Warning
This page is located in archive.

Robot Bosch SR 450

Tento návod se týká robotu umístěného v místnosti KNE-132.

Popis ramene

Řídicí jednotka

Řízení robotu z Matlabu nebo Pythonu

 • Pro ovládání robotu lze použit Matlab Toolbox, původní verze BlueBot, aktuální verzeMarocon na CVUT GitHubu.
 • Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stránky Pyrocon na CVUT GitHubu (původní umístění GitHub robo-spline/Pyrocon na stránkách autorky)
 • Soubory přímo vidíte z v učebně instalovaných počítačů na cestě
   /bluebot/data/Marocon/src 
  nebo
   /bluebot/data/Pyrocon/
 • Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru “test/bbdemo.m”
 • Demonstrační program ovládaní z Pythonu je v souboru “test.py”
 • Postupy při ovládání robotu jsou prakticky stejné pro oba jazyky. Lišit se budou pouze příkazy. Postupujte takto:
  • zapněte robota červeným kolébkovým vypínačem na čelním panelu řídicí jednotky (vypínač se rozsvítí),
  • pro zahájení komunikace a nezbytnou inicializaci spusťte příkazy:
   % Matlab 
   rob=bbopen('bosch');
   rob=bbinit(rob);
   # Python
   rob = robotbosch()
   c = Commander(rob)
   c.open_comm(tty_dev) ???/dev/ttyUSB0 ???
   c.init()
  • po výzvě programu stiskněte žluté tlačítko Arm Power (rozsvítí se nad ním žlutá dioda),
  • po provedení inicializace pokračujte v práci s robotem,
  • pro ukončení práci v Matlabu spusťte (robot se vrátí do pozice home)
   % Matlab
   bbclose(rob);
   # Python
   c.soft_home()
   c.rcon.close()
  • vypněte robot červeným kolébkovým vypínačem na čelním panelu.
 • Pokud chcete něco provést uvnitř ochranné klece:
  • zastavte robota (vyčkejte zastavení pohybu),
  • spusťte příkaz:
   % Matlab
   bbrelease(rob);
   # Python
   c.release()
   (robot se zabrzdí a rozpojí se zpětná vazba, rameno robotu přitom může mírně poklesnout, proto to nedělejte těsně nad podložkou),
  • otevřete dveře klece (žlutá LED Arm Power zhasne).
 • Pokud robot dělá něco, co nemá, okamžitě stiskněte tlačítko Emergency stop (červený hříbek).
 • Návrat do původního stavu po aktivaci Emergency stop nebo po práci uvnitř klece:
  • odjistěte emergency stop tlačítko (zmačknutím modrého tlačítka na boku “hříbku”), případně zavřete dveře klece,
  • zmáčkněte červené tlačítko Motion Stop,
  • zmáčkněte žluté tlačítko Arm Power (rozsvítí se žlutá kontrolní LED Arm Power),
  • pokračujte posíláním příkazů pro pohyb robota.
 • Motor se může dostat do chybového stavu, kdy nad písmenem motoru bliká zelená stavová LED a kromě toho svítí červená error LED. V tom případě je třeba spustit z Matlabu příkaz:
  % Matlab
  bbresetmotors(rob);
  # Python
  c.reset_motors()
 • Pokud nedojde k vypnutí řídicí jednotky, není nutné nikdy, tedy ani po stisknutí Emergency stop ani po otevření dveří klece, znovu homovat.

Demonstrace možností knihovny Pyrocon

help/common/robot_bosch.txt · Last modified: 2021/10/19 11:55 by smutny