Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

HW 04 - Std. šablony a algoritmy - MHD

Termín odevzdání 26.4.2020 23:59 CEST
Povinné zadání 8b
Bonusové zadání 1b
Počet uploadů 10

Zadání

Napište program, který spočítá statistiky jednoho dne provozu zjednodušeného systému hromadné dopravy. V závislosti na argumentech zadaných při spuštění programu vypište do std::cout následující:

 1. Zastávkový jízní řád pro zadané zastávky (1 bod)
 2. Seznamy zastávek pro každou linku s jízdními dobami (1 bod)
 3. Seznam řidičů se statistikami zpoždění, seřazený vzestupně podle průměrného zpoždění (2 body)
 4. Seznam řidičů se statistikami provedených jízd, seřazený vzestupně podle průměrné délky jízdy (2 body)
 5. Seznamy zastávek pro každou linku se statistikami zpoždění (2 body)
 • Bonus: Pokud bude váš kód kratší než 1,5 násobek referenčního řešení, dostanete 1 bod navíc.

Detailně jsou jednotlivé výpisy a statistiky popsány v následujících sekcích. K dispozici máte soubory které obsahují hotové části kódu:

 • main.cpp - Jsou zavolány funkce načítání dat ze souborů do připravených struktur, je implementováno dekódování argumentů programu. Komentáři je naznačeno, kde by se měla volat různá zpracování dat.
 • doprava.hpp - deklarace tříd/struktur uchovávajících načtená data a jejich funkcí
 • doprava.cpp - definice funkcí tříd/struktur deklarovaných v doprava.hpp

Soubory jsou uložené v balíčku HW04.zip. Všechny tři soubory můžete upravit, všechny tři se odevzdávají do BRUTE.

Při úpravách dejte pozor, abyste zbytečně nepoškodili funkce načítání nebo nezměnili chování dalších tříd, které jsou již implementovány. Jsou možné dva přístupy:
 • Již definované třídy a funkce vůbec neměňte, pro vytvoření třídy z rošířenou funkcionalitou použijte dědičnost.
 • Již definované třídy a funkce pouze rozšiřujte, neumazávejte funkce ani členské proměnné, neměňte implementaci.

Struktura načtených dat

Seznam všech řidičů imaginárního dopravního podniku je uložena v instanci DriverList dl. S DriverList lze pracovat stejně jako s std::list<Driver>, navíc je pouze funkce na načítání ze souboru.

Všechny linky jsou uoženy v instanci Network net. K přístupu k dané lince vhodné využít zavolání funkce Line linka = net.getLine(cislo_linky); nebo jejího ekvivalentu Line linka = net(cislo_linky);. Počet linek zjistíte funkcí Network::nlines();. Linky jsou indexovány od 0.

Každá linka v Network net je typu Line. Třída Line obsahuje 3 vektory s viditelností public:

vector<string> stops Seznam zastávek ve směru od začátku do konce linky.
vector<PlanConn> conns_fwd Seznam spojů ve směru od začátku do konce linky. Spoje jsou seřazeny podle času odjezdu na začátku jízdy.
vector<PlanConn> conns_bwd Seznam spojů ve směru od konce do začátku linky Spoje jsou seřazeny podle času odjezdu na začátku jízdy.

Každý spoj je vektorem odjezdů (instancí třídy Departure). Délka i indexování stops, conns_fwd, conns_bwd jsou stejné.

Odjezdy ze zastávek jsou uloženy v instanci DepartDB ddb. K přístupu můžete využít dvě možnosti:

 • přistupovat přímo do členské proměnné multimap<string, StDepart> db;, kde klíčem je string (název zastávky) a hodnotou instance třídy StDepart.
 • využít funkce vector<StDepart> getStDeparts(const string & stop) const;, která vrací vektor všech StDepart pro danou zastávku.
Dejte velký pozor, abyste při zpracování dat samotná data omylem neupravili. Používejte klíčové slovo const - označujte funkce, které nemají měnit obsah struktury, popřípadě argumenty funkcí, které se nemají měnit. Pokud byste se pokusili přepsat konstantní hodnotu, kompilátor vás upozorní.

Pro přístup do standardních šabon zkuste využít konstantní iterátory. Například místo x.begin() můžete použít x.cbegin()

Pomocné třídy

Popis není úplný, další informace můžou poskytnout komentáře v doprava.hpp nebo implementace v doprava.cpp.

Třída: Popis + čleské proměnné a funkce
Lndir enum class Označení směru spoje/odjezdu, možné jen hodnoty Lndir::fwd a Lndir::bwd.
Time Struktura uchovávající čas s přesností na 1 sekundu. Konstruktory umožňují inicializaci pomocí počtu sekund, nebo pomocí formátu hh,mm,ss. Lze kopírovat, přiřazovat, plně porovnávat, přičítat a odečítat
int gets() Vrátí čas jako počet sekund.
void gett(hh,mm,ss) Zapíše čas ve formátu hh:mm:ss do proměnných typu int
Depart Popis odjezdu. Strukturu lze kopírovat, přiřazovat.
Time ti čas odjezdu
Lndir dir směr odjezdu
StDepart Dědí z Depart. Rozšířeno o určení linky a pořadí spoje na lince.
int ln Číslo linky
int conn Pořadí spoje na lince
Driver Označení řidiče. Obsahuje jeho jméno ve string name. Lze kopírovat, přiřazovat, kontrolovat rovnost a nerovnost
PlanConn Dědí z vector<Depart>, obsahuje navíc proměnnou Driver drv, která obsahuje instanci řidiče, který obsluhuje dané plánované spojení. Lze kopírovat a přiřazovat

Úloha 1: Zastávkové jízdní řády (1 bod)

Při zadání názvu zastávky, která má v sobě mezeru, jako argument programu, nahradte mezeru za podtržítko. Viz. příklad dole
Volání programu: ./main --schedule [Nazev_zastavky1] [Nazev_zastavky2] [Nazev_zastavky3] ...
Příklad volání: ./main --schedule "Petrackovo_namesti" "Vitkov" "U_Bufetu"

Implementujte výpis zastávkových jízdních řádů ve formátu:

+------------------------------------------------------------------------------+
| [Jmeno zastavky pro kterou je jizdni rad]              Line: L |
+--------------------------------------++--------------------------------------+
| To: [Posledni zastavka linky]    || To: [Prvni zastavka linky]      |
+----+---------------------------------++----+---------------------------------+
| 00 | << minuty odjezdu >>      || 00 |                 |
| 01 | 20 40              || 01 | 00 30              |
<<< Zde jsou radky pro vsechny hodniny >>>
| 23 |                 || 23 |                 |
+----+---------------------------------++----+---------------------------------+

 • Minuty odjezdů jsou zaokrouhlené dolů (v 'Depart.ti' je přesnost na celé sekundy ). Můžete využít poskytnutou funkci Time::gett(hh, mm, ss). Jsou oddělené mezerou a doplněné nulami na šířku 2 znaků.
 • Za 'L' dosaďte číslo linky o šířce 1 znaku.
 • Levý sloupec obsahuje odjezdy ve směru Lndir::fwd, pravý sloupec ve směru Lndir::bwd.
 • V případě přestupní zastávky vypište jízdní řád pro všechny relevantní linky (seřazené podle čísla linky vzestupně).
Plánované odjezdy ze zastávek zjistíte vždy ve struktuře Line ve vektorech conns_fwd a conns_bwd. Pro tuto úlohu nemusíte použít strukturu DepartDB, ta obsahuje skutečné (tedy zpožděné) časy odjezdů ze zastávek.
Při implementaci je dobré vědět že:
 • Lze používat více iterátorů současně pro přístup do jednoho objektu.
 • Existují i zpětné iterátory.
Vektory jednotlivých spojů conns_fwd a conns_bwd jsou už seřazené.

Ukázka výstupu pro výše zmíněný příklad volání je v poskytnutém souboru output1.txt nebo zde:

Loaded 45 names from driver_list.txt.
Loaded network from network.txt.
Loaded departure database from departures.txt.
+------------------------------------------------------------------------------+
| Petrackovo namesti                          Line: 1 |
+--------------------------------------++--------------------------------------+
| To: Spanelska            || To: Italska             |
+----+---------------------------------++----+---------------------------------+
| 00 |                 || 00 |                 |
| 01 |                 || 01 |                 |
| 02 |                 || 02 |                 |
| 03 |                 || 03 |                 |
| 04 | 13 38              || 04 | 22 47              |
| 05 | 03 28 53            || 05 | 12 37              |
| 06 | 18 38 58            || 06 | 02 27 47            |
| 07 | 18 38 58            || 07 | 07 27 47            |
| 08 | 18 38 58            || 08 | 07 27 47            |
| 09 | 18 38 58            || 09 | 07 27 47            |
| 10 | 18 38 58            || 10 | 07 27 47            |
| 11 | 23 48              || 11 | 07 32 57            |
| 12 | 13 38              || 12 | 22 47              |
| 13 | 03 28 53            || 13 | 12 37              |
| 14 | 18 43              || 14 | 02 27 52            |
| 15 | 08 28 48            || 15 | 17 37 57            |
| 16 | 08 28 48            || 16 | 17 37 57            |
| 17 | 08 28 48            || 17 | 17 37 57            |
| 18 | 08 28 48            || 18 | 17 37 57            |
| 19 | 08 28 48            || 19 | 17 37 57            |
| 20 | 28               || 20 | 37               |
| 21 | 08 48              || 21 | 17 57              |
| 22 | 28               || 22 | 37               |
| 23 |                 || 23 |                 |
+----+---------------------------------++----+---------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| Petrackovo namesti                          Line: 2 |
+--------------------------------------++--------------------------------------+
| To: Maternovy sady          || To: Vitkov              |
+----+---------------------------------++----+---------------------------------+
| 00 |                 || 00 |                 |
| 01 |                 || 01 |                 |
| 02 |                 || 02 |                 |
| 03 |                 || 03 |                 |
| 04 | 58               || 04 |                 |
| 05 | 38               || 05 | 04 44              |
| 06 | 18 38 58            || 06 | 24 44              |
| 07 | 18 38 58            || 07 | 04 24 44            |
| 08 | 18 38 58            || 08 | 04 24 44            |
| 09 | 18 38 58            || 09 | 04 24 44            |
| 10 | 38               || 10 | 04 44              |
| 11 | 18 58              || 11 | 24               |
| 12 | 38               || 12 | 04 44              |
| 13 | 18 58              || 13 | 24               |
| 14 | 38               || 14 | 04 44              |
| 15 | 18 58              || 15 | 24               |
| 16 | 18 38 58            || 16 | 04 24 44            |
| 17 | 18 38 58            || 17 | 04 24 44            |
| 18 | 18 38 58            || 18 | 04 24 44            |
| 19 | 18 38 58            || 19 | 04 24 44            |
| 20 | 18 38 58            || 20 | 04 24 44            |
| 21 | 38               || 21 | 04 44              |
| 22 | 18 58              || 22 | 24               |
| 23 |                 || 23 | 04               |
+----+---------------------------------++----+---------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| Vitkov                                Line: 2 |
+--------------------------------------++--------------------------------------+
| To: Maternovy sady          || To: Vitkov              |
+----+---------------------------------++----+---------------------------------+
| 00 |                 || 00 |                 |
| 01 |                 || 01 |                 |
| 02 |                 || 02 |                 |
| 03 |                 || 03 |                 |
| 04 | 45               || 04 |                 |
| 05 | 25               || 05 | 18 58              |
| 06 | 05 25 45            || 06 | 38 58              |
| 07 | 05 25 45            || 07 | 18 38 58            |
| 08 | 05 25 45            || 08 | 18 38 58            |
| 09 | 05 25 45            || 09 | 18 38 58            |
| 10 | 25               || 10 | 18 58              |
| 11 | 05 45              || 11 | 38               |
| 12 | 25               || 12 | 18 58              |
| 13 | 05 45              || 13 | 38               |
| 14 | 25               || 14 | 18 58              |
| 15 | 05 45              || 15 | 38               |
| 16 | 05 25 45            || 16 | 18 38 58            |
| 17 | 05 25 45            || 17 | 18 38 58            |
| 18 | 05 25 45            || 18 | 18 38 58            |
| 19 | 05 25 45            || 19 | 18 38 58            |
| 20 | 05 25 45            || 20 | 18 38 58            |
| 21 | 25               || 21 | 18 58              |
| 22 | 05 45              || 22 | 38               |
| 23 |                 || 23 | 18               |
+----+---------------------------------++----+---------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| U Bufetu                               Line: 0 |
+--------------------------------------++--------------------------------------+
| To: Studijni odd.          || To: U Petnika            |
+----+---------------------------------++----+---------------------------------+
| 00 |                 || 00 |                 |
| 01 |                 || 01 |                 |
| 02 |                 || 02 |                 |
| 03 |                 || 03 |                 |
| 04 | 20 50              || 04 | 13 43              |
| 05 | 20 50              || 05 | 13 43              |
| 06 | 20 35 50            || 06 | 13 28 43 58           |
| 07 | 05 20 35 50           || 07 | 13 28 43 58           |
| 08 | 05 20 35 50           || 08 | 13 28 43 58           |
| 09 | 05 20 35 50           || 09 | 13 28 43 58           |
| 10 | 05 20 50            || 10 | 13 43              |
| 11 | 20 50              || 11 | 13 43              |
| 12 | 20 50              || 12 | 13 43              |
| 13 | 20 50              || 13 | 13 43              |
| 14 | 20 50              || 14 | 13 43              |
| 15 | 20 35 50            || 15 | 13 28 43 58           |
| 16 | 05 20 35 50           || 16 | 13 28 43 58           |
| 17 | 05 20 35 50           || 17 | 13 28 43 58           |
| 18 | 05 20 35 50           || 18 | 13 28 43 58           |
| 19 | 05 20 50            || 19 | 13 43              |
| 20 | 20 50              || 20 | 13 43              |
| 21 | 20 50              || 21 | 13 43              |
| 22 | 20 50              || 22 | 13 43              |
| 23 | 20               || 23 | 13               |
+----+---------------------------------++----+---------------------------------+

Úloha 2: Linky - plánované (1 bod)

Volání programu: ./main --line-routing

Implementujte výpis vedení (seznamu zastávek) pro všechny linky ve formátu:

+------------------------------------------------------------------------------+
| Line: L                                   |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
| d | rT | ==>             || d | rT | <==             |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
| 0 | 00 | Zastavka(0)         || 0 | 00 | Zastavka(N-1)        |
| # | ## | Zastavka(1)         || # | ## | Zastavka(N)         |
<<< Zde jsou radky pro vsechny zastavky>>>
| # | ## | Zastavka(N-1)        || # | ## | Zastavka(1)         |
| # | ## | Zastavka(N)         || # | ## | Zastavka(0)         |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+

 • Za 'L' vzdy dosaďte správné číslo linky
 • Ve sloupci 'd' je plánovaná jízdní doba od předchozí zastávky, zaokrouhlená na minuty dolů. Šířka je 1 znak.
 • Ve sloupci 'rT' je plánovaná jízdní doba od první zastávky, zaokrouhlená na minuty dolů. Šířka je 2 znaky, doplněné nulami.
 • Místo 'Zastavka( i )' dosaďte jména zastávek dané linky.
 • Výsledné tabulky vypište pod sebe. Linky jsou seřazeny vzestupně.
Přesnost plánovaných odjezdů je na vteřiny. Nejdříve jízdní dobu vypočtěte, až poté zaokrouhlujte. Můžete opět využít poskytnutou funkci Time::gett(hh, mm, ss).

Ukázka výstupu pro výše zmíněný příklad volání je v poskytnutém souboru output2.txt nebo zde:

Loaded 45 names from driver_list.txt.
Loaded network from network.txt.
Loaded departure database from departures.txt.
+------------------------------------------------------------------------------+
| Line: 0                                   |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
| d | rT | ==>             || d | rT | <==             |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
| 0 | 00 | U Petnika          || 0 | 00 | Studijni odd.        |
| 3 | 03 | Pred Menzou         || 2 | 02 | Rektorat          |
| 2 | 05 | Matematiku         || 1 | 03 | Dekanat           |
| 2 | 07 | Fyziku           || 2 | 06 | Knihovnicka         |
| 2 | 09 | Radioelektronicka      || 2 | 08 | U Bufetu          |
| 1 | 10 | Elektromagnetickeho pole  || 2 | 10 | U Zavrene skoly       |
| 2 | 12 | Mikroelektronicka      || 1 | 11 | Nosterova          |
| 1 | 14 | Studentska         || 1 | 13 | Paterova          |
| 1 | 15 | Paterova          || 1 | 14 | Studentska         |
| 1 | 16 | Nosterova          || 1 | 16 | Mikroelektronicka      |
| 1 | 18 | U Zavrene skoly       || 2 | 18 | Elektromagnetickeho pole  |
| 2 | 20 | U Bufetu          || 1 | 19 | Radioelektronicka      |
| 2 | 22 | Knihovnicka         || 2 | 21 | Fyziku           |
| 2 | 24 | Dekanat           || 2 | 23 | Matematiku         |
| 1 | 26 | Rektorat          || 2 | 25 | Pred Menzou         |
| 2 | 28 | Studijni odd.        || 3 | 28 | U Petnika          |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| Line: 1                                   |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
| d | rT | ==>             || d | rT | <==             |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
| 0 | 00 | Italska           || 0 | 00 | Spanelska          |
| 3 | 03 | Desinfekcni         || 2 | 02 | V Karantene         |
| 3 | 06 | Lihovar           || 2 | 04 | Na Ventilaci        |
| 3 | 09 | Za Filtrem         || 2 | 06 | Infekcni          |
| 3 | 12 | Testovaci          || 2 | 08 | Svepomoci          |
| 2 | 14 | Respiratoru         || 2 | 10 | Remdesivirova        |
| 2 | 16 | Petrackovo namesti     || 2 | 12 | Prymulova          |
| 2 | 18 | Ochrannych stitu      || 2 | 14 | U Zavrene skoly       |
| 2 | 20 | U Zavrene skoly       || 2 | 16 | Ochrannych stitu      |
| 2 | 22 | Prymulova          || 2 | 18 | Petrackovo namesti     |
| 2 | 24 | Remdesivirova        || 2 | 20 | Respiratoru         |
| 2 | 26 | Svepomoci          || 2 | 22 | Testovaci          |
| 2 | 28 | Infekcni          || 3 | 25 | Za Filtrem         |
| 2 | 30 | Na Ventilaci        || 3 | 28 | Lihovar           |
| 2 | 32 | V Karantene         || 3 | 31 | Desinfekcni         |
| 2 | 34 | Spanelska          || 3 | 34 | Italska           |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| Line: 2                                   |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
| d | rT | ==>             || d | rT | <==             |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
| 0 | 00 | Vitkov           || 0 | 00 | Maternovy sady       |
| 2 | 02 | Dobesova alej        || 2 | 02 | Pani Vyborne        |
| 2 | 04 | Navratilova         || 2 | 04 | Petrackovo namesti     |
| 2 | 06 | Nentvichova         || 2 | 06 | Patova trida        |
| 2 | 09 | Studentska         || 2 | 09 | Studentska         |
| 2 | 11 | Patova trida        || 2 | 11 | Nentvichova         |
| 2 | 13 | Petrackovo namesti     || 2 | 13 | Navratilova         |
| 2 | 15 | Pani Vyborne        || 2 | 15 | Dobesova alej        |
| 2 | 18 | Maternovy sady       || 2 | 18 | Vitkov           |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| Line: 3                                   |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
| d | rT | ==>             || d | rT | <==             |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+
| 0 | 00 | Svepomoci          || 0 | 00 | Posledni role        |
| 2 | 02 | Dobrovolniku        || 2 | 02 | Papirenske zavody      |
| 2 | 04 | Lekaru           || 2 | 04 | Bezrouskova         |
| 2 | 06 | Svadlen           || 2 | 06 | Cesko-cinskeho pratelstvi  |
| 2 | 09 | Cesko-cinskeho pratelstvi  || 2 | 09 | Svadlen           |
| 2 | 11 | Bezrouskova         || 2 | 11 | Lekaru           |
| 2 | 13 | Papirenske zavody      || 2 | 13 | Dobrovolniku        |
| 2 | 15 | Posledni role        || 2 | 15 | Svepomoci          |
+---+----+-----------------------------++---+----+-----------------------------+

Úloha 3: Řidiči - zpoždění (2 body)

Volání programu: ./main --driver-delays

Implementujte výpis seznamu řidičů se statistikam zpoždění ve formátu:

+----------------------+---+-----+----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
| Driver Name     | L | nSt | nE | E-max | D-avg | D-min | D-max | D<1m | D<2m | D<5m |
+----------------------+---+-----+----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
| Nejrychlejsi ridic  | # | ## | ## | mm:ss | mm:ss | mm:ss | mm:ss | ###% | ###% | ###% |
<<< Zde jsou radky pro vsechny ridice>>>
| Nevyuzity Ridic   | X | XXX | XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX | XXX% | XXX% | XXX% |
+----------------------+---+-----+----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
Formát mm:ss znamená minuty a vteřiny doplněné nulami na dva a dva znaky. Pro řidiče, kteří nevyjeli jsou hodnoty nahrazeny sekvencí znaků X.

Obsah sloupců je:

 • Driver Name: Jméno řidiče
 • L: Číslo linky, na které řidič jezdil (vždy jezdí jen na jedné lince).
 • nSt: Počet stanic, kterými řidič projel (počet odjezdů včetně konečných). Šířka 3 znaky, doplněno mezerami.
 • nE: Počet brzkých odjezdů ze stanice (dříve než je plánovaný čas, pozor na vteřinovou přesnost)
 • E-max: Maximální délka brzkého odjezdu. Pokud řidič nikdy neodjel dřív, je rovno 00:00.
 • D-avg: Průměrná délka zpoždění. Pokud řidič nikdy neodjel dřív, je rovno 00:00.
 • D-min: Minimální délka zpoždění. Pokud řidič nikdy neodjel dřív, je rovno 00:00.
 • D-max: Maximální délka zpoždění. Pokud řidič nikdy neodjel dřív, je rovno 00:00.
 • D<1m: Procento odjezdů se zpožděním menším než 1 minuta. Šířka 3 znaky, doplněno mezerami.
 • D<2m: Procento odjezdů se zpožděním menším než 2 minuty. Šířka 3 znaky, doplněno mezerami.
 • D<5m: Procento odjezdů se zpožděním menším než 5 minut. Šířka 3 znaky, doplněno mezerami.

Seznam seřaďte podle následujících kritérií:

 1. Řidiči, kteří vůbec nevyjeli jsou zařazeni na konci seznamu.
 2. Podle průměrné délky zpoždění (D-avg) vzestupně, nejrychlejší řidič první.
 3. Abecedně podle jména řidiče

tj. pokud se shoduje kritérium 1, řadíte podle kritéria 2 atd.

Do průměrné délky zpoždění se brzký odjezd započítává jako nulové zpoždění!
Při počítání procent nemusíte přetypovávat na double či foat. Nejdříve násobte čitatel výrazu hodnotou '100', až poté dělte jmenovatelem.

Ukázka výstupu pro výše zmíněné volání je v poskytnutém souboru output3.txt nebo zde:

Loaded 45 names from driver_list.txt.
Loaded network from network.txt.
Loaded departure database from departures.txt.
+----------------------+---+-----+----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
| Driver Name     | L | nSt | nE | E-max | D-avg | D-min | D-max | D<1m | D<2m | D<5m |
+----------------------+---+-----+----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
| Petter Solberg    | 3 | 56 | 1 | 00:31 | 00:01 | 00:00 | 00:21 | 100% | 100% | 100% |
| Alberto Ascari    | 2 | 108 | 1 | 00:15 | 00:02 | 00:00 | 00:35 | 100% | 100% | 100% |
| Emerson Fittipaldi  | 0 | 144 | 2 | 01:12 | 00:07 | 00:00 | 01:59 | 96% | 100% | 100% |
| Henri Toivonen    | 3 | 80 | 0 | 00:00 | 00:14 | 00:00 | 00:53 | 100% | 100% | 100% |
| Stig Blomqvist    | 3 | 72 | 1 | 00:01 | 00:33 | 00:00 | 01:35 | 75% | 100% | 100% |
| Niki Lauda      | 0 | 160 | 0 | 00:00 | 00:36 | 00:00 | 05:15 | 78% | 86% | 99% |
| Giuseppe Farina   | 2 | 81 | 0 | 00:00 | 00:47 | 00:00 | 02:28 | 66% | 97% | 100% |
| Ayrton Senna     | 0 | 160 | 2 | 00:08 | 00:49 | 00:00 | 07:07 | 75% | 82% | 96% |
| Michele Mouton    | 3 | 64 | 0 | 00:00 | 00:50 | 00:00 | 02:29 | 54% | 96% | 100% |
| Nelson Piquet    | 0 | 176 | 1 | 00:34 | 00:52 | 00:00 | 04:30 | 73% | 80% | 100% |
| Phil Hill      | 2 | 90 | 0 | 00:00 | 00:57 | 00:00 | 03:06 | 58% | 90% | 100% |
| Jenson Button    | 1 | 112 | 0 | 00:00 | 01:01 | 00:00 | 06:05 | 69% | 82% | 97% |
| John Surtees     | 0 | 128 | 0 | 00:00 | 01:01 | 00:00 | 05:51 | 63% | 80% | 95% |
| Juan M. Fangio    | 2 | 72 | 0 | 00:00 | 01:01 | 00:00 | 02:56 | 52% | 86% | 100% |
| Richard Burns    | 3 | 64 | 0 | 00:00 | 01:01 | 00:00 | 03:24 | 53% | 85% | 100% |
| Jim Clark      | 0 | 144 | 0 | 00:00 | 01:02 | 00:00 | 07:45 | 68% | 77% | 96% |
| James Hunt      | 0 | 128 | 0 | 00:00 | 01:05 | 00:00 | 04:54 | 66% | 79% | 100% |
| Carlos Sainz     | 3 | 72 | 0 | 00:00 | 01:09 | 00:00 | 02:46 | 43% | 81% | 100% |
| Alan Jones      | 2 | 81 | 0 | 00:00 | 01:10 | 00:00 | 03:12 | 48% | 80% | 100% |
| Michael Schumacher  | 1 | 128 | 7 | 00:19 | 01:10 | 00:00 | 05:13 | 53% | 78% | 99% |
| Miki Biasion     | 3 | 72 | 0 | 00:00 | 01:15 | 00:00 | 03:18 | 44% | 77% | 100% |
| Jackie Stewart    | 0 | 160 | 0 | 00:00 | 01:16 | 00:00 | 06:44 | 60% | 74% | 95% |
| Kimi Raikkonen    | 1 | 128 | 0 | 00:00 | 01:17 | 00:00 | 05:27 | 53% | 73% | 96% |
| Denny Hulme     | 2 | 81 | 0 | 00:00 | 01:21 | 00:00 | 03:35 | 41% | 74% | 100% |
| Jody Scheckter    | 2 | 72 | 1 | 00:07 | 01:35 | 00:00 | 04:17 | 33% | 61% | 100% |
| Timo Salonen     | 3 | 80 | 0 | 00:00 | 01:47 | 00:00 | 04:36 | 31% | 56% | 100% |
| Jochen Rindt     | 0 | 128 | 1 | 00:08 | 01:49 | 00:00 | 07:09 | 40% | 61% | 93% |
| Mario Andretti    | 2 | 72 | 1 | 00:08 | 01:54 | 00:00 | 04:55 | 29% | 54% | 100% |
| Ari Vatanen     | 3 | 64 | 0 | 00:00 | 01:59 | 00:00 | 05:15 | 31% | 53% | 98% |
| Mike Hawthorn    | 2 | 81 | 0 | 00:00 | 01:59 | 00:00 | 04:25 | 25% | 51% | 100% |
| Mika Hakkinen    | 1 | 112 | 0 | 00:00 | 02:02 | 00:00 | 08:01 | 40% | 71% | 84% |
| Nico Rosberg     | 1 | 128 | 0 | 00:00 | 02:07 | 00:00 | 09:10 | 35% | 60% | 92% |
| Jack Brabham     | 0 | 128 | 2 | 00:39 | 02:15 | 00:00 | 08:28 | 36% | 57% | 88% |
| Nigel Mansell    | 1 | 128 | 0 | 00:00 | 02:32 | 00:00 | 11:35 | 38% | 52% | 83% |
| Jacques Villeneuve  | 1 | 144 | 0 | 00:00 | 02:38 | 00:00 | 10:31 | 35% | 54% | 82% |
| Lewis Hamilton    | 1 | 128 | 0 | 00:00 | 02:39 | 00:00 | 17:37 | 46% | 69% | 83% |
| Fernando Alonso   | 1 | 144 | 0 | 00:00 | 03:03 | 00:00 | 13:53 | 27% | 47% | 81% |
| Sebastian Vettel   | 1 | 144 | 0 | 00:00 | 03:40 | 00:00 | 16:32 | 21% | 38% | 77% |
| Graham Hill     | 0 | 160 | 0 | 00:00 | 03:42 | 00:00 | 14:59 | 24% | 36% | 71% |
| Keke Rosberg     | 0 | 144 | 0 | 00:00 | 05:05 | 00:00 | 15:26 | 12% | 22% | 51% |
| Alain Prost     | 1 | 128 | 0 | 00:00 | 05:07 | 00:00 | 12:37 | 13% | 23% | 49% |
| Damon Hill      | 1 | 112 | 0 | 00:00 | 07:18 | 00:00 | 18:42 |  9% | 18% | 39% |
| Bruce McLaren    | X | XXX | XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX | XXX% | XXX% | XXX% |
| Eddie Irvine     | X | XXX | XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX | XXX% | XXX% | XXX% |
| Jean Alesi      | X | XXX | XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX | XXX% | XXX% | XXX% |
+----------------------+---+-----+----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+

Úloha 4: Řidiči -- jízdy (2 body)

Volání programu: ./main --driver-duty

Implementujte výpis seznamu řidičů se statistikam provedených jízd ve formátu:

+----------------------+---+----+-----+-------+-------+----------+-------+-------+----------+----------+-----+
| Driver Name     | L | nC | nSt | P-avg | P-max | P-tot  | R-avg | R-max | R-Tot  | R-P   | +% |
+----------------------+---+----+-----+-------+-------+----------+-------+-------+----------+----------+-----+
| Nejvytizenejsi ridic | # | ## | ### | mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss | ##% |
<<< Zde jsou radky pro vsechny ridice>>>
| Nevyuzity Ridic   | X | XX | XXX | XX:XX | XX:XX | XX:XX:XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX:XX | XX:XX:XX | XX% |
+----------------------+---+----+-----+-------+-------+----------+-------+-------+----------+----------+-----+
Formát mm:ss znamená minuty a vteřiny doplněné nulami na dva a dva znaky. Formát hh:mm:ss znamená hodiny, minuty a vteřiny doplněné nulami na dva, dva a dva znaky. Pro řidiče, kteří nevyjeli jsou hodnoty nahrazeny sekvencí znaků X.

Obsah sloupců je:

 • Driver Name: Jméno řidiče
 • L: Číslo linky, na které řidič jezdil (vždy jezdí jen na jedné lince).
 • nC: Počet jízd, které obsloužil daný řidič. Šířka 2 znaky, doplněno mezerami.
 • nSt: Počet stanic, kterými řidič projel (počet odjezdů včetně konečných). Šířka 3 znaky, doplněno mezerami.
 • P-avg: Průměrná plánovaná délka jízdy.
 • P-max: Maximální plánovaná délka jízdy.
 • P-tot: Sumaplánovaných délek jízdy (plánovaná odpracovaná doba).
 • R-avg: Průměrná skutečná délka jízdy.
 • R-max: Maximální skutečná délka jízdy.
 • R-tot: Sumaskutečných délek jízdy (plánovaná odpracovaná doba).
 • R-P: Rozdíl sum skutečných a plánovaných délek jízdy (o kolik času pracoval řidič navíc oproti plánu).
 • +%: hodnota 'R-P' ku suměskutečných délek jízdy vyjádřená v procentech (o kolik procent celkového času pracoval řidič navíc oproti plánu).

Seznam seřaďte podle následujících kritérií:

 1. Řidiči, kteří vůbec nevyjeli jsou zařazeni na konci seznamu
 2. Podle průměrné skutečné délky jízdy (R-tot) sestupně., řidič s nejvyšším průměrem první
 3. Abecedně podle jména řidiče

tj. pokud se shoduje kritérium 1, řadíte podle kritéria 2 atd.

Délkou jízdy je myšlen čas mezi odjezdem z poslední stanice a první stanice.
Při počítání procent nemusíte přetypovávat na double či foat. Nejdříve násobte čitatel výrazu hodnotou '100', až poté dělte jmenovatelem.

Ukázka výstupu pro výše zmíněné volání je v poskytnutém souboru output4.txt nebo zde:

Loaded 45 names from driver_list.txt.
Loaded network from network.txt.
Loaded departure database from departures.txt.
+----------------------+---+----+-----+-------+-------+----------+-------+-------+----------+----------+-----+
| Driver Name     | L | nC | nSt | P-avg | P-max | P-tot  | R-avg | R-max | R-Tot  | R-P   | +% |
+----------------------+---+----+-----+-------+-------+----------+-------+-------+----------+----------+-----+
| Sebastian Vettel   | 1 | 9 | 144 | 34:50 | 34:50 | 05:13:30 | 41:12 | 51:22 | 06:10:52 | 00:57:22 | 18% |
| Graham Hill     | 0 | 10 | 160 | 28:40 | 28:40 | 04:46:40 | 36:18 | 43:39 | 06:03:04 | 01:16:24 | 26% |
| Fernando Alonso   | 1 | 9 | 144 | 34:50 | 34:50 | 05:13:30 | 40:15 | 48:43 | 06:02:18 | 00:48:48 | 15% |
| Jacques Villeneuve  | 1 | 9 | 144 | 34:50 | 34:50 | 05:13:30 | 39:19 | 43:43 | 05:53:58 | 00:40:28 | 12% |
| Alain Prost     | 1 | 8 | 128 | 34:50 | 34:50 | 04:38:40 | 44:13 | 47:27 | 05:53:46 | 01:15:06 | 26% |
| Keke Rosberg     | 0 | 9 | 144 | 28:40 | 28:40 | 04:18:00 | 38:31 | 44:06 | 05:46:42 | 01:28:42 | 34% |
| Damon Hill      | 1 | 7 | 112 | 34:50 | 34:50 | 04:03:50 | 48:17 | 53:32 | 05:38:00 | 01:34:10 | 38% |
| Nelson Piquet    | 0 | 11 | 176 | 28:40 | 28:40 | 05:15:20 | 30:04 | 32:39 | 05:30:50 | 00:15:30 | 4% |
| Lewis Hamilton    | 1 | 8 | 128 | 34:50 | 34:50 | 04:38:40 | 39:32 | 51:12 | 05:16:18 | 00:37:38 | 13% |
| Nigel Mansell    | 1 | 8 | 128 | 34:50 | 34:50 | 04:38:40 | 39:25 | 46:25 | 05:15:24 | 00:36:44 | 13% |
| Nico Rosberg     | 1 | 8 | 128 | 34:50 | 34:50 | 04:38:40 | 38:55 | 43:50 | 05:11:22 | 00:32:42 | 11% |
| Jackie Stewart    | 0 | 10 | 160 | 28:40 | 28:40 | 04:46:40 | 30:55 | 34:32 | 05:09:14 | 00:22:34 | 7% |
| Ayrton Senna     | 0 | 10 | 160 | 28:40 | 28:40 | 04:46:40 | 30:09 | 35:47 | 05:01:36 | 00:14:56 | 5% |
| Niki Lauda      | 0 | 10 | 160 | 28:40 | 28:40 | 04:46:40 | 29:37 | 32:16 | 04:56:17 | 00:09:37 | 3% |
| Kimi Raikkonen    | 1 | 8 | 128 | 34:50 | 34:50 | 04:38:40 | 36:56 | 39:15 | 04:55:34 | 00:16:54 | 6% |
| Michael Schumacher  | 1 | 8 | 128 | 34:50 | 34:50 | 04:38:40 | 36:47 | 39:16 | 04:54:16 | 00:15:36 | 5% |
| Jim Clark      | 0 | 9 | 144 | 28:40 | 28:40 | 04:18:00 | 30:41 | 35:57 | 04:36:16 | 00:18:16 | 7% |
| Mika Hakkinen    | 1 | 7 | 112 | 34:50 | 34:50 | 04:03:50 | 37:52 | 42:09 | 04:25:05 | 00:21:15 | 8% |
| Jack Brabham     | 0 | 8 | 128 | 28:40 | 28:40 | 03:49:20 | 32:58 | 36:50 | 04:23:45 | 00:34:25 | 15% |
| Emerson Fittipaldi  | 0 | 9 | 144 | 28:40 | 28:40 | 04:18:00 | 28:40 | 28:40 | 04:18:00 | 00:00:00 | 0% |
| Jochen Rindt     | 0 | 8 | 128 | 28:40 | 28:40 | 03:49:20 | 31:45 | 35:30 | 04:14:03 | 00:24:43 | 10% |
| Jenson Button    | 1 | 7 | 112 | 34:50 | 34:50 | 04:03:50 | 35:54 | 38:02 | 04:11:21 | 00:07:31 | 3% |
| James Hunt      | 0 | 8 | 128 | 28:40 | 28:40 | 03:49:20 | 30:27 | 33:12 | 04:03:37 | 00:14:17 | 6% |
| John Surtees     | 0 | 8 | 128 | 28:40 | 28:40 | 03:49:20 | 30:24 | 33:49 | 04:03:19 | 00:13:59 | 6% |
| Alberto Ascari    | 2 | 12 | 108 | 18:00 | 18:00 | 03:36:00 | 18:03 | 18:35 | 03:36:37 | 00:00:37 | 0% |
| Phil Hill      | 2 | 10 | 90 | 18:00 | 18:00 | 03:00:00 | 19:53 | 21:06 | 03:18:59 | 00:18:59 | 10% |
| Mike Hawthorn    | 2 | 9 | 81 | 18:00 | 18:00 | 02:42:00 | 21:56 | 22:25 | 03:17:24 | 00:35:24 | 21% |
| Timo Salonen     | 3 | 10 | 80 | 15:45 | 15:45 | 02:37:30 | 19:16 | 20:21 | 03:12:47 | 00:35:17 | 22% |
| Denny Hulme     | 2 | 9 | 81 | 18:00 | 18:00 | 02:42:00 | 20:38 | 21:35 | 03:05:47 | 00:23:47 | 14% |
| Alan Jones      | 2 | 9 | 81 | 18:00 | 18:00 | 02:42:00 | 20:23 | 21:12 | 03:03:27 | 00:21:27 | 13% |
| Giuseppe Farina   | 2 | 9 | 81 | 18:00 | 18:00 | 02:42:00 | 19:36 | 20:28 | 02:56:27 | 00:14:27 | 8% |
| Mario Andretti    | 2 | 8 | 72 | 18:00 | 18:00 | 02:24:00 | 21:52 | 22:55 | 02:55:01 | 00:31:01 | 21% |
| Jody Scheckter    | 2 | 8 | 72 | 18:00 | 18:00 | 02:24:00 | 21:04 | 22:17 | 02:48:37 | 00:24:37 | 17% |
| Miki Biasion     | 3 | 9 | 72 | 15:45 | 15:45 | 02:21:45 | 18:21 | 19:03 | 02:45:11 | 00:23:26 | 16% |
| Henri Toivonen    | 3 | 10 | 80 | 15:45 | 15:45 | 02:37:30 | 16:04 | 16:36 | 02:40:46 | 00:03:16 | 2% |
| Carlos Sainz     | 3 | 9 | 72 | 15:45 | 15:45 | 02:21:45 | 17:50 | 18:31 | 02:40:37 | 00:18:52 | 13% |
| Ari Vatanen     | 3 | 8 | 64 | 15:45 | 15:45 | 02:06:00 | 19:57 | 21:00 | 02:39:40 | 00:33:40 | 26% |
| Juan M. Fangio    | 2 | 8 | 72 | 18:00 | 18:00 | 02:24:00 | 19:55 | 20:56 | 02:39:27 | 00:15:27 | 10% |
| Stig Blomqvist    | 3 | 9 | 72 | 15:45 | 15:45 | 02:21:45 | 16:46 | 17:20 | 02:30:57 | 00:09:12 | 6% |
| Richard Burns    | 3 | 8 | 64 | 15:45 | 15:45 | 02:06:00 | 17:49 | 19:09 | 02:22:36 | 00:16:36 | 13% |
| Michele Mouton    | 3 | 8 | 64 | 15:45 | 15:45 | 02:06:00 | 17:25 | 18:14 | 02:19:27 | 00:13:27 | 10% |
| Petter Solberg    | 3 | 7 | 56 | 15:45 | 15:45 | 01:50:15 | 15:46 | 16:06 | 01:50:23 | 00:00:08 | 0% |
| Bruce McLaren    | X | XX | XXX | XX:XX | XX:XX | XX:XX:XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX:XX | XX:XX:XX | XX% |
| Eddie Irvine     | X | XX | XXX | XX:XX | XX:XX | XX:XX:XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX:XX | XX:XX:XX | XX% |
| Jean Alesi      | X | XX | XXX | XX:XX | XX:XX | XX:XX:XX | XX:XX | XX:XX | XX:XX:XX | XX:XX:XX | XX% |
+----------------------+---+----+-----+-------+-------+----------+-------+-------+----------+----------+-----+

Úloha 5: Linky - statistika (2 body)

Volání programu: ./main --line-stats

Implementujte výpis seznamu stanic linek se statistikam zpoždění ve formátu:

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Line: L                                                                    |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
| rT | ==>             | D-avg | D-max | D-min | nE | E-max || rT | <==             | D-avg | D-max | D-min | nE | E-max |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
| 00 | Zastavka(0)         | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 || ## | Zastavka(N)         | mm:ss | mm:ss | mm:ss | ## | mm:ss |
| ## | Zastavka(1)         | mm:ss | mm:ss | mm:ss | ## | mm:ss || ## | Zastavka(N-1)        | mm:ss | mm:ss | mm:ss | ## | mm:ss |
<<< Zde jsou radky pro vsechny zastavky>>>
| ## | Zastavka(N)         | mm:ss | mm:ss | mm:ss | ## | mm:ss || ## | Zastavka(0)         | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
Formát mm:ss znamená minuty a vteřiny doplněné nulami na dva a dva znaky. Výpis proveďte postupně pro všechny linky.

Obsah sloupců/polí je:

 • L: Číslo linky, 1 znak.
 • rT: je plánovaná jízdní doba od první zastávky, zaokrouhlená na minuty dolů. Šířka je 2 znaky, doplněné nulami. Shoduje se s úlohou 1.
 • D-avg: Průměrná délka zpoždění. Pokud řidič nikdy neodjel dřív, je rovno 00:00.
 • D-min: Minimální délka zpoždění. Pokud řidič nikdy neodjel dřív, je rovno 00:00.
 • D-max: Maximální délka zpoždění. Pokud řidič nikdy neodjel dřív, je rovno 00:00.
 • nE: Počet brzkých odjezdů ze stanice (dříve než je plánovaný čas, pozor na vteřinovou přesnost).
 • E-max: Maximální délka brzkého odjezdu. Pokud řidič nikdy neodjel dřív, je rovno 00:00.
Do průměrné délky zpoždění se brzký odjezd započítává jako nulové zpoždění!
U přestupních stanic vyhodnocujte statistiku zpoždění pro každou linku zvlášť.
Pro výpis recyklujte funkce vytvořené pro řešení úlohy 1.

Ukázka výstupu pro výše zmíněné volání je v poskytnutém souboru output5.txt nebo zde:

Loaded 45 names from driver_list.txt.
Loaded network from network.txt.
Loaded departure database from departures.txt.
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Line: 0                                                                    |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
| rT | ==>             | D-avg | D-max | D-min | nE | E-max || rT | <==             | D-avg | D-max | D-min | nE | E-max |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
| 00 | U Petnika          | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 || 00 | Studijni odd.        | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 03 | Pred Menzou         | 00:22 | 03:18 | 00:00 | 1 | 00:04 || 02 | Rektorat          | 00:07 | 00:55 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 05 | Matematiku         | 00:27 | 03:56 | 00:00 | 0 | 00:00 || 03 | Dekanat           | 00:13 | 01:39 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 07 | Fyziku           | 00:34 | 04:22 | 00:00 | 1 | 00:16 || 06 | Knihovnicka         | 00:09 | 01:36 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 09 | Radioelektronicka      | 00:40 | 04:28 | 00:00 | 3 | 01:12 || 08 | U Bufetu          | 00:26 | 02:25 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 10 | Elektromagnetickeho pole  | 00:51 | 04:32 | 00:00 | 0 | 00:00 || 10 | U Zavrene skoly       | 00:49 | 04:02 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 12 | Mikroelektronicka      | 01:11 | 05:08 | 00:00 | 0 | 00:00 || 11 | Nosterova          | 01:09 | 04:54 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 14 | Studentska         | 01:49 | 07:14 | 00:00 | 1 | 00:08 || 13 | Paterova          | 01:15 | 04:53 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 15 | Paterova          | 02:18 | 07:56 | 00:00 | 0 | 00:00 || 14 | Studentska         | 01:47 | 06:18 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 16 | Nosterova          | 02:20 | 09:08 | 00:00 | 0 | 00:00 || 16 | Mikroelektronicka      | 01:59 | 07:01 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 18 | U Zavrene skoly       | 02:34 | 10:02 | 00:00 | 0 | 00:00 || 18 | Elektromagnetickeho pole  | 02:20 | 08:09 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 20 | U Bufetu          | 03:17 | 12:06 | 00:00 | 0 | 00:00 || 19 | Radioelektronicka      | 02:27 | 08:39 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 22 | Knihovnicka         | 03:07 | 12:44 | 00:00 | 0 | 00:00 || 21 | Fyziku           | 02:29 | 09:17 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 24 | Dekanat           | 03:18 | 13:41 | 00:00 | 0 | 00:00 || 23 | Matematiku         | 02:19 | 11:12 | 00:00 | 1 | 00:34 |
| 26 | Rektorat          | 03:20 | 15:02 | 00:00 | 0 | 00:00 || 25 | Pred Menzou         | 02:23 | 11:41 | 00:00 | 1 | 00:08 |
| 28 | Studijni odd.        | 03:22 | 15:26 | 00:00 | 0 | 00:00 || 28 | U Petnika          | 02:40 | 11:44 | 00:00 | 0 | 00:00 |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Line: 1                                                                    |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
| rT | ==>             | D-avg | D-max | D-min | nE | E-max || rT | <==             | D-avg | D-max | D-min | nE | E-max |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
| 00 | Italska           | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 || 00 | Spanelska          | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 03 | Desinfekcni         | 00:31 | 01:54 | 00:00 | 0 | 00:00 || 02 | V Karantene         | 00:23 | 03:10 | 00:00 | 1 | 00:13 |
| 06 | Lihovar           | 00:45 | 02:52 | 00:00 | 1 | 00:08 || 04 | Na Ventilaci        | 00:45 | 03:39 | 00:00 | 2 | 00:19 |
| 09 | Za Filtrem         | 01:30 | 05:54 | 00:00 | 0 | 00:00 || 06 | Infekcni          | 00:46 | 05:24 | 00:00 | 2 | 00:04 |
| 12 | Testovaci          | 01:59 | 10:05 | 00:00 | 0 | 00:00 || 08 | Svepomoci          | 00:55 | 06:13 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 14 | Respiratoru         | 01:31 | 09:40 | 00:00 | 0 | 00:00 || 10 | Remdesivirova        | 01:41 | 07:44 | 00:04 | 0 | 00:00 |
| 16 | Petrackovo namesti     | 02:11 | 11:03 | 00:01 | 0 | 00:00 || 12 | Prymulova          | 02:01 | 08:35 | 00:04 | 0 | 00:00 |
| 18 | Ochrannych stitu      | 03:10 | 13:33 | 00:16 | 0 | 00:00 || 14 | U Zavrene skoly       | 02:29 | 09:08 | 00:13 | 0 | 00:00 |
| 20 | U Zavrene skoly       | 03:38 | 14:53 | 00:16 | 0 | 00:00 || 16 | Ochrannych stitu      | 03:07 | 12:15 | 00:03 | 0 | 00:00 |
| 22 | Prymulova          | 04:26 | 15:18 | 00:14 | 0 | 00:00 || 18 | Petrackovo namesti     | 03:20 | 13:58 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 24 | Remdesivirova        | 04:57 | 17:08 | 00:20 | 0 | 00:00 || 20 | Respiratoru         | 03:39 | 13:37 | 00:00 | 1 | 00:13 |
| 26 | Svepomoci          | 05:06 | 17:12 | 00:15 | 0 | 00:00 || 22 | Testovaci          | 03:55 | 14:29 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 28 | Infekcni          | 05:08 | 17:19 | 00:00 | 0 | 00:00 || 25 | Za Filtrem         | 04:22 | 15:12 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 30 | Na Ventilaci        | 05:04 | 17:37 | 00:00 | 0 | 00:00 || 28 | Lihovar           | 04:23 | 15:12 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 32 | V Karantene         | 05:11 | 17:55 | 00:00 | 0 | 00:00 || 31 | Desinfekcni         | 04:51 | 15:54 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 34 | Spanelska          | 05:03 | 18:42 | 00:00 | 0 | 00:00 || 34 | Italska           | 05:01 | 16:51 | 00:00 | 0 | 00:00 |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Line: 2                                                                    |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
| rT | ==>             | D-avg | D-max | D-min | nE | E-max || rT | <==             | D-avg | D-max | D-min | nE | E-max |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
| 00 | Vitkov           | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 || 00 | Maternovy sady       | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 02 | Dobesova alej        | 00:16 | 00:52 | 00:00 | 2 | 00:08 || 02 | Pani Vyborne        | 00:18 | 00:59 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 04 | Navratilova         | 00:33 | 01:23 | 00:00 | 0 | 00:00 || 04 | Petrackovo namesti     | 00:36 | 01:21 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 06 | Nentvichova         | 00:51 | 02:12 | 00:00 | 0 | 00:00 || 06 | Patova trida        | 00:54 | 01:57 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 09 | Studentska         | 01:05 | 02:24 | 00:00 | 0 | 00:00 || 09 | Studentska         | 01:13 | 02:47 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 11 | Patova trida        | 01:17 | 02:47 | 00:00 | 0 | 00:00 || 11 | Nentvichova         | 01:33 | 03:01 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 13 | Petrackovo namesti     | 01:37 | 03:16 | 00:00 | 0 | 00:00 || 13 | Navratilova         | 01:47 | 03:26 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 15 | Pani Vyborne        | 01:55 | 04:10 | 00:00 | 0 | 00:00 || 15 | Dobesova alej        | 02:03 | 03:54 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 18 | Maternovy sady       | 02:11 | 04:55 | 00:00 | 1 | 00:15 || 18 | Vitkov           | 02:20 | 04:25 | 00:00 | 0 | 00:00 |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Line: 3                                                                    |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
| rT | ==>             | D-avg | D-max | D-min | nE | E-max || rT | <==             | D-avg | D-max | D-min | nE | E-max |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+
| 00 | Svepomoci          | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 || 00 | Posledni role        | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 02 | Dobrovolniku        | 00:17 | 00:57 | 00:00 | 0 | 00:00 || 02 | Papirenske zavody      | 00:15 | 00:56 | 00:00 | 1 | 00:01 |
| 04 | Lekaru           | 00:30 | 01:19 | 00:00 | 0 | 00:00 || 04 | Bezrouskova         | 00:36 | 01:35 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 06 | Svadlen           | 00:47 | 01:55 | 00:00 | 0 | 00:00 || 06 | Cesko-cinskeho pratelstvi  | 00:55 | 02:33 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 09 | Cesko-cinskeho pratelstvi  | 01:07 | 02:34 | 00:00 | 0 | 00:00 || 09 | Svadlen           | 01:13 | 03:00 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 11 | Bezrouskova         | 01:24 | 03:20 | 00:00 | 0 | 00:00 || 11 | Lekaru           | 01:31 | 03:37 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 13 | Papirenske zavody      | 01:40 | 03:58 | 00:00 | 0 | 00:00 || 13 | Dobrovolniku        | 01:48 | 04:32 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 15 | Posledni role        | 01:55 | 04:36 | 00:00 | 0 | 00:00 || 15 | Svepomoci          | 02:02 | 05:15 | 00:00 | 1 | 00:31 |
+----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------++----+-----------------------------+-------+-------+-------+----+-------+

Bonus - Úsporná implementace (1 bod)

Váš kód se bude porovnávat s referenčním řešením podle následujících kritérií:

 • Porovnávat se budou všechny tři odevzdané soubory, tedy main.cpp, doprava.cpp a doprava.hpp. Součet délek souborů musí být kratší než 1,5 násobek celkové délky referenční řešení (150% délky v BRUTE).
 • Komentáře se do délky kódu nezapočítávají.
 • Počítají se celá slova, nikoliv znaky. Takže není třeba zkracovat názvy proměnných nebo funkcí.
 • Operátor :: nerozděluje slova, tzn. std::cout je považováno za jedno slovo (není třeba na začátku deklarovat using namespace std; pro zkrácení kódu)
 • Operátory +, -, *, /, «, », &, %, =, ; nespojují slova a ani se jako slova nepočítají.
 • Závorky (, ), [, ], {, } a čárky se rovněž nepočítají.
Jak zkracovat kód:
 • pro rutinní činnosti vytvořte funkci
 • Vhodně používejte dědičnost - není třeba vždy definovat celou třídu a její funkce znovu
 • Využívejte standardní šablony a standardní algoritmy
 • Kde je to vhodné, použijte lambda-funkce
Nezkracujte kód na úkor přehlednosti!
 • Odsazení a mezery a prázdné řádky vám kód “neporodlouží”
 • Komentáře se nepočítají do délky

Odevzdání

main.cpp, doprava.hpp, doprava.cpp, datové soubory, výstupy: HW04.zip.

Odevzdávaný zip soubor pojmenujte main.zip.

Povinné i bonusové zadání
Název v BRUTE HW04
Povinný soubor main.cpp, doprava.cpp, doprava.hpp
Volitelný soubor žádný
Argumenty při spuštění --schedule [seznam zastavek] --line-routing --driver-delays --driver-duty --line-stats
Kompilace pomocí g++ -pedantic -Wall -Werror -std=c++17
Procvičované oblasti polymorfismus v C++, přetěžování operátorů, STL, hlavičkový soubor, algoritmizace
courses/b2b99ppc/hw/04.txt · Last modified: 2020/04/20 15:35 by navrava2