Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B0B36ZAL -- Základy algoritmizace

Představení

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základy algoritmizace a začít u nich rozvíjet analytické myšlení. Posluchači budou během semestru vypracovávat zadané úlohy. Více v sekci Cvičení.

Účast na cvičeních je povinná. Detailní informace k jednotlivým cvičením budou uveřejňovány ve složce cvičení.

Účast na přednáškách je doporučená, ale na cvičení se vyžadují znalosti, které posluchač nabyl na přednáškách.

Skupina MS Teams pro koordinaci, duskuze a případnou výuku na dálku.

Konzultační hodiny vyučujících

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po domluvě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
RNDr. Ladislav Serédi po domluvě přes MS Teams nebo emailem seredlad@fel.cvut.cz
prosím používejte MS Teams
KN:E-429 Cvičící Prezentace z cvičení

Přednášky

Záznam přednášek on-line výuky předmětu Základy algoritmizace (b6b36zal) ze ZS2020 jsou k nahlédnutí zde (přístup pouze po fakultním přihlášení, záznam není určen k veřejnému šíření a další distribuci).

Přednášky jsou streamovány na kanálu Posluchárny FEL ČVUT.

Stuktura přednášek a jejich pořadí se může lišit.

Materiály budou průběžně aktualizovány – takto jsou označeny materiály z minulého roku (předmětu B6B36ZAL) beze změn a takto revidované pro aktuální ZS 2021/2022.

1 21.9.2021 Úvod, proměnné a datové typy. , prezentace z minulé akreditace: Úvod, Proměnné a datové typy. Funkce., Řízení běhu programu.
2 28.9.2021 -
3 5.10.2021 Problémy, algoritmy, data. Příklady: GCD NIM Tic Tac Toe
4 12.10.2021 Vyhledávání a řazení 1. Příklady: I-S S-S B-S
5 19.10.2021 Abstraktní datové typy (zásobník, fronta), řazení pomocí haldy. Příklady: stack, queue, H-S
6 26.10.2021 Abstraktní datové typy (spoj. seznam). Příklady: Linked list
7 2.11.2021 Rekurze. Příklady: factorial, list reverse, hanoi, fibonacci
8 9.11.2021 Rekurzivní řazení. Příklady: M-S, Q-S
9 16.11.2021 Hledání v grafech (reprezentace grafu, rekurzivní hledání cest). Příklady: Cesty v grafu
10 23.11.2021 Hledání v grafech (prohledávání spojového grafu, stavový prostor). Příklady: Cesta z města
11 30.11.2021 Složitost a výkon algoritmů. Přehled složitosti algoritmů a datových struktur
12 7.12.2021 Přehled programovacích jazyků. Úvod do překládaných programovacích jazyků.
13 14.12.2021 Programovací styly a kódovací konvence: čistý kód. clean-code.pdf
21.12.2021 Vánoce
28.12.2021 Vánoce
14 4.1.2022 Odpadá

Poklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Hodnocení předmětu a zkouška

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat zápočet a vykonat zkoušku. Pro získání zápočtu je třeba úspěšně vyřešit všechny domácí úkoly a získat alespoň 10 bodů.

Po získání zápočtu je nutné vykonat implementační zkoušku. Implementační zkouška probíhá v počítačové učebně na školních počítačích. Instalované prostředí odpovídá tomu, na které jste zvyklí ze semestru, s tím rozdílem, že nemáte přístup na internet ani ke svým personálním souborům (pracujete tedy v “čistém laboratorním prostředí”). Zkouškové zadání se skládá z šesti úloh, každé hodnocené až 10 body. Úlohy na sebe mohou navazovat. Není vyžadována speciální znalost specifických algoritmů, ale předpokládá se schopnost navrhnout jednoduchý algoritmus podle zadání a jeho bezchybná implementace. Čas na řešení úloh je dostatečný.

Body lze získat v kategoriích:

Kategorie Body Minimum bodů
11 domácích úkolů 40 10
Zkouška (implementace) 60 -

Rozložení hodnocení dle dosažených bodů je dle tabulky:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Odkazy

courses/b0b36zal/start.txt · Last modified: 2022/01/05 11:00 by seredlad