Warning
This page is located in archive.

Hodnocení a klasifikace

Pro úspěšné absolvování předmětu PJV je třeba získat nejméně 50 bodů a splnit 4 úkoly:

 1. Úloha 1 - projekt v Javě, objektový přístup, projekt v NetBeans
  • společné zadání
  • termín odevzdání 3. dubna
 2. Úloha 2 - projekt v Javě, objektový přístup, projekt v NetBeans + GUI
  • společné zadání
  • termín odevzdání 15. května
 3. Referát - prezentace (3 - 4 slides) + 3 příklady (projekty v NetBeans)
  • individuální zadání, student/ka si vybere zadání formou zápisu do tabulky z FEL domény
  • termín odevzdání 16. dubna
 4. Semestrální práce - projekt v NetBeans
  • individuální zadání, student/ka si vybere zadání formou zápisu do tabulky z FEL domény
  • termín odevzdání 18. května

Dále je povinností absolvovat soustředění (termín bude na počátku zkouškového období) a na něm absolvovat praktický test. Zkouška proběhne formou písemného teoretického testu.

Náplní předmětu jsou témata uvedená v odstavci Programování v Javě (témata v odstavci Výchozí znalostí mají sice roli pomocnou a doplňující, ale jejich znalost je pro absolvování předmětu PJV nezbytná).

Zdroje bodů pro hodnocení Body - min. Body - max.
2 domácí úlohy 5+5 b 10+10 b
Referát 5 b 10 b
Semestrální práce 15 b 30 b
Test na soustředění 10 b 20 b
Písemný zkouškový test 10 b 20 b
Suma 50 b 100 b

Klasifikace

Zdroje bodů pro hodnocení
Klasifikace počet bodů číselně slovně
A >=90 1 výborně
B >=80 1.5 velmi dobře
C >=70 2 dobře
D >=60 2.5 uspokojivě
E >=50 3 dostatečně
F 4 nedostatečně
courses/bd6b36pjv/programovani_v_jave/hodnoceni_a_klasifikace.txt · Last modified: 2018/03/10 18:34 by jelinek