Warning
This page is located in archive.

Firewire kamera a MATLAB

Návod na použití kamery FireWire, typ FireI, v MATLABu za použití Image Acquisition Toolboxu.

 1. Spusťte MATLAB R2009b Classroom z plochy (případně z Y:\SOFT95\MATLAB79 po namapování Y: jako \\k333\appl)
 2. Ke kameře přistoupíte příkazem
  vid = videoinput('dcam', 1, 'RGB24_640x480');
 3. Inicializaci kamery včetně zobrazení náhledového okna umožní
  preview(vid);
 4. Pokud je potřeba změnit vlastnosti obrazu (v defaultním nastavení je kamera plně automatická), lze tak učinit nastavováním vlastností
  inspect(getselectedsource(vid));
  případně ve skriptu přes
  set(getselectedsource(vid), 'PropertyName', 'PropertyValue');
 5. Pořízení snímků proběhne voláním (lze volat opakovaně, ale je nutné mít otevřené okno s náhledem)
  im = getsnapshot(vid);
 6. Nakonec je dobré po sobě uklidit sekvencí příkazů
  closepreview(vid);
  delete(vid);
  clear vid;

Více informací včetně návodu jak pořizovat celé videosekvence lze nalézt v dokumentaci Image Acqusition Tollbox.

Při zapnutém počítači by měla kontrolka kamery zeleně svítit, pokud nesvítí, zkontrolujte FW kabeláž. Při aktivním preview kontrolka kamery svítí oranžově. Kameru lze doostřit otáčením objektivu.

help/common/firewire_kamera_matlab.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)