Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Software pracovních stanic v počítačových učebnách

Instalace vychází z Ubuntu 14.04, který až na konfiguraci pro síťové přihlašování odpovídá standardní instalaci. Následně jsou pro účely předmětu doinstalovány některé softwarové balíky podle níže uvedeného seznamu. Doma si tak můžete vytvořit identickou instalaci jako je v počítačové učebně, například v rámci virtualizačního prostředí VirtualBox. Otevřte si terminál a zadejte příkaz

sudo bash

pro přednutí do administrátorského účtu. Následně proveďte níže uvedené příkazy nebo použijte skript install-prp.sh z archivu install-prp.zip.

apt-get update

#disable automatic update
apt-get remove update-manager-core unity-webapps-common

#install software
apt-get install zsh pkg-config make cmake clang clang-format-3.6 ccache valgrind valgrind-dbg gdb cgdb ghex cppcheck tree mc htop vim vim-gnome nano unzip libsdl2-dev libboost-dev libgtest-dev subversion git gitk meld lib32ncurses5 gtkterm

# make alias open
cd /usr/bin
ln -s xdg-open open

# colorize term
echo "force_color_prompt=yes" | tee --append /etc/bash.bashrc

#remove amazon icon
rm -rf /usr/share/applications/ubuntu-amazon-default.desktop

#disable online search
cd /etc/xdg/autostart/
sudo touch disable_onlinesearch.desktop
echo "[Desktop Entry]" | tee --append disable_onlinesearch.desktop
echo "Name=Disable Search" | tee --append disable_onlinesearch.desktop
echo "Exec=/bin/bash -c \"gsettings set com.canonical.Unity.Lenses remote-content-search 'none'\"" | tee --append disable_onlinesearch.desktop
echo "Type=Application" | tee --append disable_onlinesearch.desktop

courses/b0b36prp/tutorials/swlist.txt · Last modified: 2018/06/11 15:00 (external edit)