Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FELPosluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

Zkouška

Přihlášení na zkoušku a termíny

Teoretická část zkoušky - standardně v KOS-u

Praktická část zkoušky - rozpis na Google Sheets

Individuální požadavky - rozpis

Okolnosti zkoušky

Teoretická část zkoušky - prezenční ve škole

Ukázkové příklady (předtermín) pdf

 • Písemka prezenčně ve škole, začátek nejdříve v 11:30, nejpozději v 16:45.
 • Trvání písemky cca 90 min., nelze požívat žádné papírové nebo elektronické zdroje.
 • V posluchárně, kde se píše písemka, max 9 posluchačů + pedagog.
 • Po napsání a odevzdání písemky posluchač/ka odchází ze zkoušky.
 • Oprava a vyhodnocení písemky bez účasti posluchačů, foto/scan opravené a oznámkované písemky obdrží posluchači e-mailem týž a nebo další den.
 • Případné nejasnosti v odevzdané písemce nebo v opravě/hodnocení řeší zkoušející s jednotlivci individuálně online, tj. e-mailem nebo videokonferencí.

Praktická část zkoušky - online řešení z domova bez návštěvy školy

Programovací úloha analogická domácím úlohám semestru, zadaná online. Kód řešení nutno nahrát do brute, podmínky vyhodnocení analogické úlohám v semestru.

HW/SW požadavky na počítač a domácí prostředí posluchače:

 • Nepřetržité rychlé a spolehlivé připojení k Internetu po celou dobu zkoušky.
 • Funkční kamera , mikrofon, reproduktor, protože předpokládáme občasnou povinnou komunikaci se zkoušejícím během zkoušky.
 • Počítač umožňuje provoz některého konferenčního SW (BBB, MS teams, Zoom apod) po celou dobu zkoušky.
 • Místo pro řešení zkoušky není rušeno přítomností dalších osob , hlukem nebo jinými okolnostmi, které brání soustředit se na řešení zkoušky.
 • Další podmínky a upřesnění viz níže v oddílu [Distanční zkoušení].

Tlf spojení pro případ výpadku sítě: 732 976 749, 776 266 241.

Nezávislost praktické a teoretické části
Splnění jedné části zkoušky není podmínkou pro účast ve druhé části. Na každou část lze chodit v různých termínech. Při neúspěchu každý musí opakovat jen tu část, v níž neuspěl. Kdo některou část splnil a chce si ji dodatečně zlepšit, může, počítá se pak vždy lepší výsledek a další pokusy se nepovažují za opravný termín.

Opravné termíny
Počet opravných termínů jednotlivce se řídí aktuálními pravidly fakulty a katedry.

Individuální podmínky
Posluchač, který má závažný důvod pro to, aby absolvoval zkoušku za jiných okolností než zde uvedených, se musí domluvit v dostatečném předstihu s examinátory.

Klasifikační schéma
Po úspěšném absolvování praktické a teoretické části zkoušky je adeptovi navržena klasifikace. Sečtením bodů z programovacích úloh v semestru, bodů z praktické části zkoušky a bodů z teoretické části vychází součet, jemuž podle uvedené tabulky odpovídá určitá známka:

Bodování a klasifikace

Sčítají se body získané za řešení domácích úloh v semestru, za teoretickou část a za programovací část zkoušky.
1. Ze semestru je nutno získat alespoň 13 bodů za domácí programovací úlohy.
2. Z teoretické části zkoušky je nutno získat alespoň 8 bodů z maximálně možných 16, examinátor jednotlivé otázky interně ohodnotí vhodným počtem bodů a podle toho ocení výkon adepta.
3. Z programovací části zkoušky je nutno získat alespoň 5 bodů z maximálně možných 10, počet bodů odpovídá počtu správně zpracovaných testovacích souborů.

 
Výsledné body Známka 
============= ======
 0 b. - 25.5 b.  F 
26 b. - 30.5 b.  E 
31 b. - 35.5 b.  D 
36 b. - 40.5 b.  C 
41 b. - 45.5 b.  B 
46 b. - 50  b.  A

Letošní klasifikační schéma je mírně pozměněno oproti loňsku větším důrazem na prezenční teoretickou část. Pro srovnání je uvedeno dole na této stránce loňské bodování.

Dodatečná minimální náprava

Kdo neuspěje v praktické části zkoušky a potom dodatečně zjistí, že nezdar byl způsoben malou chybou, ať už v logice postupu nebo v inplementaci, může dodatečně uspět, pokud zkoušející shledá, že splnil následující podmínky.

(A) Chybný kód musí být odevzdán do brute před koncem zkoušky.
(B) Později opravený kód musí být také odevzdán a vyhodnocen v brute v den zkoušky.
(C) Oprava je jednoduchá svou logickou/algoritmickou koncepcí a je malá rozsahem v kódu.
(D) Opravený kód se minimálně liší od chybné varianty, opravné zásahy byly provedeny jen v nejnutnějších místech.
(E) Opravený kód funguje a splňuje ostatní pravidla zkoušky.

Poznámky
1. V opraveném kódu je nutno ponechat beze změny všechny původní funkční části, nepřidávejte/nemažte komentáře nezkoušejte kód vylepšovat, formátovat apod. Opravený kód je nejprve zcela mechanicky testován na počet odlišných řádků a znaků v porovnáni s chybnou verzí. Když je tento počet vysoký, zkoušející má tendenci opravu odmítnout bez ohledu na logiku oprav.
2. Opravených verzí může být více, posluchač rozhodne, která chybná a která opravená verze mají být porovnány.
3. Ad (C): Musí být zřejmé, že posluchač měl adekvátní plán řešení a že implementoval všechny podstatné části. Typický příkladem úspěšné dodatečné nápravy může být například lokální nahrazení méně efektivní knihovní datové struktury jinou strukturou, která poskytuje rychlejší operace nebo je odolnější vůči zavlečeným chybám apod.

Distanční zkoušení

Všeobecně

Distanční zkoušení představuje radikální změnu vůči běžnému prezenčnímu zkoušení a klade zvýšené nároky jak na zkoušené studenty, tak i na přípravu a organizaci samotné zkoušky.

Pro každého posluchače je důležité, aby si samostatně, proaktivně a včas zajistil adekvátní podmínky distanční zkoušky nakolik to je jen možné.
Je možné, že budete muset udělat úpravu HW/SW svého počítače, přípravit domácí prostředí, jednat se spolubydlícími nebo se sousedy apod. Myslete na to vše co nejdříve a předcházejte zbytečné frustraci, která může zhoršit výsledek zkoušky.

Dokumenty ČVUT regulující organizaci a průběh distančních zkoušek

Senamte se s následujícími dokumenty, při zkouškách ALG/PAL budeme postupovat především podle nich.

Některé hlavní podmínky distančního zkoušení pro větší přehednost a zdůraznění vyjímáme z daných dokumentů a opakujeme níže.

Výňatky z Příkazu rektora 9/2020 a Metodického pokynu 3/2020

*PR 9/2020 II/(12) Svým přihlášením na distanční či polokontaktní zkoušku student zároveň vyjadřuje souhlas s nahráváním průběhu zkoušky a uchováním nahrávky po dobu 5 let a zároveň potvrzuje, že má k dispozici funkční vybavení v následujícím rozsahu:

 • a) počítač s potřebným SW pro konání distanční zkoušky (musí se jednat o volně dostupný případně SW licencovaný na ČVUT, dle specifikace podmínek zkoušky),
 • b) webkameru,
 • c) mikrofon,
 • d) reproduktory/sluchátka,
 • e) datové připojení v dostatečné kvalitně pro audio‐video‐hovor,
 • f) datovou kapacitu dostatečnou pro přenos,
 • g) telefonní spojení (pro případ výpadku sítě).

*PR 9/2020 II/(18) Bude‐li zjištěno podvádění studenta v průběhu zkoušky, je takové jednání zvlášť přitěžující okolností, které v konečném důsledku může vést až k vyloučení studenta ze studia.

*MP 3/2020 2 (…)Zkoušející musí náležitě, prokazatelně a dostatečně včas informovat studenty o změně formy zkoušení ‐ z kontaktního na distanční. U předmětových zkoušek je možná zkouška formou kontaktní či distanční. (…)

MP 3/2020 3/5 5. Student by během distanční kontroly znalostí měl být v místnosti sám (zejména bez ostatních kolegů spolužáků). Nelze‐li toto z objektivních důvodů zařídit, informuje o této skutečnosti zkoušejícího alespoň 24 hodin před začátkem zkoušení. V průběhu distanční kontroly znalostí student nesmí interagovat s dalšími osobami v místnosti.

*MP 3/2020 4/1 1. Dojde‐li k výpadku spojení na straně studenta, student neprodleně telefonicky kontaktuje zkoušejícího, kterému vysvětlí důvod výpadku. Zkoušející před kontrolou znalostí studentům sdělí telefonní číslo (své nebo svého pověřeného zástupce), na kterém je možné jej během kontroly znalostí kontaktovat.

*MP 3/2020 4/2 2. Pokud se nepodaří se studentem znovunavázat spojení, zkoušející rozhodne, zda dosavadní průběh kontroly znalostí vedl k dostatečnému ověření znalostí (proběhla podstatná část zkoušení a učitel je schopen studenta ohodnotit).

*MP 3/2020 4/3 3. Pokud není možné studenta ohodnotit, mělo by dojít k anulování termínu a k opakování zkoušky, jinak by to mohlo ovlivnit rovné podmínky studentů u zkoušky, může jít rovněž o snahu studenta podvádět.

*MP 3/2020 4/4 4. Pokud k výpadku dojde na straně zkoušejícího, kontaktuje telefonicky svého pověřeného zástupce, který studentům vysvětlí situaci a na základě pokynů zkoušejícího kontrolu znalostí se studenty dokončí (například při hromadné zkoušce dokončí test), nebo zkoušku přeruší.

Dotazník, dotazy, reakce

Dotazník – vaše možnosti a preference pro zkoušku https://forms.gle/gi12S3BPmtiKsn817 .

… jsem měla problém připojení mikrofonu, možná bych Vás poprosila o jinou platformu při online praktické části na mluveni než zrovna systém v brute [BBB] , protože na Zoom a Teamsech s tím problém nebyl

Za mě prosím platforma Teams BBB mě velice vytězuje systém. (Zajímavé)

Jestli to bude nutné, uděláme později další kolo dotazů s technickými okolnostmi Vašimi 
i dalších posluchačů, podle toho pak budeme plánovat dál.
 A je bohužel velmi pravděpodobné, že jiný uživatel to má zas přesně naopak.

Jak je pravděpodobné, že se celé zkouškové období bude konat online? Mám obavy z možné nahlé změny organizace, kdy se např. za pár dní před termínem dozvíme, jak to celé bude probíhat. Kdy by se to mělo vědět přesně?

 Chceme mít v ALG+PAL organizaci rozmyšlenou do cca Vánoc, 
 do cca Silvestra zbylé technické detaily.
 Prozatím nám škola umožňuje organizovat zkoušky cca v tom režimu,
 jak to zde probíráme, nevím o žádných plánech na nějaké případné náhlé
zvraty.   

… obecně se jako problematické může ukázat, že online výuku řeším přes Windows (kde jsou MS Teams), ale psát úkoly jsem zvyklý na Ubuntu (gcc apod.);

Asi bude nejjednodušší, jestli to půjde, aby každý během zkoušky 
používal jen jeden OS a případně se na to dopředu vhodně připravil, 
pokud mu to nějak zásadně nevadí. 

… Co sa tyka teoretickej skusky osobnou formou, tak s tym mam trochu problem, nakolko som kvoli momentalnej situacii na Slovensku a do Prahy by som musela na otocku kvoli tomu ze nemam v Prahe ubytovanie. Taktiez by som si musela zaplatit test pretoze inak ma cez hranice nepustia. Preferovala by som taktiez online verziu, ale chapem ze je to narocne.

 Situaci studentů, kteří jsou doma v zahraničí (z pohledu ČR) budeme řešit zvlášť a dáme
 vědět. Zatím vydržte.

Nevím, jestli si stihnu sehnat externí kameru pro svůj stolní počítač. Nevadilo by pak, kdybych byl připojený přes notebook (kde kameru mám), ale programoval na svém stolním pc?

Programování na jednom počítači a komunikace přes druhý
(odkud také třeba budete odevzdávat kód) nejspíš 
nepředstavuje žádný problém, čili externí kameru k stolnímu PC
(pokud na NB je vše ok) nebudete potřebovat.  

Nevím, jaká bývá organizace praktické zkoušky tohoto předmětu běžně, ale bude v případě online verze zkoušky možné konzultovat během ní se zadávajícím? Například budou-li nejasnosti v zadání, nebo nasdílení obrazovky pokud by nefunfoval kód.

 
 Během celé zkoušky bude některý zkoušející stále online,
 aby právě toto bylo možné. Čili ano, počítáme s průběžnou
možností osobního (ale online) kontaktu během celé zkoušky,
pro diskuse nad nejasnostmi apod. 

Nepředpokládám technické problémy při praktické zkoušce, ale tento týden nám půl dne nešla elektřina do panelového domu a to bohužel nemohu ovlivnit.

 Nastane-li to znenadání při zkoušce, nejspise budete muset dělat další pokus,
 beze ztráty termínu. To ale asi platí pro libovolnou přírodní katastrofu
 zasajhující zkoušku a i při normálním provozu školy. Pokud jde o dlouhodobý 
problém, musíme se domluvit zvlášť. 

Pokud bude teoretická část písemná - bude řečeno jak bude cca vypadat?

To teprve chystáme, nepočítáme však ani s variantou 
 "všechno zaškrtávací test" ani s variantou "spisujte romány na téma xyz".
Většina odpovědí bude tzv. "tvořených", aby se respondent
musel adekvátně zamyslet. Vezmeme úlohy podobné těm ze cvičení
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m33pal/practices
a podle možnosti je odlišně naformátujeme, aby respondenta
více vedly a aby pak byly opravovatelné. Nejspíše pak
na přelomu roku vydáme nějakou ukázkovou písemku.
	

Rád bych se zůčastnil předtermínu, bohužel 4.1. nevidím jako optimálně zvolený termín - v pondělí se konají cvičení z databází (které má celé OI-SWI) - kde se sbírají body ke zkoušce…

 V jiné termíny v prvním týdnu ledna zase bohužel nemůžou examinátoři :-(.

Ráda bych se zeptala, zdali se budou započítávat pokusy u zkoušek. Matně si vzpomínám, že v loňských letech fungoval zápis na zkoušku prostřednictvím Google Sheets a ne přes KOS. Student tím pádem měl možnost se zkoušky zúčastnit více než 3 x (1. pokus, 1. opravný termín, 2. opravný termín).

 Případy s více než trojnásobným opakování zkoušky jsou
 zcela výjimečné a vždy jde o nějakou nestandardní situaci,
 kterou řešíme s ohledem na individuální podmínky studenta/studentky.
 Není to tedy žádné systematické zařízení, na které lze spoléhat.
 KOS na to vše nemá žádný vliv, tam jen nakonec zapisujeme známky.

… budu rád, když nebudu muset mít dlouho roušku na sobě. Blbě se mi v ní dýchá.

 
 Tímto nepohodlím trpíme nejspíš všichni. Osobně se alespoň utěšuji nadějí,
 žev letním semestru již snad bude vše dostatečně normální.
 Takže jestli vydržíte těch 90 min na zkoušce , tak ok. Jestli ne,
 budeme se dále individuálně domlouvat, co s tím. 
 

Nemohu zajistit stálost internetu, občas kolísá. Zároveň také sousedé neustále rekonstruují své byty, takže často je slyšet vrtání.

 Se vstřícnými sousedy se lze domlouvat nebo alespoň zjistit, kdy budou vrtat, 
 a zkusit se zařídit podle toho. Míru selhávání toho připojení zkuste kvantifikovat --
 na jak dlouho, v jakých intervalech apod., abyste mohla říci, jak velké to riziko skutečně je,
podle toho pak případně budeme dělat další domluvy.
 

Otázka je, jestli během praktické zkoušky bude možné se odskočit pro vodu a podobné potřeby.

Předpokládáme, a účastníkům před zkouškou to připomeneme,
že je rozumné si celé osobní domácí zkouškové prostředí přichystat dopředu tak,
aby během zkoušky člověk byl mimálně rušen, pokud je to možné. 
To se týká neproblematického sezení , připravené pracovní plochy,
tištěných materiálů po ruce (ty lze při praktické zk. používat),
pochoutek, nápojů, různých drobných osobních zvyklostí atd
 a pohodlí vůbec. Dočasné opuštění pracovního místa zkoušky 
 bude nutné probrat se zkoušejícím, analogicky jako při prezenční variantě. 
 Kouření během zkoušky ovšem nepodporujeme a nedoporučujeme. 

… jen mám lehký strach z mého internetového připojení, které má poslední dobou výpadky.

S internetovým připojením bývá občas problém…

Nedokážu předvídat stabilitu nebo kapacitu internetového připojení…

Asi bych navrhoval zcela fundamentální odborný přístup hodný technické univerzity -- 
změřit, s jakou frekvencí a intenzitou jev nastává. 
To by byl základ pro nějaké další konstruktivní úvahy :-). 

Nepochopil z návrhu jestli to tak myslíte, ale nepovažují za vhodné mít zapnutý mikrofon během 5(!) hodin online zkoušky. Když všichni kdo se účastni zkoušky zapnou mikrofon to bude velmi rušivě protože je velký rozdíl v tom jak je slyšet různé šumy v posluchárně a v sluchátkách.

Kromě toho já sdílím být z dalšími lidmi a prostě nemůžu zaručit že budu mít *ideální* klid během 5 hodin a to znamená že nemůžu zaručit že takové menší šumy (zvuk otevření ledničky, splachovaní vody, zvuky otevíraní dveří apod.) z mé strany nebudou rušit ostatních.

 Ještě není vymyšlené, jak se mikrofon bude využívat, vydržte.

Podobne ako už je niekým spomenuté na CW som na Slovensku a neviem odhadnúť situáciu ohľadom teoretickej prezenčnej skúšky. Mne by vyhovovalo posunúť prezenčné časti skúšok hoci aj do letného semestra, kým sa situácia zlepší natoľko, aby sa dalo predpokladať aspoň mesiac do predu či sa zase bude zatvárať alebo nie.

 Hromadné posunutí zkoušek do LS již proděkan výslovně vyloučil. O individuálním posunutí 
 nebyla ale dosud řeč, třeba by to na individuální žádost šlo. 
  Kontaktujte Stud. odd a studijního proděkana, vyučující předmětu o tomto nerozhodují . 
  Jako vyučující předmětu bychom to podpořili, což jim řekněte také.
  Na výsledek jsem velmi zvědavý.

V případě neúspěchu způsobeného triviální chybou při praktické zkoušce se opravou ve stejný den rozumí, že student může takový triviálně opravený kód odevzdat do Brute ve stejný den i po skončení zkoušky (za předpokladu splnění ostatních dvou zmíněných podmínek)?

 Původní i opravený kód musí být v brute, tj opravený nahrán po zkoušce. Pak teprve se kvantivtativně porovná   
 rozsah změn a když jsou malé, tak i jejich smysl a pak se rozhodne. 

1)Při zkoušce z ALG byla možnost programovat déle než 4-5 hodin, je tedy možnost, že se délka praktické zkoušky v závislosti na dané úloze změní? (např. o 1 hodinu) 2)

Spíše se nám zdálo, že časové limity budou více striktní v online variantě prakrtické zkoušky.
Asi se budeme snažit kompenzovat tím, že minimální neverejná data nutná na "prolezení" 
 budou o něco snazší než obyčejně . To se dopředu těžko kvantifikuje, nakolik a v kterých případech atd.,
 ale zkusíme to. 

Chtel bych se zeptat, zdali bude mozne u prakticke zkousky konzultovat pripadne nejasnosti se zkousejicim?

 Ano, počítáme s průběžnou možností osobního (ale online) 
 kontaktu během celé zkoušky, pro diskuse nad nejasnostmi apod. 

Standardně mi videokonference na BBB vypadne za tu přednášku/cviko tak 3-7 na dobu 2-5 minut.

 Krajní případy budeme s každým řešit individuálně. Ale!:
Všechny posluhače budeme žádat, aby samostatně, proaktivně a maximálně
 zapracovali na vhodném přizpůsobení svého HW, SW a okolí na dobu zkoušky. 
Počítejte s tím, že je to vklad energie a úsilí (možná citelný) nad běžný standard zkoušek, 
 s tím bohužel nic nenaděláme.
 

Moji sousedi mají v poslední době tendence náhle a dlouhodobě vrtat. Je to problém?

 Částečně viz předchozí dotaz/odpověď, částečně bude záležet na definitivní podobě zkoušky, což ještě nevíme. 

… kameru nemám, ale mohl bych si nějakou levnou pořídit, pokud by to bylo nutné.

 Prozatím čekám, že pozice zkoušejících a katedry oficiálně (což ale ještě není dohodnuto) 
 bude někde mezi "je to důrazně doporučeno" a "je to naprosto nutné".  
 Jestli můžete, začněte s upgrade hned. 
 [Edit:] 
 V maximální míře se snažte přizpůsobit podmínkám v dokumentech ČVUT uvedeným výše. 
 Pokud vše selže, budeme řešit Vaši situaci individuálně, což ovšem může znamenat,
 že se Vám budeme moci věnovat až ve cca druhé půli zkouškového, předtím se budeme věnovat
 zejména většinovým zkouškám, kde je velké množství účastníků. 

Mam problem s kamerou a dalsi moznost je akorat mobilni telefon - asi zalezi na platforme na ktere se bude delat zkouska, zda telefon se bude umet pripojit a posilat video

 
 Telefon je ok, když ho připojíte. Bude se hodit stabilní držák na ten telefon.
 

…bylo by dobré, aby se teoretická část psala ve velké učebně (více velkých učebnách) tak, abychom mezi sebou měli velké rozestupy.

 Bude 9 posluchačů v místnosti, nezávisle na její velikosti.
 Zkouška bude na KN, dostupné místnosti budeme vybírat v pořadí od největší.
 Ve druhé polovině zk. obd. bývá již často zájemců o zkoušku méně, tam tedy opět asi bude
 "populace v učebnách" řidší. Ještě vše záleží také na tom, aby katedra sehnala dostatek učitelů 
 pomocníků na asistenci, aby pokryli potřebný počet paralelně použitých učeben.
 Pokud budou pomocníci a volné učebny, budeme se snažit o maximální "rozptyl" účastníků. 
 

Loňské bodování

Možný bodový rozsah:
---------------------------------
úlohy v semestru:  13 - 24 body
praktická zkouška:  6 - 12 bodů
teoretická zkouška:  6 - 12 bodů
---------------------------------
Celkem:       25 - 48 bodů    
 
 Bodů      Známka
 0 -- 24      F
25 -- 29      E
30 -- 34      D
35 -- 39      C
40 -- 44      B
45 -- 48      A
courses/b4m33pal/zkouska.txt · Last modified: 2021/01/17 01:57 by berezovs