Warning
This page is located in archive.

Serializace objektů do souboru

 1. Vytvořte třídu Clovek, obsahující položky jméno a příjmení. Tato třída bude mít konstruktor pro vytvoření nového člověka parametry zadaného jména a příjmení.

Vytvořte třídu SeznamLidi, která bude reprezentovat seznam (“databázi”) lidí. Napište metody pro uložení a načtení seznamu do souboru a ze souboru. Zdrojový kód zápisu může vypadat podobně jako:

  SeznamZaznamu object = ...; 
  // Seznam záznamů musí být inicializován.
  // Pokud bude ukládání metodou třídy SeznamZaznamu, 
  // dosaďte místo ... this. 
  // SeznamZaznamu musí implementovat rozhraní Seralizable
 
  try {
    // Serializace do souboru
    ObjectOutput out = new ObjectOutputStream(
      new FileOutputStream("mujseznam.dat")); 
      // jméno souboru
    out.writeObject(object);
    out.close();       // a je to. Jednoduché, že?
  } catch (IOException e) {
    System.out.println("Chyba při zápisu souboru : "+e);
  }

A načtení bude podobné tomuto kódu:

  try {
    // Načtení ze souboru
    File file = new File("mujseznam.dat");
    ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(
           new FileInputStream(file));
    // Deserializace objektu
    SeznamZaznamu sz = (SeznamZaznamu) in.readObject(); 
    //přečtu objekt a pokusím se jej přetypovat
    in.close();
  } catch (ClassNotFoundException e) {
    System.out.println("Nemohu najít definici třídy: "+e);
  } catch (IOException e) {
    System.out.println("Chyba při čtení souboru : "+e);
  }

courses/bd6b36pjv/vstupni_znalosti/prace-s_daty/objekty_do_souboru.txt · Last modified: 2018/01/17 16:52 (external edit)