Warning
This page is located in archive.

Soutěž

Zadání (ZS2018/2019)

Přímá viditelnost elementů trojúhelníkové sítě

Zadání (LS2017/2018)

Odhad pohybu robota pomocí Bayesova filtrování

Zadání (ZS2017/2018)

Odhad pohybu robota pomocí Kalmanovy filtrace

Vyhodnocení (ZS2017/2018)

Projekt si vybralo celkem 12 studentů a pět z nich ho úspěšně odevzdalo ve formě vhodné pro testování. Úkolem bylo co nejpřesněji odhadnout polohu robota pomocí Kalmanovy filtrace na základě dodaných dat ze senzorů. Kritériem hodnocení v soutěži byla střední kvadratická odchylka predikované polohy od skutečné polohy robota. Konečné pořadí soutěžících bylo následující (na fotografii od druhého do čtvrtého místa zleva, úplně vpravo vedoucí projektu pan Karásek):

 1. slečna Kejvalová
 2. slečna Hladíková
 3. pan Šimek
 4. pan Smrčka
 5. pan Purkrábek

Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Zadání (LS2016/2017)

Hledání nejdelších cyklů v grafu

Vyhodnocení (LS2016/2017)

Projekt si v tomto semestru překvapivě vybral jediný student (asi za tím stálo složité zadání).

Výherce:

 1. pan Kubíček

Panu Kubíčkovi gratulujeme a děkujeme za zpracování úlohy. Na příští semestr připravíme něco, co snad zaujme více kolegů… ;-)

Zadání (ZS2016/2017)

Rekonstrukce záznamu filmu Super 8mm

Vyhodnocení (ZS2016/2017)

Projekt si vybralo celkem 5 soutěžících a úspěšně ho odevzdali 4. V průběhu semestru jsme postupně přicházeli na záludnosti řešení a proto jsme přistoupili k mírnému zmírnění požadavků na odevzdané projekty. Předně se ukázalo, že je prakticky nemožné s ohledem na kvalitu vstupních video souborů dosáhnout 100 % úspěšnosti v identifikaci rozmazaných a statických framů videa a dále, že algoritmy mohou pracovat různě úspěšně podle konkrétního videa v závislosti na jeho technické kvalitě, kontrastu záznamu, velikosti zrna, apod. Hodnocení tedy probíhalo na videích, které si soutěžící sami zvolili a počátek časového úseku analýzy taktéž. Délka analyzovaného úseku byla vždy 10 s a chybovost identifikace byla povolena maximálně 10 %. V celkovém hodnocení bylo přihlédnuto jak k rychlosti kódu, tak k jeho chybovosti. Rychlost renderování se pohybovala v od 0.122 do 0.643 s/frame.

Konečné pořadí (na fotografii zleva):

 1. pan Novák
 2. pan Jarrah
 3. slečna Okonechnikova
 4. pan Ščupák

Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Zadání (LS2015/2016)

Nalezení minimální plochy pomocí Jacobiho metody

Vyhodnocení (LS2015/2016)

Do soutěže se přihlásilo přes 10 soutěžících. Projekt nakonec prezentovalo 6 kolegů, kteří se k problému postavili podobným způsobem, přičemž drobné rozdíly byly způsobeny zejm. technickým zpracováním kódu. Kritéria byla, podobně jako v předchozím semestru, a) správnost výsledku, b) rychlost výpočtu, navíc také c) univerzalita kódu. Kritéria a), c) byla binárními kritérii (otestované na připravených příkladech), soutěžní kritérium bylo b). Pro vlastní měření byla nakonec využita větší mřížka. Opět se soutěžilo o ceny poskytnuté firmou Humusoft a katedrou elektromagnetického pole – mj. o 3 studentské licence Matlabu a rovněž o tři poukazy na školení dle vlastního výběru.

Výsledné měření pro mřížku 100×100:

 1. pan Cibulka (2.02s)
 2. pan Štrambach (2.14s)
 3. pan Neoral (2.28s)
 4. pan Pavlát (2.62s)
 5. pan Kůrka (2.71s)
 6. pan Holeček (10.1s) /avšak 2. nejrychlejší řešení pro originální zadání s mřížkou 50×50/

Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Zadání (ZS2015/2016)

Efektivní zobrazení parametrické plochy

Vyhodnocení (ZS2015/2016)

Do soutěže se přihlásilo téměř 10 soutěžících. Všichni měli právo projekt v průběhu semestru změnit na jiné téma, čehož nakonec někteří soutěžící využili. Soutěžilo se o hodnotné ceny, kde hlavní cenou je poukaz na jakýkoli celodenní seminář firmy Humusoft. Kritéria určující vítěze byla a) správnost výsledku, b) rychlost výpočtu.

Komise, složená z vyučujících, pak následně rozhodla o prvních příčkách následovně:

 1. pan Eichler (na fotografii uprostřed)
 2. pan Heller
 3. pan Kletečka (na fotografii vpravo)

Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Ceny

Ceny do soutěže věnovaly:

Děkujeme!!

courses/a0b17mtb/projects/soutez.txt · Last modified: 2018/11/03 00:27 by masekmi6