Chybný kód musí být odevzdán do brute před koncem zkoušky.
(B) Později opravený kód musí být také odevzdán a vyhodnocen v brute v den zkoušky.
(C) Oprava je jednoduchá svou logickou/algoritmickou koncepcí a je malá rozsahem v kódu.
(D) Opravený kód se minimálně liší od chybné varianty, opravné zásahy byly provedeny jen v nejnutnějších místech.
(E) Opravený kód funguje a splňuje ostatní pravidla zkoušky.

Poznámky
1. V opraveném kódu je nutno ponechat beze změny všechny původní funkční části, nepřidávejte/nemažte komentáře nezkoušejte kód vylepšovat, formátovat apod. Opravený kód je nejprve zcela mechanicky testován na počet odlišných řádků a znaků v porovnáni s chybnou verzí. Když je tento počet vysoký, zkoušející má tendenci opravu odmítnout bez ohledu na logiku oprav. Doporučujeme proto vytvořit opravený kód tak, že vezmete kód odevzdaný na zkoušce a do něj provedete potřebné úpravy, zcela bez editace původně funkčních částí. Pokud původní kód odevzdaný na zkoušce již nemáte a v brute ho nevidíte, požádejte cvičicího, přednášejícího nebo správce brute o zpřístupnění.
2. Opravených verzí může být více, posluchač rozhodne, která chybná a která opravená verze mají být porovnány.
3. Ad (C): Musí být zřejmé, že posluchač měl adekvátní plán řešení a že implementoval všechny podstatné části. Typický příkladem úspěšné dodatečné nápravy může být například lokální nahrazení méně efektivní knihovní datové struktury jinou strukturou, která poskytuje rychlejší operace nebo je odolnější vůči zavlečeným chybám apod.

====

Distanční zkoušení

Všeobecně

Distanční zkoušení představuje radikální změnu vůči běžnému prezenčnímu zkoušení a klade zvýšené nároky jak na zkoušené studenty, tak i na přípravu a organizaci samotné zkoušky.

Pro každého posluchače je důležité, aby si samostatně, proaktivně a včas zajistil adekvátní podmínky distanční zkoušky nakolik to je jen možné.
Je možné, že budete muset udělat úpravu HW/SW svého počítače, přípravit domácí prostředí, jednat se spolubydlícími nebo se sousedy apod. Myslete na to vše co nejdříve a předcházejte zbytečné frustraci, která může zhoršit výsledek zkoušky.

Dokumenty ČVUT regulující organizaci a průběh distančních zkoušek

Senamte se s následujícími dokumenty, při zkouškách ALG/PAL budeme postupovat především podle nich.

Některé hlavní podmínky distančního zkoušení pro větší přehednost a zdůraznění vyjímáme z daných dokumentů a opakujeme níže.

Výňatky z Příkazu rektora 9/2020 a Metodického pokynu 3/2020

*PR 9/2020 II/(12) Svým přihlášením na distanční či polokontaktní zkoušku student zároveň vyjadřuje souhlas s nahráváním průběhu zkoušky a uchováním nahrávky po dobu 5 let a zároveň potvrzuje, že má k dispozici funkční vybavení v následujícím rozsahu:

 • a) počítač s potřebným SW pro konání distanční zkoušky (musí se jednat o volně dostupný případně SW licencovaný na ČVUT, dle specifikace podmínek zkoušky),
 • b) webkameru,
 • c) mikrofon,
 • d) reproduktory/sluchátka,
 • e) datové připojení v dostatečné kvalitně pro audio‐video‐hovor,
 • f) datovou kapacitu dostatečnou pro přenos,
 • g) telefonní spojení (pro případ výpadku sítě).

*PR 9/2020 II/(18) Bude‐li zjištěno podvádění studenta v průběhu zkoušky, je takové jednání zvlášť přitěžující okolností, které v konečném důsledku může vést až k vyloučení studenta ze studia.

*MP 3/2020 2 (…)Zkoušející musí náležitě, prokazatelně a dostatečně včas informovat studenty o změně formy zkoušení ‐ z kontaktního na distanční. U předmětových zkoušek je možná zkouška formou kontaktní či distanční. (…)

MP 3/2020 3/5 5. Student by během distanční kontroly znalostí měl být v místnosti sám (zejména bez ostatních kolegů spolužáků). Nelze‐li toto z objektivních důvodů zařídit, informuje o této skutečnosti zkoušejícího alespoň 24 hodin před začátkem zkoušení. V průběhu distanční kontroly znalostí student nesmí interagovat s dalšími osobami v místnosti.

*MP 3/2020 4/1 1. Dojde‐li k výpadku spojení na straně studenta, student neprodleně telefonicky kontaktuje zkoušejícího, kterému vysvětlí důvod výpadku. Zkoušející před kontrolou znalostí studentům sdělí telefonní číslo (své nebo svého pověřeného zástupce), na kterém je možné jej během kontroly znalostí kontaktovat.

*MP 3/2020 4/2 2. Pokud se nepodaří se studentem znovunavázat spojení, zkoušející rozhodne, zda dosavadní průběh kontroly znalostí vedl k dostatečnému ověření znalostí (proběhla podstatná část zkoušení a učitel je schopen studenta ohodnotit).

*MP 3/2020 4/3 3. Pokud není možné studenta ohodnotit, mělo by dojít k anulování termínu a k opakování zkoušky, jinak by to mohlo ovlivnit rovné podmínky studentů u zkoušky, může jít rovněž o snahu studenta podvádět.

*MP 3/2020 4/4 4. Pokud k výpadku dojde na straně zkoušejícího, kontaktuje telefonicky svého pověřeného zástupce, který studentům vysvětlí situaci a na základě pokynů zkoušejícího kontrolu znalostí se studenty dokončí (například při hromadné zkoušce dokončí test), nebo zkoušku přeruší.

Dotazník, dotazy, reakce

Dotazník – vaše možnosti a preference pro zkoušku https://forms.gle/gYxTX4YqkHm3xRpw5

Chtěl bych se vyjádřit ohledně kamery. Mám kameru a není pro mně problém ji občas zapínat pro kontrolu zkoušejícím, ale chci říct, že by to byl dodatečný stres, kdyby se někdo na mně pořad díval a já bych měl problém se soustředit. Děkuji za pochopení.

 
Ano, to může být nepříjemný pocit, resp. jeho překonávání při zapnuté kameře ubírá další pozornost a energii.
Probereme Vaši připomínku a zkusíme najít technicky realizovatelný kompromis. Na druhé straně, při běžné  
 videokonferenci také člověk před kamerou dělá spoustu věcí, zároveň ho sleduje dokonce i více dalších  
 účastníků a přitom celkový stres je menší nebo malý.  

Přijde mi, že je celkem málo termínů na teoretickou část zkoušky vzhledem ke kapacitě 9 lidí. I proto by mi přišlo lepší mít ji distančně.

Bude více termínů, než je uvedeno na stránkách?

Kapacita každého termínu v každém začátku je kolem 30-40 posluchačů, díky    
paralelnímu využití více poslucháren. Ceková kapacita termínů je tedy
na zk. období snad zcela dostatečná?
Pokud Vám osobně žádný termín nebo valná většína z nich časově nevyhovuje,
musíme se domlouvat zvlášť. 

Preferoval bych kontaktní praktickou zkoušku

Pedagogové FEL také. Když se během zkouškového examinátor nakazí, vypade z procesu
na nejméně dva týdny a náhrada se špatně hledá. Přitom máme vyzkoušet
cca 350 studentů (ALG+PAL) a kapacita zkoušejících je omezená. Pokud bychom naopak při 
kontaktní praktické zkoušce se studenty nerozmlouvali a nekomunikovali 
jako obyčejně, tak ta prezenční forma zas dost ztrácí smysl...
  

V praktické části nemám nijak zásadní problém, jen nemohu garantovat, že bude rychlé a nepřetržité připojení, to záleží na O2, většinou se jim to daří, ale občas ne.

 O tom se ještě asi budeme všeobecně domlouvat, podstatná je míra toho rizika,
 čili jak často a jak dlouho nastávají výpadky, zkuste to kvantifikovat, 
 např. za týden nastane AB výpadků v průměrné době CD. 
 Velké hodnoty budou hodné pozornosti, malé ne.

Také nemohu garantovat nerušení jinými osobami.

 Všeobecně -- Rušení jinými osobami -- 
 jestli to jde, zkuste je dopředu, pokud jsou ochotny a schopny spolupráce, 
 informovat o termínu Vaší zkoušky a požádat o nerušení nebo alespoň vše částečně 
 regulovat do předvídatelných mezí (např "volej jen v celou" apod). 
 Nejde o nic exotického, děláte zkoušku z povinného předmětu, 
 potřebujete pár hodin klid, požadavky a nároky svého okolí splníte předtím nebo potom.
 Někoho spolehlivého možná můžete poprosit, aby za Vás v něčem naléhavém zaskočil během zkoušky, 
 oplatíte později atd, atd. Bohužel Vám při zajišťování prostředí zkoušky nemůžeme ze školy asistovat,
 je to jen na Vás. 
 

Vzhledem k tomu, že dědeček stále nepochopil, že škola je z domova a diví se, když jsem doma, proč jsem doma, co se děje. Tak nemohu garantovat, že během zkoušky nedojde k názoru, že nutně (nutně v jeho případě znamená, že času je na to dost, ale on to chce hned hotový) potřebuje seno, slámu, dojít na pole, nebo něco dalšího. Také nemohu garantovat nerušení hlukem, protože moje sestra si pořídila papoušky… *povzdechnutí*, kteří tak trochu nerespektují to, že mám rád ticho. A taky má psa. A doma jsou dvě kočky… Nevidím zásadní problém s praktickou zkouškou z domova na 90 % to bude v pohodě. Ale určitě to bude komedie.

 Prostředí, jak ho popisujete, vypadá celkem přátelsky a nekonfliktně, účastníci se v něm 
 pohybují s jistotou a dokonce s určitou elegancí. Na mě to dělá dost dobrý dojem.
 Pro nás v ALG je podstatné to, že zúčastněné osoby jsou při smyslech a dokáží v životních situacích 
 jednat adekvátně. Proto uvažte a vytipujte si samostatně ta největší protivenství, jaká by Vás s nimi
 mohla během zkoušky potkat, a která by Vás doopravdy rozhodila. Dohodněte dopředu s každým, 
 koho se to týká, aby Vás během zkoušky ušetřil právě těchto vybraných katastrof. Slibte a dodržte drobnou
 odměnu za dodržení dohody, to ocení každý :-).
 P.S. Dobrá komedie může mít svou hloubku, to se navzájem nevylučuje. 
 

Velice rád bych, aby bylo přesně definováno co smíme hledat na internetu za praktické zkoušky. Když dělám úkoly, často si dohledávám detaily jazyka (například jak vytvořím v C++ delegát, jak zjistím jestli je hodnota v hashsetu…), nebo otevírám své předchozí projekty, protože vím, že jsem něco již používal a nepamatuji si syntax. Nebo, v těch extrémnějších případech, co když si budu chtít dohledat nějaký dílčí algoritmus, který sice vede k řešení úkolu, ale je jen jeho součástí? Hodnotí se, že znám algoritmy z hlavy, nebo záleží hlavně na tom si uvědomit, že se má nějaký specifický použít? Toto bych chtěl mít objasněné, abych neměl dilema za zkoušky o tom, co můžu nebo nemůžu dělat.

 Při praktické zkoušce v normálních okolnostech je hledání na Internetu povoleno jen za přítomnosti vyučujícího.
 Ještě nevíme, zda to půjde nějak virtuálně simulovat také tady sdílením obrazovek apod., k tomu se tedy
 ještě budeme vyjdřovat.
 Využití Vašich vlastních předchozích kódů je OK. 
 Pokud stáhnete z internetu kód řešící dílčí problém a chcete jej použít, povinně konzultujte se zkoušejícím.
 Většinou nemá nemá námitky, jádro celé úlohy bývá jinde a k tomu navíc musíte chápat, jak cizí část kódu 
 integrovat do svého řešení. 
 Zkouška ale testuje obojí: Jednak porozumění problému a také schopnost běžnými prostředky vytvořit 
 funkční implementaci 
 Kromě toho, doporučuji pozornosti všech účastníků pravidla,
    https://cw.fel.cvut.cz/wiki/help/common/plagiaty_opisovani  
 ta platí bez ohledu na prezenční nebo online formu práce a řídíme se jimi běžně.
 Cizí kód v odevzdané práci je vždy, nejen u zkoušky, nutno označit a uvést zdroj, jinak se automaticky 
 zapínají pravidla o plagiátech.

Na Slovensku má byť minimálne 3 týždne lockdown, preferujem Online skúšky kvôli korone.

 Situaci studentů, kteří jsou doma v zahraničí (z pohledu ČR) budeme řešit zvlášť a dáme
 vědět. Zatím vydržte.
  

Zatím nemám k dispozici reproduktory, pouze sluchátka.

 
Chápejme sluchátka jako reproduktory.

…nemám webkameru…. … absence kamery nebude problémem na zkoušce? … … kameru jako takovou nemám rád…

Prozatím čekám, že požadavek kamery bude někde mezi "je to důrazně doporučeno" a "je to naprosto nutné".
Probíráme to aktuálně s katedrou, dáme vědět. 

… MS Teams - mám dlouhodobý problém se stabilitou připojení, ačkoliv BBB nebo Zoom … … Řešila jsem to i s VIC ČVUT…

 Je velmi pravděpodobné, že jiný uživatel to má zas přesně naopak.
 Prakticky v provozu zkoušek budeme mít nejspíše kapacitu 
 na systematické rešeni jen těch potíží, které nějak zasáhnou větší skupiny účastníků.
 je to sice nemilé, ale zkoušejte dále problém lokalizovat a odstranit --
 zkuste jiné prohlížeče, jiné nastavení prohlížečů, jiný OS, zapátrjete na webu,
 vyzkoušejte s kolegy apod.      
 

můj počítač občas nezvládá požadavky na výkon a “zamrzne” při videohovoru nebo sdílení obrazovky. Je to málo pravděpodobné, ale bohužel to nemohu vyloučit.

To je ještě otázka, jestli je to určitě výkonem. Viz také předchozí dotaz.

pravděpodobně na svém běžném systému nejsem schopný zajistit smysluplně funkční sdílení obrazovky.

Ještě uvidíme, v jakém režimu budeme to sdílení chtít. Jinak viz předchozí dotaz . 

Kolik mam pokusu na praktickou cast?

Na stránce je napsáno, že se počet oprav řídí aktuálními podmínkami fakulty. Ale slyšel jsem od některých studentů, že na implementační část je možné jít víckrát jak 3x. Jak to tedy je?

 Případy s více než trojnásobným opakování zkoušky jsou
 zcela výjimečné a vždy jde o nějakou nestandardní situaci,
 kterou řešíme s ohledem na individuální podmínky studenta/studentky.
 Není to tedy žádné systematické zařízení , na které lze spoléhat.
 Vycházejte z toho, že platí standardní počet pokusů daný Studijním řádem 
 studijním oddělěním.

… mít na sobě roušku problém je, bo dochází k zamlžování brýlí…

 
Doufáme, že teplota v posluchárnách bude dostatečná k potlačení
 tohoto efektu, zatím jsem ho na FEL nepozoroval ani na sobě ani na ostatních
 nositelích brýlí.

V našem domě nyní velmi často probíhají různé práce (obrovský hluk, vrtání, atd.), což považuji za problém nejen mého pohodlí - možnosti se soustředit, ale také ztrácí smysl mít zapnutý mikrofon.

Krajní případy budeme s každým řešit individuálně.
Všechny posluhače budeme žádat, aby samostatně, proaktivně a maximálně
zapracovali na vhodném přizpůsobení svého okolí na dobu zkoušky. 
Počítejte s tím, že je to vklad energie a úsilí nad běžný standard zkoušek, 
 s tím bohužel nic nenaděláme.

Začal jsem s C++ v tomto předmětu, takže v jednom kuse koukám na stack overflow a konzultuji s cppreference.com jak se maže v dynamickém poli a podobné věci a proto se obávám svého výkonu při zkoušce jestliže tyto možnosti budou omezeny. Jediný jazyk co umím obstojně z hlavy je C a tam je samozřejmě potřeba najít na internetu implementace datových struktur atd. což značně zpomaluje.

Standardních metod ze standardních knihoven, které jsou zapotřebí k vyřešení programovací úlohy, 
není zase až tolik, řekl bych. Když si dopředu stáhnete k sobě dokumentaci jazyka, čekal bych,
že pak bude muset brouzdat po netu jen vyjímečně. Když si projdete svá řešení domácích úkolů a
shromáždíte obraty a metody které používáte, tak bych také čekal, že v dritivé většině případů u zkoušky
nebudete potřebovat skoro nic dalšího. 
 

» ALG: Bodovou stupnici zveřejníme do 21.12.2020 V průběhu semestru byly k dispozici následující informace ohledně bodování: (…) Jelikož jsme měli při řešení domácích úloh důvod předpokládat, že se bude vycházet z těchto bodových hranic, připadalo by mi vhodné, aby se přinejmenším bodová hranice pro úspěšně složení zkoušky a počet bodů získatelných z teoretické+praktické části zkoušky neměnily.

Bodové hranice pro úspěšné složení a pro jednotlivé klasifikační stupně se měnit nebude,
to jsme nezdůraznili na stránkách ALG dostatečně, děkuji za připomínku.
Uvažovat budeme poměr mezi body z prakticé a teoretické části, protože byly
navrženy pro odlišnou situaci, kerou nyní nedokážeme adekvátně kopírovat. 
courses/b4b33alg/zkouska.txt · Last modified: 2021/01/29 02:29 by berezovs