Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

Zkouška

Termíny a místa zkoušek

Na zkoušku se přihlašujte v Rozpisu zkoušek.

Nepoužívejte KOS k přihlášení na zkoušku, organizace zkoušek se řídí výhradně zde odkazovaným rozpisem.

Učebny
Zkoušky probíhají většinou mimo učebny Katedry kybernetiky, je nutno dodržovat pravidla provozu těchto učeben. Speciálně:
Učebna bude 404 využívána pro práci s vlastními notebooky, které neprocházejí kontrolami ve smyslu BOZP FEL, je třeba respektovat odstavce 4 a 5 Provozního řádu pro 115: http://svti.fel.cvut.cz/cz/services/studovny/rad-nb.html
Dozor učebny zajistí odemčení koryt se zásuvkami 230V a odsunutí monitorů, klávesnic a myší z hlavní pracovní plochy stolů. Studenti jsou povinni opatrně manipulovat s notebooky (v minulosti několikrát došlo k mechanickému poškození monitoru).

Teoretická část zkoušky 0 - 12 bodů, nutné minimum 6 bodů
V teoretické části obdrží adept několik otázek a připraví si na ně písemnou osnovu odpovědi, případně odpověď detailnější, pokud to konkrétní otázka vyžaduje. Své odpovědi probrere s examinátorem, který určí konečné hodnocení. Doba na přípravu odpovědí je nejvýše 1 hodina. V této části zkoušky nelze využívat žádné další písemné ani elektronické podklady, zdroje apod. Mobilní telefon mějte vypnutý.

Praktická část zkoušky, 0 - 12 bodů, nutné minimum 6 bodů
Obsahuje jednu programovací úlohu, kterou musí adept během zkoušky naprogramovat a odevzdat do systému BRUTE. Odevzdané řešení musí fungovat správně a dostatečně rychle na alespoň 6 z 12 testovacích souborů, každý soubor představuje 1 bod. Doba na vypracování je 5 hodin. Během prvních 30 minut není dovoleno kódovat, tato doba slouží k rozmyšlení a přípravě algoritmu/řešení úlohy. Jazyk řešení je Java, C/C++ nebo Python. Použití Pythonu je nutno vždy uvážit, nese s sebou zřejmé riziko příliš pomalého kódu.
Lze používat libovolné přinesené tištěné zdroje nebo elektronické zdroje ve vlastním počítači.

Pravidla obsluhy počítače a dalších zařízení během praktické části zkoušky

 • Každý účastník pracuje individuálně na vlastním přineseném počítači.
 • Připojení k internetu lze používat pouze pro komunikaci s odevzdávacím systémem BRUTE.
 • Mobilní telefony a další výpočetní prostředky kromě vlastního počítače musí být během zkoušky vypnuty.
 • Během zkoušky nelze poslouchat reprodukovanou hudbu nebo se připojovat na zvukový výstup počítače.
 • Během zkoušky je k dispozici učitelský počítač, kde lze po domluvě dohledávat případné nutné informace na webu, např. podrobnosti o nejasných chybových hlášeních překladače/GUI, apod.

Dodatečná minimální náprava
Kdo neuspěje v praktické části zkoušky a potom dodatečně doma zjistí, že nezdar byl způsoben triviální chybou v rozsahu cca 1-2 řádků kódu, například přehlédnutou opačnou nerovností v kritickém místě, chybou +/-1 v indexaci pole, nepřesnou inicializací apod., může většinou dodatečně uspět. Nutnou podmínkou úspěchu v takovém případě je, aby byl chybný kód odevzdán do upload systému před koncem zkoušky, aby oprava proběhla ve stejný den a aby byla triviální rozsahem i koncepcí. Opravený kód musí fungovat a splňovat ostatní pravidla zkoušky. Examinátor pak rozhodne o finálním výsledku této části zkoušky.

Nezávislost praktické a teoretické části
Splnění jedné části zkoušky není podmínkou pro účast ve druhé části. Na každou část lze chodit v různých termínech. Při neúspěchu každý musí opakovat jen tu část, v níž neuspěl. Kdo některou část splnil a chce si ji dodatečně zlepšit, může, počítá se pak vždy lepší výsledek a další pokusy se nepovažují za opravný termín.

Opravné termíny
Počet opravných termínů jednotlivce se řídí aktuálními pravidly fakulty a katedry.

Individuální podmínky
Posluchač, který má závažný důvod pro to, aby absolvoval zkoušku za jiných okolností než zde uvedených, se musí domluvit v dostatečném předstihu s examinátory.

Klasifikační schéma
Po úspěšném absolvování praktické a teoretické části zkoušky je adeptovi navržena klasifikace. Sečtením bodů z programovacích úloh v semestru, bodů z praktické části zkoušky a bodů z teoretické části vychází součet, jemuž podle uvedené tabulky odpovídá určitá známka:

 Možný bodový rozsah:
 ---------------------------------
 úlohy v semestru:  13 - 24 body
 praktická zkouška:  6 - 12 bodů
 teoretická zkouška:  6 - 12 bodů
 ---------------------------------
 Celkem:       25 - 48 bodů    
  
  
  Bodů      Známka
 0 -- 24      F
 25 -- 29      E
 30 -- 34      D
 35 -- 39      C
 40 -- 44      B
 45 -- 48      A
courses/b4m33pal/zkouska.txt · Last modified: 2019/01/13 18:36 by berezovs