Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Samostatná práce vs. plagiátorství v PAL

1. Kód každé domácí úlohy musí být vypracován samostatně. Je běžné v programátorské praxi, že autor pro větší efektivitu své práce cizí kód přejímá a/nebo přizpůsobuje. Niceméně, pro studijní účely PAL je takový postup nežádoucí.
2. Odevzdané práce jsou proto kontrolovány na přítomnost plagiátů. Za plagiát je pokládán každý kód, který se doslovně nebo po zřejmé mechanické syntaktické modifikaci shoduje s kódem jiného autora řešícího tutéž úlohu.
3. V případě prvního odevzdaného plagiátu musí autor vypracovat úlohu znovu a samostatně. Řešení musí být funkční. I přesto bude řešení hodnoceno nulovým bodovým (procentuálním) ziskem. Bodové (procentuální) podmínky zápočtu jakož i termín odevzdání řešení se přitom nemění.
4. V případě opakovaného odevzdaného plagiátu neudělí cvičící jeho autorovi zápočet a přednášející bez odkladu klasifikuje autora stupněm F - nedostatečně z celého předmětu.
5. Vyučující nezaručují, že v případě shody více odevzdaných prací dokáží rozlišit původního autora a plagiátora.
6. Posluchač, který se svým hodnocením nebo klasifikací nesouhlasí, se může obrátit na vedoucího katedry, která předmět zajišťuje, a dále postupovat podle Studijního a zkušebního řádu ČVUT, zejména podle článku 12, odstavce 3. nebo článku 13, odstavce 10.

courses/b4m33pal/cviceni/plagiaty.txt · Last modified: 2018/09/24 15:10 (external edit)